Μετά το σημαντικό «κούρεμα» στο ύψος της εγκεκριμένης επιχορήγησης από Ευρωπαϊκά κονδύλια του έργου της αποκατάστασης της Κοιλάδας των Πεταλούδων με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφού διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, μια νέα εξίσου δυσάρεστη έκπληξη επεφύλαξε η «φιέστα» των εγκαινίων επί θητείας Γιάννη Ιατρίδη.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξέδωσε απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης για την μετακίνηση της ενημερωτικής πινακίδας του έργου ποσού ύψους 9.667,75 €!!
Θυμίζουμε ότι η πρόσκληση των εγκαινίων έφερε τα λογότυπα του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΡΜΑΕ – Πηγές Καλλιθέας, όχι όμως και τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε γινόταν αναφορά στο Ταμείο συγχρηματοδότησης, παρότι είναι δεσμευτικά υποχρεωτικό, όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από την ΕΥΔ, λίγες μέρες πριν από τα εγκαίνια της εισόδου της Κοιλάδας των Πεταλούδων (που αναπλάθεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020), διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα που υποχρεωτικά συνοδεύει τα έργα τα οποία κατασκευάζονται από πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, είχε μετακινηθεί από το σημείο όπου αρχικά είχε τοποθετηθεί, σε άλλο, αθέατο από το κοινό σημείο.
Στην απόφαση που εκδόθηκε την 22α Οκτωβρίου 2020 και πρωτοκολλήθηκε χθες στον Δήμο Ρόδου αναφέρονται τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ* 143),
β) του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ», όπως ισχύουν, γ) του Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α723.12.2014) και ειδικότερα της παρ.Ι.Α.Ι.στ. του άρθρου 9, του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 33, δ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», ε) του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 271/2008 και ισχύει κάθε φορά, στ) της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.05.2015 με τίτλο «Σύστημα δημοσιονομικών διόρθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014, ζ) της ΥΑ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.2018) με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) ΗΒΕΒΕΒΟΕ9Β κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 . Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτουμένων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,
η) Της ΥΑ με αρ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41540/Γ’ ΚΠΣ/275/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Την με αρ. πρωτ. 608/05.03.2018 Απόφαση ένταξης πράξης και την αρ. πρωτ. 1910/02.07.2020 τροποποίηση αυτής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για το υποέργο «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» της πράξης «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ: 5008133 στον Αξονα Προτεραιότητας «Αειφορικη ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω της Σ.Α.Ε.Π. 067/1 με κ.α. 2018ΕΠ06710004.
Την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης 5% στη σύμβαση.
Οι μέχρι τώρα πιστοποιημένες δαπάνες είναι 193.355,02€ και κατά συνέπεια το ποσό που διορθώνεται στην παρούσα φάση είναι (193.355.02*5%=9.667,75 €) και αφορά σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά από τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο φορέα «Δήμος Ρόδου» με ΑΦΜ 997561152 λόγω μη ορθής τήρησης των κανόνων δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Ειδικότερα ο δικαιούχος μετακίνησε την ενημερωτική πινακίδα του έργου, η οποία βρισκόταν έξω από την κεντρική είσοδο στην Κοιλάδα, σε σημείο μακριά από το έργο, σε απόσταση 3-4 χλμ, όπου η επισκεψιμότητα από το ευρύ κοινό είναι μικρή.
Το τελικό προς ανάκτηση ποσό ανέρχεται σε 9.667,75 €.
Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους. Η επιστροφή του ποσού πρέπει να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ΔΟΥ στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής, αλλιώς το χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ του υπόχρεου και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης μειώνει αντίστοιχα το συγχρηματοδοτούμενο ποσό που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, καθώς και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της οικείας πράξης.
Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εντός εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεώς της.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ