Ειδήσεις

Παραπομπή σε δίκη για παράβαση καθήκοντος

Για την 12η Φεβρουαρίου 2014 προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου η δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη και την προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), για την καθυστέρηση της κατεδάφισης των αυθαίρετων παραπηγμάτων των τσιγγάνων στο Κορακόνερο.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο χρονικό διάστημα από 08.06.2011 έως 31.7.2011, τέλεσαν από πρόθεση το ακόλουθο έγκλημα:
Ο πρώτος ενώ ήταν Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υπηρεσία αρμόδια για τα αυθαίρετα σε αιγιαλούς και παραλίες και ειδικότερα, αρμόδια για τη διαδικασία κατεδάφισης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα προς υλοποίηση των απεσταλμένων πρωτοκόλλων κατεδάφισης που συντάσσει η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, παρέλειψε από πρόθεση να προβεί στον έλεγχο και στην επίβλεψη της δεύτερης κατηγορουμένης, ιεραρχικά κατώτερης, η οποία εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ).

Στην άμεση αρμοδιότητα της δεύτερης φέρεται να ενέπιπτε η εκτέλεση των υπ’ αριθ. 2883 έως 2914/08.06.2011 πρωτοκόλλων κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σου.
Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φέρεται μάλιστα να παρέλειψε να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες προκειμένου να αποφύγει την έντονη αντίδραση μερίδας των πολιτών από τη μεταστέγαση των αθίγγανων της εν λόγω περιοχής σε άλλη περιοχή, όπου θα ήταν ανεπιθύμητοι και κατά συνέπεια το πολιτικό κόστος για τον ίδιο και προκειμένου να ωφελήσει τους αθίγγανους, που αφορούν τα ανωτέρω πρωτόκολλα κατεδάφισης, επιτρέποντάς τους να διαμένουν παρανόμως στην ανωτέρω τοποθεσία.
Η δεύτερη κατηγορούμενη φέρεται, ενώ ήταν πολιτικός μηχανικός στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), η οποία υπηρεσία ήταν διατεταγμένη και αρμόδια για τον χειρισμό της διαδικασίας κατεδάφισης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα προς υλοποίηση των απεσταλμένων πρωτοκόλλων κατεδάφισης που συντάσσει η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, παρέλειψε από πρόθεση να προβεί στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες.

Εξεταζόμενοι οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν μεταξύ άλλων ότι με την Α.Π.4329/3-3-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην κρατικής) ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Εργων (ΔΕΣΕ) ο χειρισμός της διαδικασίας κατεδάφισης κατασκευών και έργων που ανεγείρονται στον αιγιαλό ή την παραλία προς υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που συνέταξε η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου και απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.2971/2001.

Με δεδομένο ότι η ΔΕΣΕ και γενικά η πρώην κρατική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν διέθετε μηχανικό εξοπλισμό, ούτε εργατοτεχνικό προσωπικό, με το έγγραφο 10570/28-05-2008 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (πρώην κρατικής), κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης, είχε ανατεθεί στη Δ.Ε.Σ.Ε. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου η σύνταξη προϋπολογισμών της κατά περίπτωση δαπάνης, που απαιτείται για την υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που αποστέλλονταν στην Περιφέρεια από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, προκειμένου να αναζητείται και να εξασφαλίζεται η αναγκαία πίστωση για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης με τη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων από εργοληπτική επιχείρηση.

Προς υλοποίηση των παραπάνω και λόγω της συνεχούς αποστολής πρωτοκόλλων κατεδάφισης από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, συντάχθηκε στην ΔΕΣΕ κατά διαστήματα προϋπολογισμός υλοποίησης των πρωτοκόλλων της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου και απεστέλλετο στο Γ.Γ. της Περιφέρειας για εξεύρεση πίστωσης.
Σε αυτούς τους προϋπολογισμούς περιλαμβάνονται και οι αυθαίρετες κατασκευές των ROMA στη θέση “Νέο Καρνάγιο”.

Με το έγγραφο Α.Π. 16893/11122/12-7-2010 της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώθηκαν σχετικά με την ένταξη του έργου υλοποίησης όλων των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που είχαν αποσταλεί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα αυθαίρετα των ROMA, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με προϋπολογισμό ένταξης 1.300.000€ και αμέσως ξεκίνησε από την υπηρεσία η σύνταξη της οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του σχετικού έργου, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα επίμαχα πρωτόκολλα, προκειμένου να δημοπρατηθεί με τη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων.
Για την ολοκλήρωση της μελέτης ήταν απαραίτητο να δοθεί απάντηση σε έγγραφο με το οποίο απευθύνθηκε ερώτημα στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού ένταξης του έργου υλοποίησης λόγω της συνεχούς αποστολής πρωτοκόλλων κατεδάφισης από την Κτηματική Υπηρεσία.

Η απάντηση στο ανωτέρω έγγραφο ήταν απαραίτητη για την οριστικοποίηση του αριθμού των πρωτοκόλλων που θα περιλαμβάνονταν στη μελέτη και τη συγκεκριμενοποίηση του αντικειμένου του έργου υλοποίησης
Το έγγραφο δεν απαντήθηκε μέχρι 30 Ιουνίου 2011 τελευταία ημερομηνία λειτουργίας της ΔΕΣΕ η οποία ήδη από 1 Ιανουαρίου 2011 λειτουργούσε ως Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Εκτοτε η υπόθεση πάγωσε στη μεταστέγαση – μεταφορά των υπηρεσιών με την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Εξαιτίας δε δυσκολιών ή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων υπήρξε αλληλογραφία με τα αρμόδια υπουργεία ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΣΑΗΔ επισημαίνοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν για την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν διαθέτει υπηρεσίες αντίστοιχου αντικειμένου παρά μόνο σε τρία νησιά του Αιγαίου, ένα εκ των οποίων είναι η Ρόδος.
Ζητήθηκε παράλληλα ειδική νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορέσουν να ζητούν σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως κατεδάφισης των αυθαιρέτων του Π.Δ. 267/98 τεχνική υποστήριξη από τους αντίστοιχους Δήμους.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποστήριξε μάλιστα ότι αρμόδιο για την κατεδάφιση είναι μετά από τροποποιήσεις του νόμου το ΥΠΕΚΑ!!
Θυμίζουμε ότι την 1η Αυγούστου 2013 η Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Αιμιλία Σοφία Μέρη παρήγγειλε τη διενέργεια νέας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος μετά από δημοσιεύματα για την αδράνεια που επιδεικνύεται αρμοδίως από το Δήμο Ρόδου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στο θέμα της κατεδάφισης των αυθαίρετων παραπηγμάτων αθίγγανων στον καταυλισμό του Κορακόνερου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου