Τοπικές Ειδήσεις

Το ΣτΕ έκρινε απολύτως νόμιμη την κατασκευή του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο

Με την υπ’ αρίθμ. 258/2021 απόφαση της Πενταμελούς Συνθέσεως του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης, που υπέβαλε το σωματείο «Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ανάπτυξη της Νότιας Ρόδου» κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.
Το Δικαστήριο έκρινε ειδικότερα νόμιμη την ΑΕΠΟ του νέου Θ.Η.Σ. Νότιας Ρόδου. Το σωματείο εστράφη συγκεκριμένα κατά της από 5 Νοεμβρίου 2013 απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, της ΔΕΗ ΑΕ και κατά της από 19 Μαρτίου 2014 απόφασης του υφυπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκε η άδεια εγκατάστασης της ΔΕΗ ΑΕ για τον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου.
Ο Δήμος Ρόδου είχε ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων.
Θυμίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 150/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε σχετική αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του νέου Σταθμού, καθώς και συναφές αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, που είχε υποβάλει το σωματείο.
Τον Φεβρουάριο του 2011 τα μέλη της ως άνω «πρωτοβουλίας», είχαν προσφύγει στο ΣτΕ με αίτημα την ακύρωση της οικοδομικής αδείας και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, ζητώντας μάλιστα και με έτερη αίτηση την αναστολή εκτέλεσης των εργασιών, που είχαν ξεκινήσει.
Τα μέλη του σωματείου είχαν κάνει και εκστρατεία «ευαισθητοποίησης» με αναρτήσεις στο διαδίκτυο και όχι μόνο, υποστηρίζοντας ότι «το μαγευτικό τοπίο στο Πρασονήσι της Ρόδου, ένα από τα θαύματα της φύσης, ένας από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και παράδεισος των σέρφερς, κινδυνεύει να μεταβληθεί σε χωματερή για πετρέλαιο»!!
Επεσήμαναν συνοπτικά ότι πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο που προστατεύεται και από την περιβαλλοντική νομοθεσία αφού έχει χαρακτηριστεί NATURA 2000.
Η θέση των παράκτιων εγκαταστάσεων και τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται, όπως τονίζουν, στην περιοχή του Πρασονησίου, που έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δημοκρατική» έκρινε ότι δεν αποκλείεται η εκτέλεση έργου σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, έστω και μη συνδεόμενου άμεσα ή μη αναγκαίου για τη διαχείρισή της, καθώς επίσης και η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιέχονται εκτιμήσεις ως προς τις επιπτώσεις του και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να μην επέρχεται υποβάθμιση της περιοχής, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά των περιοχών που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο και η σημασία των αντίστοιχων οικοσυστημάτων, καθώς και τα αναγκαία για τη διαφύλαξή τους μέτρα, διαφοροποιούνται σε σημαντικό βαθμό.
Περαιτέρω, έκρινε ότι η αρμόδια αρχή επιτρέπει την άσκηση δραστηριότητας στον προστατευόμενο τόπο, μόνον εφόσον δεν υφίσταται, από επιστημονική άποψη, οποιαδήποτε εύλογη αμφιβολία ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών για την ακεραιότητά του. Τέλος, όταν συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανόμενων λόγων οικονομικής ή κοινωνικής φύσης είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή η εκτέλεση σχεδίου που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή, η οποία, βάσει ορνιθολογικών κριτηρίων έχει καθορισθεί ως ΖΕΠ.
Επισημαίνεται επίσης ότι η εναλλακτική λύση της αναβάθμισης του υφιστάμενου ΑΗΣ, με την ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός αυτού αντί της κατασκευής του νέου ΘΗΣ, διερευνήθηκε διεξοδικά στη ΜΠΕ.
Η απόρριψη της εναλλακτικής λύσης της αναβάθμισης του υφιστάμενου ΑΗΣ Σορωνής αιτιολογείται επαρκώς, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα κρίθηκαν απορριπτέα ως αβάσιμα.
Τέλος, η αμφισβήτηση των κρίσεων της ΜΠΕ ως προς την αξιολόγηση των ως άνω εναλλακτικών λύσεων με την κατατεθείσα «συμπληρωματική έκθεση» ηλεκτρολόγου μηχανικού, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, καθόσον πρόκειται για ανέλεγκτες τεχνικές κρίσεις της Διοικήσεως.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παραπέρα ότι το επίδικο έργο εναρμονίζεται κατ’ αρχήν με τις προβλέψεις του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού για την περιοχή που καθορίζουν το πρότυπο της οικιστικής και τουριστικής της ανάπτυξης.
Συναφώς, ο ισχυρισμός ότι ο διπλασιασμός της ενεργειακής ισχύος θα «πυροδοτήσει έκρηξη» οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης κρίθηκε πως ερείδεται επί εσφαλμένης προϋποθέσεως διότι, σκοπός του επίδικου έργου είναι να καλύψει τις διαπιστωμένες ήδη υφιστάμενες ανάγκες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίσει τη βραχυχρόνια και μέσο-μακροχρόνια επάρκεια τροφοδοσίας της νήσου με ηλεκτρική ενέργεια.
Ειδικότερα και σχετικώς με την εξέταση των σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του ΘΗΣ σε συνδυασμό με την λειτουργία του γειτονικού πεδίου βολής, η ΕΟΑ, εστιάζοντας στο ζήτημα της ηχoρρύπανσης, αναφέρει ότι, λόγω της έντονης όχλησης που προκαλεί η λειτουργία του παρακείμενου πεδίου βολής, οι πληθυσμοί της ορνιθοπανίδας στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης των κύριων εγκαταστάσεων του ΘΗΣ, η οποία βρίσκεται εκτός ΖΕΠ, είναι ιδιαίτερα αραιοί.
Σε ό,τι αφορά στην κρίσιμη για τα θαλασσοπούλια θερινή περίοδο, το δικαστήριο έκρινε ότι λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό των εργασιών εκφόρτωσης καυσίμου.
Εξάλλου, η Μ.Π.Ε. αναφέρεται στην ενδεχόμενη ατυχηματική ρύπανση των θαλάσσιων περιοχών και επισημαίνεται η ιδιαιτέρως μικρή πιθανότητα διαρροής πετρελαιοειδών, και μάλιστα μαζούτ, στην περιοχή της Νότιας Ρόδου.
Τέλος, στην προσβαλλόμενη ΑΕΠΟ περιέχονται οι όροι που είχαν τεθεί με έγγραφο θετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αναφορικά με την αποτελεσματική προστασία της ΖΕΠ από την λειτουργία των παράκτιων εγκαταστάσεων του ΘΗΣ. Κρίθηκαν, επομένως, αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι ισχυρισμοί.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου