Τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στη χώρα μας, λόγω της υπερφορολόγησης και της έλλειψης κινήτρων για επενδύσεις. Υποβαθμίζεται συνεχώς ο ρόλος του αρχιτέκτονα.

Μόλις λίγες μέρες αφότου συστάθηκε σε σώμα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανή-
σου πραγματοποίησε υπερτοπικές συναντήσεις στην Αθήνα με τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας κ Γιώργο Στασινό, καθώς και με τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.) της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου κ Πολύκαρπο Πολυχρονάκη.
Συγκεκριμένα:
 Με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ Γιώργο Στασινό:
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του κ Στασινού και του
Προέδρου του ΣΑΔ κ Γιώργου Σκιαδόπουλου. Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση μεταξύ
των δύο ανδρών, έχοντας προηγηθεί άλλες δύο, τον Μάρτιο του 2017 στα γραφεία του
Προέδρου του ΤΕΕ στην Αθήνα, και τον Οκτώβριο στη Ρόδο όταν ο κ Στασινός είχε ανοίξει
την αυλαία του 2ου Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού.
Αρχικά ο κ Σκιαδόπουλος έκανε μία σύντομη αναφορά στο έργο του Συλλόγου, παρα-
δίδοντας στον κ Στασινό τον απολογισμό της πρόσφατης θητείας του ΣΑΔ. Η θεματολογία
της συζήτησης εξελίχθηκε κυρίως πάνω στους παρακάτω δύο άξονες:
 Στα Συνέδρια Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού και στην εξέλιξη μίας περισσότερο
δυναμικής συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ και ΣΑΔ:
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε θέσει υπό την Αιγίδα του το περασμένο Συνέ-
δριο το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας 500 Συνέ-
δρους. Πέραν της συζήτησης για τα πεπραγμένα του Συνεδρίου, οι δύο άνδρες εξέτα-
σαν τις προοπτικές εξέλιξης της θεσμικής τους συνεργασίας, μέσω της οποίας το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο
στη διαμόρφωση του πλαισίου των Συνεδρίων στο Νότιο Αιγαίο.
Ο κ Στασινός ενημέρωσε τον κ Σκιαδόπουλο για το «Πρότυπο Βιοκλιματικό Δωμάτιο με
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με το οποίο συμμετείχε το ΤΕΕ στην 4η
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού με τίτλο Greek Tourism EXPO: http://web.tee.gr/deltiatupoy/deltio-typou-tee-06-12-2017/.
Συζητήθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστούν α-
ντίστοιχες νέες δράσεις του ΤΕΕ στα επόμενα Συνέδρια, στις οποίες θα μπορούν να
λαμβάνουν μέρος όλοι οι Αρχιτέκτονες.
 Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί της χώρας μας:
Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι μικρή αύξηση που έχει παρατηρηθεί στις
επενδύσεις τελευταία στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις δυνατότη-
τες που έχει η χώρα μας. Ο μηχανικοί εξακολουθούν να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν
στις υπέρογκες εισφορές που καλούνται συνεχώς να καταβάλλουν, με αποτέλεσμα να
οδηγείται ο κλάδος με μαθηματική ακρίβεια στην αφάνεια. Η μετανάστευση έχει εκτο-
ξευτεί, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί πως η συντριπτική πλειοψηφία των μη-
χανικών δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην μπο-
ρούν να ασκήσουν το ίδιο τους το επάγγελμα.
Τέλος, ο κ Στασινός αφού ερωτήθηκε σχετικά από τον κ Σκιαδόπουλο, κατέθεσε την ε-
κτίμησή του ότι θα δοθεί παράταση στη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, καθότι
όπως αναφέρθηκε έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούνται κωλύματα στη διαδικασίες έκ-
δοσης αδειών και γενικότερα σε όλες τις διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με αυτά.
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να έχουν μία περισσότερο άμεση και στενή θεσμική συ-
νεργασία κατόπιν των επόμενων συνεδριάσεων του ΣΑΔ.
 Με τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντι-
κής Πολιτικής (ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α. Δ. Αι-
γαίου) κ Πολύκαρπο Πολυχρονάκη:
Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Πολυχρονάκη. Πρόκειται
για την τρίτη συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, έχοντας προηγηθεί άλλες δύο τα περα-
σμένα έτη στον Πειραιά. Αρχικά ο κ Σκιαδόπουλος έκανε μία σύντομη αναφορά στο έργο
του Συλλόγου, παραδίδοντας στον κ Πολυχρονάκη τον απολογισμό της πρόσφατης θητείας
του ΣΑΔ.
Είναι γνωστό ότι στον νέο Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/3-11-2017) για τον έλεγχο και
την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, γίνεται αναφορά στη
δημιουργία και λειτουργία Παρατηρητηρίου δομημένου Περιβάλλοντος, όπως και Περιφε-
ρειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης, Περιφερειακών Παρατηρητήριων και Τμημάτων
Ελέγχου Δόμησης, καθώς και Τοπικών Παρατηρητήριων. Σύμφωνα με το άρθρο 26 που α-
φορά τις μεταβατικές διατάξεις του, μέχρι τη συγκρότηση των παραπάνω υπηρεσιών και
οργάνων, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι
αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Δηλαδή με τα συμβούλια
Αρχιτεκτονικής, Αυθαιρέτων και ΣΥΠΟΘΑ, που γνωρίζουμε ως σήμερα. Ωστόσο, όπως έχει
προβλέψει ο νόμος, «η θητεία των υφιστάμενων οργάνων λήγει στις 31.12.2017, εκτός εάν
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση συ-
ναρμοδίων Υπουργών, παραταθεί η συγκεκριμένη προθεσμία και οριστεί νέα ημερομηνία
λήξης της θητείας των οργάνων αυτών».
Συζητήθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί παράταση στη λειτουργία των υφιστάμε-
νων οργάνων ελέγχου του περιβάλλοντος και γενικότερα δεν έχουν υπάρξει εξελίξεις στο
θέμα των Σ.Α.
Τέλος, κατόπιν εκτενούς συζήτησης διατυπώθηκε η κοινή θέση ότι συνεχώς υποβαθμί-
ζεται ο ρόλος του Αρχιτέκτονα. Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν εκτενώς στην επόμε-
νη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ενώ θα τεθούν και εντός της
θεματολογίας της 1ης
Γενικής Συνέλευσης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ