Τάξη στα 44 κοιμητήρια του νησιού με έμφαση στο κοιμητήριο του Ταξιάρχη, επιχειρεί να βάλει η δημοτική αρχή με τον νέο κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, τα οποία επί χρόνια ταλανίζουν τον ευαίσθητο αυτό χώρο.
Ο νέος κανονισμός, το προσχέδιο του οποίου παρουσιάζει σήμερα η «δημοκρατική», θα έχει εφαρμογή σε όλα τα κοιμητήρια, της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, τηρουμένων επιμέρους των τυπολογικών διαφορών μεταξύ των κεντρικών κοιμητηρίων του Δήμου, με τα κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισμός προβλέπει:
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
– Στα Δημοτικά Κοιμητήρια ενταφιάζεται κάθε θανών ανεξαρτήτου εθνικότητας ή θρησκεύματος, σε τάφους χρήσεως των Δημοτικών Κοιμητηρίων, με την απαραίτητη προϋπόθεση της ανακομιδής στα επτά (7) χρόνια.
– Επιτρέπεται η ταφή και ανακομιδή οστών προσώπων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα του πρόσφυγα ή είχαν αιτηθεί την αναγνώριση της ιδιότητας αυτής, αποβιώσαντα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου, χωρίς την καταβολή των σχετικών τελών, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η κατά περίπτωση ιδιότητα, σύμφωνα με τον Νόμο.
– Η ταφή αζήτητων πτωμάτων που βρίσκονται στον νεκροθάλαμο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», από της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Ρόδου, δύναται να γίνει μόνο κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής Εντολής. Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη για την μεταφορά της σορού, καθώς και την πληρωμή των σχετικών τελών, σύμφωνα με την σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.
– Η ταφή των νεκρών, οπλιτών σε ώρα καθήκοντος του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, των Σωμάτων Ασφαλείας εν γένει, ενεργείται δωρεάν.
– Η μεταφορά και ο ενταφιασμός όσων έχουν αποβιώσει από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, επιτρέπεται μόνο μετά από ταρίχευση, γίνεται σε σφραγισμένο φέρετρο σε ειδικό προς τούτο χώρο του κοιμητηρίου και δεν επιτρέπεται η εκταφή πριν την παρέλευση δεκαετίας.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
– Η ταφή γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους (τάφους) που έχουν καθοριστεί για τον σκοπό αυτό ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Κοιμητηρίου και καθορίζονται από σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά ταφολόγια) εκπονούμενα από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία κατά Ο.Ε.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. αριθ. Α5/1210/1978 και εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
– Τα προαναφερόμενα σχεδιαγράμματα τηρούνται πιστά και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέκκλιση από αυτά και από την ρυμοτομία των χώρων. Υπέχουν θέση ρυμοτομικών διαγραμμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και καθορίζουν τις χρήσεις γης των Κοιμητηρίων, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς:
α) οι οδοί διέλευσης
β) οι πλατείες
γ) οι κοινόχρηστοι χώροι με συγκεκριμένες χρήσεις
δ) τα «ρυμοτομικά τετράγωνα» τα οποία προορίζονται να υποδεχθούν τάφους και τα οποία ομαδοποιούνται χωροταξικά σε «ζώνες» και «τμήματα».
ζ) τα ακριβή όρια των τάφων οι οποίοι περιέχονται στα ρυμοτομικά τετράγωνα.
– Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου σε βάρος της ρυμοτομίας, παρά μόνο με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση του Τμήματος Κοιμητηρίων.
ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ
– Μνημόσυνα τελούνται μόνον Σάββατα και Κυριακές. Επίσης τις ημέρες που γίνονται λειτουργίες μπορούν να γίνονται μνημόσυνα μέχρι τις 10:00 π.μ. για τα οποία καταβάλλεται το δικαίωμα της ιδιωτικής θείας λειτουργίας.
– Στα Δημοτικά Κοιμητήρια δύναται να τελεστούν και πολιτικές κηδείες εφ’ όσον τούτο ζητηθεί.
– Για τις εψαλμένες σε ενοριακούς ναούς κηδείες καθώς και για τους, ανήκοντες σε άλλα δόγματα και θρησκείες κηδείες, καταβάλλονται δικαιώματα που καθορίζονται στην σχετική περί τελών και δικαιωμάτων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση.
ΤΑΦΟΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ (ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής)
– Στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος, δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου), με την καταβολή του αναλογούντος δικαιώματος.
– Οι τάφοι αυτοί στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου, έχουν έκταση 2,00 Χ 2,50 = 5,00 τ.μ. και δεν μπορούν αθροιζόμενοι, να υπερβαίνουν το 10% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας του Κοιμητηρίου.
– Το ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου), πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων με διοικητική πράξη, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο όνομα του αιτούντος και θεωρείται ολοκληρωμένη με την πλήρη καταβολή του προβλεπόμενου ποσού και την υπογραφή της Παραχωρητηρίου Πράξεως από τον δήμαρχο. Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα.
ΤΑΦΟΙ ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΙ)
– Οι τάφοι επταετούς χρήσεως στα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου έχουν έκταση 1,00 Χ 2,00 = 2,00 τ.μ.
– Για το Κοιμητήριο «Ταξιαρχών» πόλεως Ρόδου, εξακολουθεί να ισχύουν:
Το τμήμα 35 προορίζεται για τη ταφή τιμώμενων προσώπων
Το τμήμα 33 για τη ταφή παιδιών
Το τμήμα 24 για τη ταφή αλλόθρησκων
– Με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου δύνανται να παραχωρούνται τάφοι επταετίας τιμής ένεκεν, πρόσκαιρα ή στο διηνεκές για να θάβονται πρόσωπα και μόνον αυτά, με εθνική κοινωνική και πολιτική δράση που πρόσφεραν μεγάλες στο Έθνος υπηρεσίες, χωρίς την δημιουργία προϋποθέσεων ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα.
– Απαγορεύεται ο αποχαρακτηρισμός των τάφων επταετούς χρήσεως (ατομικοί) και η μετατροπή τους σε οικογενειακούς στα Δημοτικά Κοιμητήρια, χωρίς εξαιρέσεις.
– Η ταφή δύναται να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος και ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των οικείων και την εφάπαξ καταβολή του σχετικού δικαιώματος παρατάσεως. Η χορηγηθείσα παράταση θεωρείται εν ισχύ μόνο με την καταβολή όλου του αναλογούντος τέλους.
ΕΜΒΡΥΑ – ΒΡΕΦΗ – ΝΗΠΙΑ
– Η ταφή των νεκρών εμβρύων, νεογνών και βρεφών έως δυο ετών τα οποία έχουν αποβιώσει εντός της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας και σε καθορισμένο χώρο του Κοιμητηρίου Ταξιαρχών.
– Τα νεκρά νεογνά τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 ημέρες κύησης θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και στους ενήλικες νεκρούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού ατομικά.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
-Τα Κοιμητήρια του Δήμου Ρόδου είναι ανοιχτά καθημερινά καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδος, από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Συγκεκριμένα:
– Για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τις 08:00 έως τις 17.00.
– Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάρτιο και Απρίλιο από τις 08:00 έως τις 17.30.
– Για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από τις 08:00πμ έως τις 19.00.
– Οι ανωτέρω ώρες, μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, ανάλογα με τις τυπολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής των.
– Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή εντός των Κοιμητηρίων πέραν του ωραρίου λειτουργίας, σε οποιονδήποτε, εκτός του προσωπικού φύλαξης.
– Για οποιοδήποτε διοικητικό – οικονομικό θέμα, το κοινό επικοινωνεί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00, εκτός των αργιών.
– Το ωράριο εκτέλεσης εργασιών όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εντός των Κοιμητηρίων του Δήμου Ρόδου, πλην της τέλεσης κηδειών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Κοιμητηρίου, ήτοι καθημερινά από τις 07:30 έως τις 14:30
– Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η δραστηριοποίηση των επαγγελματιών δια της εισόδου των ιδίων και των οχημάτων τους εντός των Κοιμητηρίων, πέραν του ωραρίου τις καθημερινές καθώς επίσης και κατά τις Κυριακές και Αργίες, παρά μόνο με έκδοση της σχετικής Άδειας Επέκτασης Ωραρίου και για συγκεκριμένο ειδικό ή επείγοντα λόγο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
– Τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα των Κοιμητηρίων, δύνανται να αναπροσαρμόζονται ετησίως, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
– Τα έσοδα των κοιμητηρίων είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα για τη κάλυψη μέρους ή του συνόλου των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των, βεβαιώνονται και εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοτικών προσόδων»
– Απαγορεύεται στα Δημοτικά Κοιμητήρια η είσοδος και κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων από επισκέπτες προς επίσκεψη των τάφων τους. Εξαίρεση αποτελούν οι ανάπηροι, οι έχοντες σοβαρά κινητικά προβλήματα και οι υπερήλικες.
– Απαγορεύεται η είσοδος στα Δημοτικά Κοιμητήρια επαιτών, μικροπωλητών και διανεμητών εντύπου υλικού με διαφημιστικό ή μη περιεχόμενο καθώς και η ίδια η διανομή κάθε είδους διαφημιστικού υλικού εντός του χώρου ή της εισόδου των Κοιμητηρίων.
– Απαγορεύεται ρητά η εναπόθεση κάθε μορφής διαφημιστικού μέσου (κάρτας, φυλλαδίου κ.λ.π.), στους τάφους.
– Απαγορεύεται η δενδροφύτευση και κοπή δέντρων χωρίς έκθεση της Διεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας του Δήμου.
– Δημοτικά τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου, τα οποία εισπράττονται για τις παροχές των Κοιμητηρίων, καταβάλλονται από τους συγγενείς των δικαιούχων εφάπαξ.
– Όπου προβλέπεται ετήσια καταβολή τελών ή δικαιωμάτων Κοιμητηρίων, (ενδεικτικά: χρήση Οστεοφυλακίου), μετά τη πρώτη οίκοθεν πληρωμή, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία, μεριμνά για την κατ’ έτος σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου και είσπραξη.
– Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την οικονομική διαχείριση των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την λειτουργία των Κοιμητηρίων ανήκει στο Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου.
– Απαγορεύεται, αυστηρά, στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιμητηρίων κάθε ανάμιξη, μεσολάβηση ή συναλλαγή με εργολήπτες, εργολάβους κηδειών ή άλλους έξω-υπηρεσιακούς παράγοντες, για τη διευκόλυνση δημοτών σε θέματα που εντάσσονται στη λειτουργία των Κοιμητηρίων.
– Ειδικά για τον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών στη Δημοτική Κοινότητα Ροδίων, τα έσοδα που προέρχονται από προαιρετικές εισφορές διάθεσης κεριών, περιφοράς δίσκων (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) κ.λ.π. παραλαμβάνονται και καταμετρούνται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοιμητηρίων, τον δημοτικό Ταμία και τον εκπρόσωπο του Τμήματος Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Οι δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται από τον Δήμαρχο, ενώ ο εκπρόσωπος του Τμήματος Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, από τον προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης.
– Η βεβαίωση και είσπραξη των λοιπών δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως Δημοτικών εσόδων».
– Διατάξεις προϊσχυόντων Κανονισμών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν. Δικαιώματα που απεκτήθησαν καλόπιστα δεν θίγονται.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ