Ειδήσεις

Σημαντική Πρωτοβουλία για την Αναβάθμιση της Εθνοφυλακής

Συγκρότηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) Ειδικής Σύνθεσης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις του εσωτερικού της χώρας, όπως Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Θήβα, Χαλκίδα, Πάτρα, Τρίπολη, Κόρινθο, Καλαμάτα κ.λπ.

Μια Σημαντική Πρωτοβουλία για την Αναβάθμιση της Εθνοφυλακής

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του κρατικού μηχανισμού σε προσωπικό, όπως προέκυψε κυρίως από τα παρακάτω δεδομένα:

α. Τα διδάγματα από τις φυσικές καταστροφές που συγκλόνισαν την Ελλάδα, όπως τους σεισμούς που έπληξαν την Αθήνα το 1999, τις φονικές πυρκαγιές το 2007 στην Πελοπόννησο και το 2018 στο Μάτι, τις πλημμύρες στη Μάνδρα και τις έντονες χιονοπτώσεις στην Εύβοια το 2017, καθώς και τις μεγάλες πυρκαγιές το 2021 στη Βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησο και Αττική, το 2022 στην Αττική και το 2023 στην Αττική, Λουτράκι κ.ά. και τις πρωτοφανείς πλημμύρες το 2023 στη Θεσσαλία.

β. Τη διαπίστωση σε διεθνές επίπεδο ότι: πρώτον με δεδομένη την κλιματική αλλαγή, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να είναι περισσότερο ακραία και πιο συχνά απ’ ότι στο παρελθόν, προκαλώντας φυσικές καταστροφές, δεύτερον στις φυσικές καταστροφές είναι κρίσιμη η εξασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ πολλών εμπλεκομένων φορέων και η επικοινωνιακή υποστήριξη ad hoc ad loc του συντονιστικού κέντρου και τρίτον αυξάνονται οι ανάγκες σε κυβερνοασφάλεια για την προστασία πληροφοριακών συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις και αποκτά μεγαλύτερη σημασία ο κυβερνοπόλεμος με τη διεξαγωγή αμυντικών και επιθετικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο.

γ. Το γεγονός ότι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού της χώρας κατοικεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και βρίσκονται οι περισσότερες από τις ζωτικές εγκαταστάσεις και τα κοινωφελή έργα, των οποίων είναι απαραίτητη η εξασφάλιση.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) στην περίοδο Ειρήνης, εκτός από την κύρια αποστολή τους, συνδράμουν τον κρατικό μηχανισμό στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς τους. Καθοριστική είναι η συμβολή του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ο οποίος αποτελείται από 3 πυλώνες: τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία. Όσον αφορά στην Εθνοφυλακή, για τον σκοπό, την οργάνωση και την αποστολή της ορίζονται στο άρθρο 61 του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄ 25/9.2.2023) [1] τα εξής:

α. Στην παρ. 1 ο σκοπός της: «H Εθνοφυλακή, ως οργανική ένοπλη δύναμη του Στρατού Ξηράς, συγκροτείται στην περίοδο ειρήνης για την ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους σε περιόδους ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.».

β. Στην παρ. 2 η οργάνωσή της: «Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε ενεργές και επιστρατευόμενες Μονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ειδικές στρατιωτικές και ονομάζονται Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), με την προσθήκη του ονόματος της περιοχής όπου εδρεύουν. Τα ΤΕΘ δύναται να περιλαμβάνουν Υπομονάδες και Τμήματα Εθνοφυλακής.».

γ. Στις παρ. 3 και 4 η αποστολή της: «3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περιόδους ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου. 4. Οι επιμέρους αποστολές της Εθνοφυλακής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπλήρωσή τους, καθορίζονται στον Στρατιωτικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, στους αντίστοιχους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού, στα σχέδια επιχειρήσεων των κλιμακίων διοίκησης, στα οποία υπάγονται οι Μονάδες Εθνοφυλακής και στις διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.».

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ενεργών ΤΕΘ, που βρίσκονται κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές.

Η σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση των νέων ΤΕΘ απορρέει από την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στην Εθνοφυλακή να ενισχύει και να υποβοηθεί αποτελεσματικά τον ΣΞ όχι μόνο στις παραμεθόριες περιοχές αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, στην εκπλήρωση της αποστολής του σε περιόδους Ειρήνης, Έντασης-Κρίσης και Πολέμου, εφόσον σύμφωνα με τον νόμο δεν τίθεται καμία διάκριση μεταξύ των περιοχών της πατρίδας μας.

Τα νέα ΤΕΘ θα είναι Ειδικής Σύνθεσης με Υπομονάδες, κατά περίπτωση, Μηχανικού, Υγειονομικού, Πληροφορικής Υποστήριξης και Προστασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται με προσωπικό εξειδικευμένο στους τομείς Μηχανικού, Υγειονομικού (Ιατρικής-Νοσηλευτικής), Πληροφορικής, Διαβιβάσεων και με λοιπές ειδικότητες. Η οργάνωση των ΤΕΘ θα εξαρτάται από τον σκοπό της συγκρότησής τους, ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις αποστολές τους, όπως θα ορίζονται στα σχέδια επιχειρήσεων των κλιμακίων διοίκησης που θα υπάγονται και στις διαταγές του ΓΕΣ.

Στην περίοδο Ειρήνης τα ΤΕΘ θα ενισχύουν με προσωπικό κατά περιοχή τις Μονάδες Μηχανικού, τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τις λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες, οι οποίες θα συνδράμουν τον κρατικό μηχανισμό στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ΣΞ και των ΕΔ. Όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια τα ΤΕΘ θα ενισχύουν τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Πληροφορικής Υποστήριξης των ΕΔ.

Ομοίως τα ΤΕΘ στις περιόδους Έντασης-Κρίσης και Πολέμου θα ενισχύουν τον ΣΞ στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας επιδιώκονται τα εξής:

α. Η επαύξηση των δυνατοτήτων του ΣΞ με την ενίσχυση της δύναμης των Μονάδων, Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό για την εκπλήρωση των αποστολών και την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων.

β. Η αξιοποίηση του προσωπικού που μπορεί να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή, ιδίως όσων έχουν εξειδικευμένες ειδικότητες, πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος διαμένει στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις του εσωτερικού.

γ. Η δημιουργία εκπαιδευμένου προσωπικού από Εθνοφύλακες.

Τα ΤΕΘ θα συντελέσουν:

α. Στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις κρίσεις και να συνεχίζει τις δραστηριότητές της, προς όφελος των πολιτών και της πατρίδας μας.

β. Στη δημιουργία συνείδησης συλλογικής ασφάλειας στους πολίτες, καθόσον η ασφάλεια της χώρας αποτελεί επιδίωξη και ευθύνη του συνόλου της κοινωνίας.

γ. Στην ενδυνάμωση των δεσμών της Εθνοφυλακής τόσο με το κοινωνικό σύνολο, όσο και με τις λοιπές Μονάδες και τις Υπηρεσίες του ΣΞ και των ΕΔ.

Η εκπαίδευση των ΤΕΘ θα διεξάγεται με βάση την αποστολή τους, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δίδεται στην εκτέλεση ασκήσεων προσομοίωσης. Η συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση θα είναι εθελοντική και χωρίς αποζημίωση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα με την Υπομονάδα τους, ημέρα Κυριακή και πρωινή ώρα, ενώ κατόπιν έγκρισης θα μπορούν να συμμετέχουν και τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας, όπως συμβαίνει σε όλα τα ΤΕΘ. Η εκπαίδευση θα γίνεται με τη συνδρομή των Μονάδων, Στρατιωτικών Νοσοκομείων και Υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύονται από τα ΤΕΘ.

Οι Εθνοφύλακες θα καλούνται για ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δύναται να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή και σε κατώτερα κλιμάκια, όπως ορίζει το άρθρο 62 παρ. 5 του Ν.5018/2023.

Στο Ν.5018/2023 προβλέψαμε τις παρακάτω νέες δυνατότητες, οι οποίες είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό:

α. Στο άρθρο 61 παρ. 2 να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο ποσοστό στελέχωσης μεταξύ των Μονάδων Εθνοφυλακής «συνόρων-νησιών» και «εσωτερικού», όπως συνέβαινε στο Ν.1295/1982 που καταργήθηκε [3].

β. Στο άρθρο 62 παρ. 1 στον ηπειρωτικό χώρο να διευρυνθούν τα όρια της περιοχής από την οποία στελεχώνονται τα ΤΕΘ, σε σχέση με αυτά που ίσχυαν με το Ν.1295/1982 [4], ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όσους περισσότερους το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να υπηρετήσουν στα αντίστοιχα ΤΕΘ βάσει του τόπου διαμονής τους, στις δε παρ. 1 και 2 να διευρυνθούν οι κατηγορίες του προσωπικού που δύνανται να υπηρετήσουν στην Εθνοφυλακή, για την πληρέστερη στελέχωση των ΤΕΘ.

γ. Στο άρθρο 65 παρ. 1 να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν σε αποστολές του ΣΞ στην Ειρήνη, ενώ μέχρι τώρα αυτό ίσχυε μόνο για όσους συμμετείχαν στη φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η δε αποζημίωση να μην θεωρείται εισόδημα και κατά συνέπεια να μη φορολογείται και όσοι Εθνοφύλακες είναι άνεργοι να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Έτσι επιλύσαμε το φορολογικό και ασφαλιστικό ζήτημα, που αποτελούσε πάγιο αίτημα των Εθνοφυλάκων. Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 18 και 20, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών θα ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης και ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα απαιτούνται κατά το επόμενο έτος για τις αποστολές του ΣΞ.

Σημειώνεται ότι η συγκρότηση των ΤΕΘ μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς άλλη νομοθετική ρύθμιση, διότι σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν.5018/2023 καθορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση, οργάνωση και υπαγωγή των Μονάδων Εθνοφυλακής, εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύει κάθε φορά για τη συγκρότηση, οργάνωση και υπαγωγή των Μονάδων του ενεργού στρατού.». Συνεπώς εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις των άρθρων του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35/15.02.1995) [2]:

α. Του άρθρου 5 παρ. 3ζ, όπου ορίζεται ότι: «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, που εκάστοτε διαμορφώνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε.: […] ζ. Αποφασίζει για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση Μονάδων των Κλάδων των ΕΔ και διακλαδικών Μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.2984/2002 (ΦΕΚ Α΄ 15/31.1.2002) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 71 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010).

β. Του άρθρου 14 παρ. 4στ, όπου ορίζεται ότι: «Έκαστος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων: […] στ. Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση ή διάλυση μονάδων του κλάδου του μετά από σύμφωνη γνώμη του Α/ΓΕΕΘΑ και γνώμη του ΣΑΓΕ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 71 του Ν.3883/2010.

γ. Του άρθρου 15 παρ. 7, όπου ορίζεται ότι: «Η σύνθεση σε προσωπικό των Επιτελείων, των Οργανικών τους Μονάδων και των Μονάδων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται ως εξής: α. Όταν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου του αντίστοιχου κλάδου και

του ΣΑΓΕ. β. Όταν δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου του αντίστοιχου Κλάδου και του ΣΑΓΕ. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να μη δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 71 του Ν.3883/2010.

Η συγκρότηση των ΤΕΘ δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση, διότι θα έχουν μόνο προσωπικό που θα αποτελείται από Εθνοφύλακες και τα αναγκαία κύρια υλικά, ενώ θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές για την εγκατάσταση των ΤΕΘ. Επομένως για τη συγκρότησή τους θα ισχύσει η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 7β του Ν.2292/1995, όπως αναφέραμε παραπάνω, δηλ. θα χρειάζεται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) μετά από γνώμη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) και του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

Η πρωτοβουλία εκκίνησε τον Ιούνιο του 2018 από τον τότε Αρχηγό του ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η σκοπιμότητα συγκρότησης Μονάδας Εθνοφυλακής Ειδικής Σύνθεσης στην Αττική. Μετά από διερεύνηση υποβλήθηκε ιεραρχικά τον Σεπτέμβριο του 2018 πρόταση στον ΥΕΘΑ για να εγκριθεί επί της αρχής και να γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται για τη συγκρότηση της Μονάδας. Μετά την υπουργοποίηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη στις 15 Ιανουαρίου 2019, ο φάκελος επεστράφη χωρίς να λάβει έγκριση, προφανώς διότι δεν συμφωνούσε με την πρόταση, μη πιστεύοντας στη σκοπιμότητά της. Μαζί επεστράφη και ο φάκελος με το σχέδιο του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή, ο οποίος είχε υποβληθεί στην Ιεραρχία μετά από τη θετική γνωμοδότηση από το ΑΣΣ τον Μάϊο του 2018, γεγονότα που φανερώνουν τον τρόπο χειρισμού και αντιμετώπισης συνολικά του θεσμού της Εθνοφυλακής.

Στο τέλος Αυγούστου του 2019 το θέμα επανεκκινήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και τον τότε Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) Στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή με τις νέες κατευθύνσεις που έδωσε για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, εκ των οποίων η μία αφορούσε τη συγκρότηση ΤΕΘ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» γράφονταν ότι: «Στην αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, με σειρά αλλαγών, προχωράει το υπουργείο Άμυνας με στόχο να γίνει σύγχρονη και περισσότερο μάχιμη και συνακόλουθα να ενισχυθεί η συμβολή της στην άμυνα της χώρας. Οι παρεμβάσεις μάλιστα θα προωθηθούν άμεσα, […]. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι […] η συγκρότηση μονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη στον τομέα της κυβερνοάμυνας και σε αντικείμενα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών […]» [5]. Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε από ιστότοπους, όπως «ΤΟ ΒΗΜΑ» [6], κ.ά. Σύμφωνα με Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή», ο ΥΦΕΘΑ είχε την αρμοδιότητα μεταξύ άλλων να αποφασίζει: «για θέματα που αφορούν την εθνοφυλακή» και «για τη συγκρότηση, ανασυγκρότηση και διάλυση μονάδων και σχηματισμών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των διακλαδικών μονάδων, μετά από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΓΕΕΘΑ και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), που προβλέπει το εδάφιο ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2292/1995, όπως ισχύει» [7]. Μετά από εργώδη προσπάθεια που καταβάλαμε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020 για την υλοποίηση της κατεύθυνσης, ο τότε Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 7β, του Ν.2292/1995 για τη συγκρότηση δύο ΤΕΘ Ειδικής Σύνθεσης στην Αττική και ενός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη διερεύνηση της σκοπιμότητας συγκρότησης ΤΕΘ και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού. Στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2020 το ΑΣΣ με Πρόεδρο τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση γνωμοδότησε θετικά για τη συγκρότηση των δύο ΤΕΘ στην Αττική και του ενός στη Θεσσαλονίκη.

Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας ανακόπηκε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, τον Ιούνιο του 2020, όταν το ΣΑΓΕ δεν γνωμοδότησε θετικά επί της εισήγησης του ΓΕΣ για τη συγκρότηση δύο ΤΕΘ Ειδικής Σύνθεσης στην Αττική και ενός στη Θεσσαλονίκη, για ένα θέμα που αφορούσε αμιγώς τον ΣΞ, καθώς είναι ο μόνος Κλάδος των ΕΔ που διαθέτει Εθνοφυλακή και παρά το ότι αποτελούσε κατεύθυνση του ΥΦΕΘΑ, στις αρμοδιότητες του οποίου ήταν η Εθνοφυλακή, όπως και η απόφαση για τη συγκρότηση Μονάδων. Ήταν η 2η φορά που το θέμα δεν ολοκληρώθηκε παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε και ενώ από το 2018 έως το 2020 τρεις διαδοχικοί Αρχηγοί ΓΕΣ είχαν εγκρίνει τη συγκρότηση ΤΕΘ Ειδικής Σύνθεσης και δύο ΑΣΣ με διαφορετική σύνθεση είχαν γνωμοδοτήσει θετικά. Εάν το ΣΑΓΕ είχε γνωμοδοτήσει θετικά, το μόνο που θα απέμενε θα ήταν η απόφαση του ΥΦΕΘΑ και από τον Ιούλιο του 2020 θα είχε αρχίσει η συγκρότηση των ΤΕΘ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη που θα λειτουργούσαν από τις αρχές του 2021. Παράλληλα θα συνεχίζαμε τις ενέργειες για τη συγκρότηση ΤΕΘ και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού, όπως Λάρισα, Βόλο, Χαλκίδα, Πάτρα, Τρίπολη, Καλαμάτα κ.ά.

Το εγχείρημα έχει τις προϋποθέσεις να στεφθεί με επιτυχία, διότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού διαμένει στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στο εσωτερικό, ενώ αξίζει να ληφθεί υπόψη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ΤΕΘ από πολλούς, όπως τον Ιατρό Χειρουργικής Θώρακος Αθανάσιο Σταματελόπουλο, ακόμη και από Συνδέσμους Εφέδρων, όπως τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΝ) Αθηνών με Πρόεδρο του ΔΣ τον Ιωάννη Αγγελόπουλο. Όπως και το ενδιαφέρον Αξιωματικών ε.α. της Πληροφορικής ορισμένα ΤΕΘ να έχουν Υπομονάδες Πληροφορικής Υποστήριξης.

Είναι αναγκαία η ευρεία ενημέρωση των πολιτών ώστε να κατανοηθεί πληρέστερα η αιτιολογική σκέψη για τη σκοπιμότητα συγκρότησης των ΤΕΘ Ειδικής Σύνθεσης λόγω της χρησιμότητάς τους σε περιόδους Ειρήνης, Έντασης-Κρίσης και Πολέμου, προκειμένου να καταστούν κοινώς αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο και να μην υπάρξει παρερμηνεία του ρόλου και της αποστολής τους. Η αναγνώριση του ρόλου τους θα συντελέσει στην εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Εθνοφυλακή.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε ρεαλιστική και ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος, ενώ τα γεγονότα των τελευταίων ετών υπαγορεύουν την ανάγκη άμεσης υλοποίησής της, προκειμένου η Εθνοφυλακή να μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά τον ΣΞ, όπως ορίζει ο νόμος. Προτείνεται αρχικά να γίνουν οι ενέργειες για τη συγκρότηση δύο ΤΕΘ Ειδικής Σύνθεσης στην Αττική και ενός στη Θεσσαλονίκη, με την αξιοποίηση του επιτελικού έργου που έχει ήδη παραχθεί και έτυχε της επιδοκιμασίας ενός ΥΦΕΘΑ και δύο Αρχηγών ΓΕΣ. Στη συνέχεια να συγκροτηθούν ΤΕΘ και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας στην Ημερήσια Διαταγή του για την Ημέρα των ΕΔ, στην οποία προσφωνούνται οι Εθνοφύλακες και οι Έφεδροι, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «[…] Πέρα από τον στρατιωτικό τους ρόλο, η κοινωνική συνεισφορά και το ανθρωπιστικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Για να υπηρετηθούν τα ανωτέρω πρέπει βέβαια να ενσωματωθούν τα διδάγματα που προκύπτουν από τους πολέμους του 21ου αιώνα, και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουμε υποστεί. […]» [8].

Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι δεν είναι υπερβολή να υποστηρίζουμε ότι η Εθνοφυλακή είναι Εθνική αναγκαιότητα, αφού αποσκοπεί στην ενίσχυση του ΣΞ στην άμυνα της χώρας. Συνεπώς είναι σκόπιμη η μέγιστη αξιοποίησή της και γι’ αυτό τον λόγο είναι αναγκαίο να αναβαθμιστεί στη στοχοθεσία και στην προτεραιοποίηση των στόχων των ΕΔ και ειδικά του ΣΞ, ο οποίος είναι ο μόνος Κλάδος των ΕΔ που διαθέτει Εθνοφυλακή. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η επανεξέταση και υλοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας. Όπως και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των προβλέψεων του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή, για τον οποίο καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια από τον Μάϊο του 2017 και στη συνέχεια από τον Νοέμβριο του 2019 να εκπονηθεί και να προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία για την ψήφισή του προκειμένου η Εθνοφυλακή με την αναβάθμισή της να συμβάλει αποτελεσματικά στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

 

Σημειώσεις [1] https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/n-5018-2023.html [2] https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/215828/nomos-2292-1995

[3] Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.1295/1982 ορίζονταν ότι: «Η Εθνοφυλακή οργανώνεται σε Μονάδες Τύπου Α (συνόρων-νησιών) με επάνδρωση 97% και Μονάδες Τύπου Β (εσωτερικού) με επάνδρωση 10-30% από την προβλεπόμενη στον πόλεμο σύνθεση […]».

[4] Στο άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.1295/1982 ορίζονταν ότι: «Για τη επάνδρωση των Μονάδων Εθνοφυλακής καλείται προσωπικό που διαμένει στην περιοχή […]»

[5] Χαραλαμπάκης Μάνος, «Το Νέο Σχέδιο και Γυναίκες θα Εκπαιδεύονται στην Εθνοφυλακή», ΤΑ ΝΕΑ, 31 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2019, σελ. 1, 28 και 37.

[6] Χαραλαμπάκης Μάνος, «Υπουργείο Άμυνας: Το σχέδιο για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής», 1 Σεπτεμβρίου 2019, https://www.tovima.gr/2019/09/01/society/ypourgeio-amynas-to-sxedio-gia-tin-anavathmisi-tis-ethnofylakis/, πρόσβαση 30/09/2023 [7]https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/b/fek_b_3181_2019.pdf&t=af697f9875b3fc8e9fee005081094b69

[8] ΥΠΕΘΑ, «Ημερήσια Διαταγή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την Ημέρα Εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων», https://www.mod.mil.gr/imerisia-diatagi-ypoyrgoy-ethnikis-amynas-nikoy-dendia-tin-imera-eortasmoy/, πρόσβαση 21/11/2023

O Υποστράτηγος ε.α. Κίμων Κωστής στο βαθμό του Ταξιάρχου διετέλεσε Διευθυντής Εθνοφυλακής του ΓΕΣ από 6 Μαρτίου 2017 έως 8 Μαρτίου 2019 και από 8 Νοεμβρίου 2019 έως 11 Μαρτίου 2022, συνολικά για 4 έτη και 4 μήνες [στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα των 8 μηνών τοποθετήθηκε Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α)]. Είναι κάτοχος με «Άριστα» Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) με «Άριστα» και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου