Μετά την έκδοση της απόφασης του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα για την παράταση της αναστολής των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου έως και την 5η Μαρτίου 2021 αλλά και για την παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώρηση πράξεων σε κατάλληλο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου ο διευθυντής του Κτηματολογίου Ρόδου κ Νικόλαος Ματσάκης εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο:
«ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ) ΑΠΟ 20.02.2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 05.03.2021
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4135οικ./18-02-2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΒΦΞΩ-5ΨΕ) σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από τις 20-02-2021 έως και τις 05-03-2021 με εξαίρεση την παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώριση πράξεων και δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ 9147/10-02- 2021 Κ.Υ.Α. με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11.02.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 01.03.2021 και ώρα 6:00, δημοσιευθείσα στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 534 στις 10.02.2021, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ9769/12.02.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 586/τ.Β713-02-2021), 1. η Περιφερειακή Ενότητα της Ρόδου εντάσσεται στο επίπεδο επιτήρησης σύμφωνα με την περίπτωση 1Α δ του άρθρου 1 αυτής και 2. εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή: α) κ-ά-θ-ε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή., εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης,
θα επιτρέπονται μεν οι συναλλαγές οι σχετιζόμενες όμως μόνο με την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις , οι οποίες θα αιτιολογούνται ειδικά από τον ενδιαφερόμενο , και μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Ειδικότερα:
• Η παραλαβή των εισερχομένων δικαιοπραξιών θα πραγματοποιείται στο Δικαστικό Μέγαρο και δη στο χώρο του Εφετείου Δωδεκάνησου και μόνο κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Προς το σκοπό αυτό θα καλείτε στο τηλέφωνο 22410- 22245 και ώρες 10.00 -12.00. Μέγιστος αριθμός πράξεων προς κατάθεση δύο 1021 κάθε φορά ανά συναλλασσόμενο. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα πραγματοποιείται και η καταβολή τελών και δικαιωμάτων.
Παρακαλείσθε θερμά:
Α) Στο πλαίσιο εναρμόνισης με την εκδοθείσα Κ.Υ.Α. με αριθμό πρωτ. ΔΙα/Γ.Π.οικ 9147/10-02-2021 (ΦΕΚ 534/τ.Β710.02.2021), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ9769/12.02.2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 586/τ.Β713-02-2021) αλλά και των όλως ιδιαίτερων συνθηκών, που επικρατούν στην Υπηρεσία μετά και τα τελευταία συμβάντα, να μη λησμονείτε το γεγονός ότι οι συναλλαγές επιτρέπονται σε επείγουσες περιπτώσεις. ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ.
Β1 Κατά το χρόνο παραμονής σας στο χώρο του Έφετείου Αωδεκανήσου, όπου θα πραγματοποιείται η παραλαβή των εισερχομένων δικαιοπρα£ιών, να τηρείτε όλα τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19 (όπως χρήση μη ιατρικής μάσκας , χρήση αντισηπτικών , τήρηση αποστάσεων , κλπ).
Σας ενημερώνουμε, ότι θα τηρηθούν όλα τα προκαθορισμένα ραντεβού, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας από 08/02/2021 έως και 19/02/2021, αρχής γενομένης από αυτά της 08/02/2021.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα προκαθορισμένα ραντεβού».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ