Ο Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Οικολογίας, Ισότητας & Μετανάστευσης
του Δήμου Ρόδου, κ. Ευστράτιος Καρίκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/28-6-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας».
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ τ. Α’ 112/8/13-7-2010)
περί «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ. αριθ. ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/τ. Β’/5-12-2017) περί «Πρότυπος
Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».
5. Την υπ. αριθ. Εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. 38/οικ.42412/11-12-2017 περί «Ενημέρωση για τις
ρυθμίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών».
6. Την υπ’ αριθ. 169/2018 (ΑΔΑ: Ψ484Ω1Ρ-ΨΔΗ) Απόφαση (Πρακτικό 4/ 28-02-2018)
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 19966/2018
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου
Ρόδου», ο οποίος αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας για το σύνολο των δομών
προσχολικής αγωγής που λειτουργούν εντός υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου ή νομικών
του προσώπων ή του Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας
Ρόδου και της Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής
Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου.
7. Την υπ’ αριθ. 381/26-04-2018 (ΑΔΑ:6Α4ΝΩ1Ρ-Ο0Τ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρόδου, περί «Καθορισμός κοινωνικό – οικονομικών κριτηρίων για την
υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής – επανεγγραφής και διαδικασία
επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Δήμου Ρόδου».
8. Την υπ’ αριθ. 4451/αριθ. πρωτ.2/46281/17-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΓΨΩ1Ρ-4ΝΣ) Απόφαση
Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
9. Την υπ. αριθ. 697/10-10-2011 (ΑΔΑ: 45Ο1Ω1Ρ-51Φ) Απόφαση (Πρακτικό 22/10-10-
2011) του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί «’Έγκριση πρότασης για τον
προσδιορισμό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς
και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ρόδου» όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
10.Τη διάρθρωση των υφιστάμενων δομών Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου.

Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι επιθυμούν να εγγράψουν ή να
επανεγγράψουν τα παιδιά τους, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το
σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλλουν αίτηση από την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 έως και τη
Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.
Η επιλογή, των νηπίων που θα φιλοξενηθούν, γίνεται ηλεκτρονικά με σειρά
προτεραιότητας, βάσει των συνολικών μορίων, ύστερα από την καθιέρωση της
υποχρεωτικής μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής με βάση
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, διασφαλίζοντας την τήρηση της «αρχής της αμεροληψίας»
και διευκολύνοντας τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους άνεργους γονείς στην ισότιμη
πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά
προσχολικής ηλικίας .
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου έχουν όλα τα παιδιά,
τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (δηλαδή 1/9/2020) έχουν
συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών.
Το πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρόδου, ρυθμίζεται
με την υπ’ αριθ. 169/2018 (ΑΔΑ: Ψ484Ω1Ρ-ΨΔΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου περί «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμου Ρόδου», ο οποίος και αποτελεί κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας για το
σύνολο των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου , σε εφαρμογή της υπ. αριθ.
ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/τ. Β’/5-12-2017) περί «Πρότυπος Κανονισμός
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» όπου μεταξύ άλλων
προβλέπονται:
 Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ρόδου αρχίζει
την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες
την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 Οι Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους για τις θερινές διακοπές τον μήνα
Αύγουστο και δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου
καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
 Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, την
ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του Σταθμού και την ημέρα της τοπικής
εθνικής εορτής.
 Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών αρχίζει από την 7:00 και λήγει την 16.00

 

Η Αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη από τις 26/05/20 στον ιστότοπο του Δήμου
Ρόδου http://www.rhodes.gr Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Ρόδου έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία την 01/09/2020 θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία
των 2,5 ετών (Γεννημένα από 01/01/2017 έως 28/02/2018).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής
νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το σχολικό έτος 2020-2021 με
τους εξής τρόπους:
1. Υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στη διέυθυνση http://www.rhodes.gr και
αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf στην
πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων.
2. Υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, την εκτυπώνουν και αφού την υπογράψει ο
γονέας τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται πρώτα στην αίτηση, συγκεντρώνουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά τα τοποθετούν σε φάκελο Α4 ο οποίος αποστέλλεται στην
παρακάτω διεύθυνση: Προς Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης
Δήμου Ρόδου Ταχ. Δ/νση.: Εντός Ροδιακής Έπαυλης Κτήριο Α΄ Τ. Κ 85100. Ρόδος για
Παιδικό Σταθμό…(Αναγράφεται ο παιδικός σταθμός πρώτης προτίμησης). Για τους
παιδικούς σταθμούς της ΑΜΚΕ η αίτηση αποστέλλεται στη Διεύθυνση: ΑΜΚΕ Ερυθρού
Σταυρού 12 Τ.Κ 85100 Ρόδος για Παιδικό Σταθμό…(Αναγράφεται ο παιδικός σταθμός
πρώτης προτίμησης).
3. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
και μόνο στους παιδικούς σταθμούς της πρώτης προτίμησής τους.
Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου ορίζεται από Τρίτη 26 Μαΐου 2020 μέχρι
και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020
Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως φορέας στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) και για το έτος 2020-2021, ύστερα από την έκδοση

σχετικής ανακοίνωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το
Πρόγραμμα θα δίνονται στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής
Απασχόλησης Δήμου Ρόδου, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στην Α.Μ.Κ.Ε.

Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής,
Ισότητας & Μετανάστευσης Δήμου Ρόδου
Ευστράτιος Καρίκης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ