Ειδήσεις

Ταμείο Ανάκαμψης: Ανοιξε παράθυρο για φθηνό χρήμα στον τουρισμό

Η διαδικασία για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων 12,7 δισ. ευρώ. Το εύρημα της «εξωστρέφειας» για να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Τέλος Οκτωβρίου τα πρώτα κεφάλαια στην αγορά.

Την πόρτα φθηνών δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης στις τουριστικές επιχειρήσεις ανοίγει η κυβέρνηση, καθώς θεωρείται πως ικανοποιούν το κριτήριο επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων στον πυλώνα της εξωστρέφειας, εάν στην τριετία έχουν πραγματοποιήσει το 20% του τζίρου τους με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

Το υπουργείο Οικονομικών θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία αφορούν επενδυτικά σχέδια σε πέντε συγκεκριμένες κατηγορίες: ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, εξωστρέφεια, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών καθώς και καινοτομία- έρευνα-ανάπτυξη.

Τα δάνεια καλύπτουν από 30% έως και 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, με τη «βαθμολογία» να προκύπτει στη βάση συνεισφοράς σε κάθε μία ή και σε συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών. Οι ιδιώτες θα πρέπει να εισφέρουν τουλάχιστον 20% ίδια κεφάλαια, ενώ τουλάχιστον 30% θα πρέπει να είναι οι πόροι τρίτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, ενώ στο μεταξύ αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και την EBRD για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ.

Το «παράθυρο» για τις τουριστικές

Στον πυλώνα της εξωστρέφειας, στα «ψιλά γράμματα» της επιλεξιμότητας ορίζεται πως «η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 20% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 20% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών (τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων τουριστικών κατοικιών)».

Ποιοι «κόβονται» – ποιοι κερδίζουν
Το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται ως προς την ύπαρξη επιλέξιμης επένδυσης, με βάση τον κατάλογο αποκλειόμενων δραστηριοτήτων και τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Οι αποκλειόμενες δραστηριότητες για χρηματοδότηση μέσω των δανείων του ΤΑΑ είναι:

Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.
Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).
Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.
Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).
Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.
Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, είναι επιλέξιμες.
Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
Επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη ή την εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου. Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων. Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων. Ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων
Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ )
Μετακινήσεις / εξοδολόγια
Υπηρεσίες τρίτων
Αναλώσιμα
Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)
Κόστος κεφαλαίων
Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)
Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)
Σημειώνεται ότι:

α. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

β. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή euro2day.gr
Έλενα Λάσκαρη

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου