Αθλητικά

ΠΑΕ Ρόδος: Η «αίτηση θεραπείας» των «ελαφιών» στην Ε.Ε.Α.

Η «δσπορ» παρουσιάζει, την «αίτηση θεραπείας» που κατέθεσε η ΠΑΕ Ρόδος στην Ε.Ε.Α., προκειμένου να αλλάξει την αρχική της απόφαση, με την οποία δεν χορηγήθηκε στα «ελάφια» πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της S.L.2.
Αναλυτικά:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής χάριν συντομίας: «Π.Α.Ε. Ρόδος»), η οποία εδρεύει στη Ρόδο Δωδεκανήσου, επί της συμβολής των οδών Καισαρείας και Κλαυδίου Πέπερ, με Α.Φ.Μ. 996802396/Δ.Ο.Υ. Ρόδου, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
Της υπ’αριθμ._____/2021 απόφασης ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ S.L.2.
Στην υπό κρίση υπόθεση, η ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ , αφού προέβη σε καταβολή της εγγυητικής, ποσού 150.000 ευρώ και στην νόμιμη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους άνω των 350.000 ευρώ (έχει φθάσει τις 420.000 ευρώ) και στην πληρωμή όλων των απαραίτητων παραβόλων συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της S.L.2 2021 -2022, εσύναψε άνω των 25 επαγγελματικών συμβολαίων με ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ, συνέταξε, όπως επιτάσσει το γράμμα του Νόμου και κατέθεσε, από μήνα Ιούλιο 2021, πλήρη φάκελο στην Ε.Ε.Α., αναμένοντας άνω του ένα μήνα, την απόφαση της ως άνω Επιτροπής!
Αίφνης , με το από 14.09.2021 και ώρα 14:30 δελτίο τύπου της, η Ε.Ε.Α., ανέφερε πως δεν χορηγείται πιστοποιητικό συμμετοχής στην ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ, με δυσμενή συνέπεια, να μην δύναται να συμμετάσχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της S.L.2 2021 -2022 και να μείνουν χωρίς εργασία 30 τουλάχιστον εργαζόμενοι (ποδοσφαιριστές, προπονητές κλπ ).
Στην συνέχεια, ουδέποτε προσκομίστηκε στην ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ, το σκεπτικό της ως άνω αρνητικής αποφάσεως, ούτε καν απόσπασμα αυτής!
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ , πως μόνο η ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ και ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, κατέθεσαν στον σχετικό φάκελο τους, έγγραφα που αποδεικνύουν την πολυμετοχικότητα τους , αφού έχει 110 μέλη -μετόχους προς 0,96% μετοχές έκαστος , ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΠΤΩΜΕΡΕΙΑ ΤΟΥ!
ΙΙ.- Επί της ως άνω αβάσιμης , μη νόμιμης και αναιτιολόγητης απόφασης , υποβάλλει η ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ , την παρούσα αίτηση θεραπείας, νόμιμα, ενώπιον σας, για τους κάτωθι , βάσιμους και νόμιμους λόγους:
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/αίτησης θεραπείας/ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΑΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. 4 Σ. 1975/1986/2001), η οποία συγχρόνως, κατά πάγια νομολογία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκαταλέγεται μεταξύ των γενικών αρχών του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου :
ΕΠΕΙΔΗ, ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα.
ΕΠΕΙΔΗ , η παρούσα μας ασκείται εμπρόθεσμα , διότι κατά το άρθρο 57 παρ. 5 του Ν. 4809/2021 «5. Κατ’ εξαίρεση, για την εφαρμογή του παρόντος, το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 εκδίδεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022».
ΕΠΕΙΔΗ, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ανήκει η άσκηση ελέγχου στις αθλητικές α.ε. για την τήρηση των διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση αυτών.
ΕΠΕΙΔΗ, στον προσκομισθέντα φάκελό μας , αφενός μεν, περιέχονται όλα τα δέοντα παραστατικά , που αποδεικνύουν την κατά γράμμα τήρηση των όρων και προϋποθέσεων τήρησης της μετοχικής σύνθεσης της ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ, αφετέρου δε, της διοίκησης αυτής , ήτοι πιστή τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους της διοίκησης της ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ και των μετόχων αυτής . Επιπλέον περιείχε ο φάκελος της ΠΑΕ όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται , εκ του άρθρου 77Α παρ.4 του Ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί!
ΕΠΕΙΔΗ, η Ε.Ε.Α. , εκ παραδρομής ΚΑΙ ΕΚ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΛΑΘΟΥΣ ΤΗΣ , δεν έλαβε ύποψιν της:
Α) Ότι ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ , είναι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.ΡΟΔΟΣ , είναι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , υιός και πατέρας αντίστοιχα (είναι φυσικό ότι μοιάζουν, ως υιός με πατέρα, οι υπογραφές ), οι οποίοι συνέταξαν τις από 26/07/2021 υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται (περί μη οφειλών της ΠΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣ ΡΟΔΟΣ) , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , την ίδια ημέρα , είναι απόλυτα γνήσιες και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΟΥΝ , αφού φέρουν γνήσιο υπογραφής από ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ!
Σε κάθε περίπτωση , η ίδια η Ε.Ε.Α. απέστειλε στην ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΔΟΥ σχετικά αυτές προς διερεύνηση , ΟΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ, στην απίθανη περίπτωση που προκύψει οιανδήποτε ποινική δίωξη, ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ (ΔΕφΑθ 278/2017), διότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ρητώς ανατίθενται με τις προπαρατεθείσες ρυθμίσεις των άρθρων 77 και 77Α του ν. 2725/1999, στην εν λόγω Επιτροπή περιλαμβάνονται τόσο η έκδοση του πιστοποιητικού (άδειας) συμμετοχής της ΠΑΕ στο πρωτάθλημα όσο και η ανάκληση αυτού στα πλαίσια ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του ως άνω νόμου στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και όχι, όπως εν προκειμένω, προανακριτικές πράξεις που λαμβάνεται στα πλαίσια εφαρμογής της ποινικής νομοθεσίας (άρθ. 282 §§ 2, 3 και 296 ΚΠΔ) και ελέγχεται από όργανα της ποινικής δικαιοσύνης!
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ , δύνασθε να προβείτε, σε ανάκλησης για το μέλλον, ήτοι πράξη υπό επιφύλαξη ανάκλησης, λόγω πλήρωσης του πραγματικού της ανάκλησης. Η κρατούσα άποψη αρκείται στη γενική και ευρεία διατύπωση της επιφύλαξης ανάκλησης, η οποία δεν χρειάζεται να παραπέμπει σε συγκεκριμένους λόγους ανάκλησης.
Β) Ότι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ, «…» , είχε παραιτηθεί και παρόλα αυτά εμφαίνεται ακόμη στο Δ.Σ. Με το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ που προσκομίσθηκε , ΓΕΓΟΝΟΣ που σημαίνει και παρέβλεψε η Ε.Ε.Α. , ΟΤΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ , αφενός μεν , πρέπει να γίνει δεκτή η παραίτηση του από το Δ.Σ., αφετέρου δε, να δημοσιευθεί η αντικατάσταση του στο ΓΕΜΗ , γεγονός που ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο, αφού με την παρουσία του ως άνω , στο πρόσφατο ΠΣΚ ΓΕΜΗ (Αυγούστου 2021) , καταδεικνύεται πως δεν έγινε δεκτή η παραίτηση του και κατά συνέπεια νόμιμα συμμετέχει στην διοίκηση της ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ!
Ο λόγος μη αποδοχής της τότε παραίτησης του είναι ότι βεβαίωσε πως η καταδίκη του, με αναστολή , σε δώδεκα μήνες , δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις του ως άνω Νόμου, θεωρώντας πως απαιτείται ένας χρόνος και μία ημέρα!
Σε κάθε περίπτωση , αποτελεί το ως άνω τυπική παράλειψη , που με κλήση για αντικατάσταση του , θα μπορούσε να θεραπεύσει την παράλειψη αυτή.
Η ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ, λοιπόν , φρόντισε εξ οικείων , να θεραπεύσει την τυπική αυτή παράλειψη, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, είναι εξωντοτική η επιβολή, στην ως άνω ΠΑΕ, να μην συμμετάσχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα και να υποβιβαστεί στην Γ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία , αφού αντικατέστησε και μάλιστα προ εκδόσεως της προσβαλλόμενης απόφασης , το ως άνω μέλος , με την κυρία Καρίκη, αναρτώντας την αντικατάσταση αυτήν στο ΓΕΜΗ, ΟΠΟΤΕ ΩΣ ΝΕΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Α. και την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ .
Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ανακληθεί για τους λόγους που ήδη εκτέθηκαν.
Επειδή η παρούσα ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Επειδή έχω προφανές έννομο συμφέρον καθώς θίγεται, τόσο η υπόσταση της ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ , όσο και η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ, ανεπανόρθωτα από την προσβαλλόμενη πράξη.
Επειδή η παρούσα κοινοποιείται όπου απαιτείται από τον νόμο.
Για τους λόγους αυτούς
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
ΖΗΤΩ
1. Την αποδοχή της παρούσας , αίτησης θεραπείας ,καθ’ ολοκληρία.
Την ανάκληση της υπ’αριθμ._____/2021 απόφασης ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ S.L.2, διότι η επιμονή στην υπό ανάκληση απόφαση, θα οδηγούσε σε υπερβολική διεύρυνση της δυνατότητας της διοίκησης, αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επ’ ιδώσει την παρούσα σε αυτόν στον οποίο και απευθύνεται , ώστε να λάβει γνώση.
Να σημειώσουμε ότι την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος Μανώλης Βλάχος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου