Σε διάταξη «συγχωροχάρτι» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» προσέκρουσε η έρευνα επιτελών του Δήμου Ρόδου για να διαπιστωθεί αν ορθώς μέχρι σήμερα εντεταλμένοι υπάλληλοι της ταμειακής υπηρεσίας χορήγησαν διευκολύνσεις σε οφειλέτες και συγκεκριμένα σε ρυθμίσεις καταβολής των χρεών τους.
Στο άρθρο 9 του νόμου υπάρχει ειδικότερα διάταξη με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας δήμων» που προβλέπει τα εξής:
«2. Στο άρθρο 112 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Τα αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα των ΟΤΑ δεν υπέχουν ποινική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη για τις οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση με βάση διατάξεις νόμων. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των δήμων, που αφορούν αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικά σχετιζόμενα με την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε ρύθμιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν οριστικά. Εφόσον, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου οργάνου.».
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», δικαιούχοι διευκολύνσεων είναι οι οφειλέτες που αποδεικνύουν ότι συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία άμεσης αποπληρωμής του συνολικού χρέους και επιπλέον ότι είναι σε θέση –ανάλογα με το ύψος του χρέους και την εισοδηματική τους κατάσταση- να τηρήσουν το πρόγραμμα των δόσεων που προκύπτει από το νόμο.
Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διευκολύνσεων είναι:
– Ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας για βασικές οφειλές μέχρι 50.000
ευρώ.
– Η οικονομική επιτροπή για βασικές οφειλές πάνω από 50.000 και μέχρι 150.000 ευρώ.
– Το δημοτικό συμβούλιο για βασικές οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι από 9 Αυγούστου 2019 ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4623/19 η αρμοδιότητα χορήγησης διευκόλυνσης οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιτελείς του Δήμου Ρόδου είχαν ενημερωθεί οτι υπήρξαν περιπτώσεις οφειλετών, με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ οι οποίοι έτυχαν διευκολύνσεων με διακανονισμό των οφειλών τους χωρίς να έχει επιληφθεί αρμοδίως η Οικονομική Επιτροπή.
Η έρευνα πλέον δεν φαίνεται να έχει αντικείμενο πέραν της ηθικής της διάστασης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ