Τοπικές Ειδήσεις

Στα σκαριά η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με τη συμμετοχή της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου και Δήμων

Στη σύσταση ενός νέου ευέλικτου φορέα, όμοιος του οποίου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα στη λειτουργία ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού, ο οποίος δεν θα περιορίζεται μόνο στο Δήμο Ρόδου αλλά θα επεκταθεί στο σύνολο των Δήμων μελών της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, προωθεί ο πρόεδρος της και δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Οπως έχει γράψει η «δημοκρατική», ο νέος Αναπτυξιακός Οργανισμός θα αποτελέσει μετεξέλιξη των ήδη υπαρχουσών ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών που λειτούργησαν με επιτυχία επί 25 έτη και ως επιχειρήσεις ΟΤΑ, αποτέλεσαν τους μόνους μοχλούς τοπικής ανάπτυξης και, παρά τις όποιες αδυναμίες τους, επιτέλεσαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν.
Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2020 ψηφίστηκε ο Ν4674 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται για έναν νόμο που δίνει την δυνατότητα τόσο της δημιουργίας νέων Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ (ΑΟΤΑ) μεταξύ των Δήμων, όσο και μετατροπής υπαρχόντων Αναπτυξιακών ΑΕ ΟΤΑ στο νέο μοντέλο.
Οι αναπτυξιακές που θα λειτουργούν με μορφή ΑΕ, θα έχουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
-Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων, αποφάσεις για επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Δήμων, (ακόμη και παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των Δήμων στις ΑΟΤΑ που συμβάλλονται για επίτευξη των σκοπών του), αποφάσεις για αλλαγή χρήσεων γης, διαχείριση αναπτυξιακών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, LEADER κοκ.
-Εκπόνηση μελετών, σύναψη συμβάσεων, επίβλεψη έργων και προμηθειών των τεχνικών και υπηρεσιών δόμησης των Δήμων
-Δυνατότητα εμπλοκής στη διαχείριση αποβλήτων, τις ΑΠΕ, με έργα και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης κλπ.
-Δυνατότητα ανάληψης υπηρεσιών και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, αλλά και οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και την μηχανοργάνωση των υπηρεσιών.
Το έργο των εταιρειών αυτών είναι ευρύτερα επιτελικό, συντονιστικό και εκτελεστικό.
Εν πάση περιπτώσει η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ήδη ενέκρινε την ανάθεση έργου σε Εταιρεία Εξειδικευμένων Συμβούλων για τη σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας Οδικού Χάρτη και Σχεδίου καταστατικού για την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 με τη συμμετοχή της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου και Δήμων του Ν. Αιγαίου.
Στην εισήγηση του ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα υποστήριξης, ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού για την εξειδίκευση και εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων του κάθε ΟΤΑ.
Η ανάγκη αυτή συνεπικουρείται και από το γεγονός της στελεχιακής αποδυνάμωσης των ΟΤΑ κατά τα τελευταία 10 – 15 χρόνια, όπως τόνισε.
Αποφασίστηκε έτσι η απευθείας ανάθεση, ως την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά, στην Εταιρεία Α.Τ. Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης Ε.Π.Ε., για την εκπόνηση Οικονομοτεχνικής μελέτης σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.
Αντικείμενο είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη ΠΕΔ Ν. Αιγαίου προκειμένου να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα σύστασης ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού και των απαιτούμενων ενεργειών που θα πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη σύσταση του.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:
-Εκπόνηση ενός Οδικού Χάρτη Σύστασης και λειτουργίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, και πιο συγκεκριμένα του συνόλου των διαδικαστικών ενεργειών που πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού.
– Τεχνική Υποστήριξη της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για την εκπόνηση της απαιτούμενης Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας.
-Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού
Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη της Υπηρεσίας για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης και ειδικότερα των εδαφίων που ακολουθούν:
• Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής: Γεωμορφολογικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, Τοπική οικονομία και απασχόληση, φυσικό, αστικό περιβάλλον, οικιστικό απόθεμα, υποδομές μεταφορών, Πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές κλπ.
• Η αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής – παρουσίαση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ΟΤΑ Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα των ΟΤΑ Μετόχων, της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, της εγχώριας παραγωγής, κατανάλωσης, εισαγωγές, εξαγωγές, κλπ.
• Αναπτυξιακοί πόροι – ελλείψεις κα δυσλειτουργίες
• Προκλήσεις και Ευκαιρίες : SWOT ANALYSIS
• Οι Στρατηγικές της Περιφέρειας
• Σκοπιμότητα ίδρυσης του Α.Ο. – Αντικείμενο δράσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού
• Οι τομείς δραστηριοποίησης του Α.Ο.
• Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία του Α.Ο.
• Νομική μορφή του Α.Ο. – Μέτοχοι – Διοίκηση – Αναφορά στα στοιχεία μετόχων – εταίρων. Σύντομη περιγραφή δραστηριοτήτων, τεκμηρίωση συμμετοχής και συμβολής καθενός.
• Οργάνωση-Λειτουργία-Στελέχωση.
• Οικονομικό – Επενδυτικό Σχέδιο, Ανάλυση χρηματορροών και αποτελεσμάτων, Κεφαλαιακή Δομή
• Ανάλυση βιωσιμότητας και επιπτώσεων από τη λειτουργία του Α.Ο. Προϋπολογισμός του επενδυτικού προγράμματος, προσδιορίζεται το συνολικό κόστος και τα έσοδα, ενώ αποτυπώνεται η πρόβλεψη αποτελεσμάτων και η βιωσιμότητα της εταιρείας.
• Κοινωνική – Οικονομική – Αναπτυξιακή αξιολόγηση. Αποτύπωση της συμβολής στην τοπική ανάπτυξη, οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες των υποστηριζόμενων φορέων, καθώς και τα αναμενόμενα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου