Ειδήσεις

Υπεξαιρέθηκαν σημαντικά ποσά από το Δήμο Ρόδου;

Μια εξαιρετικά σοβαρή αντιδικία μεταξύ εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της αποκομιδής σκουπιδιών του Δήμου Ρόδου και ενός Ροδίτη, με στενούς δεσμούς με την αυτοδιοίκηση, θα απασχολήσει την Πέμπτη το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, μετά την υποβολή αγωγής, με την οποία υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπεξαιρέθηκαν με τη χρήση πλαστών συμβάσεων, σημαντικά ποσά από τις οικονομικές υπηρεσίες του ενιαίου Δήμου.
Ο εναγόμενος καταγγέλλεται ότι διέπραξε το έγκλημα της κακουργηματικής πλαστογραφίας μετά χρήσεως.
Η εταιρεία έχει κύρια δραστηριότητα την κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, ολικά ή μερικά, κάδων απορριμμάτων, την κατασκευή απορριμματοφόρων, πλυντηρίων κάδων και ανταλλακτικών απορριμματοφόρων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων, όπως ενδεικτικά την αποκομιδή απορριμμάτων, τη συλλογή και εμπορία υλικών ανακύκλωσης, την πλύση κάδων, την επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού.
Μεταξύ των εταιρειών του ομίλου με παρεμφερές αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται και μια Α.Ε.Β.Ε., η οποία εδρεύει στο Αίγιο Αχαΐας και είναι καθολική διάδοχος της πρώτης.
Όπως εκτίθεται στην αγωγή από το έτος 2007 και μετά, στο πλαίσιο συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμό του τότε Δήμου Ιαλυσού για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού» και ενόψει του γεγονότος ότι οι δραστηριότητές της στο νησί ολοένα και διευρύνονταν, αναπτύχθηκαν μεταξύ της εταιρείας και του εναγόμενου σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαμορφώνοντας τους όρους μίας στενής και συστηματικής συνεργασίας η οποία διήρκεσε μέχρι και το καλοκαίρι του 2012, οπότε και διεκόπη.
Όπως διατείνεται η ενάγουσα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, την 21η Δεκεμβρίου 2011, υπέγραψε υπό την ιδιότητα της «αναδόχου -εκμισθώτριας» με τον δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά σύμβαση μίσθωσης, με την οποία εκμίσθωσε στον Δήμο έξι απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων και ένα τετραξονικό φορτηγό. Η σύμβαση ορίσθηκε να είναι τρίμηνης διάρκειας, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Μάρτιο του ίδιου έτους.
Σε εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, εκδόθηκαν δύο τιμολόγια αξίας 138.323,23 και 276.646,46 ευρώ.
Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, η ενάγουσα πληροφορήθηκε, όπως υποστηρίζει, την ύπαρξη και κατάρτιση ενός ανύπαρκτου εγγράφου, ήτοι μίας πλαστογραφημένης από την αρχή έως το τέλος υποτιθέμενης «Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεως» μεταξύ της εταιρείας και του εναγόμενου, με φερόμενη ημερομηνία υπογραφής την 6η Απριλίου 2012 και την είσπραξη από τον εναγόμενο από το ταμείο του Δήμου στις 3.8.2012, ποσού 109.704,63 Ευρώ και εν συνεχεία, στις 26 Οκτωβρίου 2012, την είσπραξη του Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό, ήτοι 19.079,07 ευρώ.
Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ουδέποτε υπέγραψε με τον εναγόμενο σύμβαση εκχώρησης, η οποία της απεστάλη περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2012.
Στο έγγραφο, όπως διατείνεται, έχει τεθεί από τον ίδιο η σφραγίδα της εταιρείας και η «δήθεν» υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της, υπό την ιδιότητα του προέδρου και δ/ντος συμβούλου.
Στο κείμενο της σύμβασης, η εταιρεία εμφανίζεται να εκχωρεί στον εναγόμενο μέρος των απαιτήσεών της έναντι του Δήμου Ρόδου ύψους 414.969,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (16%) ακόμη και εκείνες που αφορούν το έργο αποκομιδής απορριμμάτων στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, συνολικού ποσού 126.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..
H εταιρεία υποστηρίζει ότι, όπως, προκύπτει ευθέως η σύμβαση είναι πλαστογραφημένη, από το περιεχόμενο και τη διατύπωσή της.
Εμφανίζεται μεταξύ άλλων, όπως υποστηρίζεται, να εκχωρεί ανύπαρκτες απαιτήσεις της έναντι του Δήμου Ρόδου, από υπηρεσίες, που ουδέποτε είχε αναλάβει δυνάμει σχετικής σύμβασης.
Συγκεκριμένα σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στην σύμβαση εκχώρησης, δεν υφίσταται, αλλά ούτε υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Ρόδου σχετική με την περισυλλογή απορριμμάτων από το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου.
Για το θέμα ενημερώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και ο Δήμος Ρόδου χωρίς να ενημερώσει σχετικά τις αρχές!!
Η ενάγουσα την 2α Μαρτίου 2009, υπέγραψε εξάλλου υπό την ιδιότητα της «αναδόχου» με τον τότε δήμαρχο του Δήμου Ρόδου κ. Χατζή Χατζηευθυμίου, ο οποίος ενεργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.) σύμβαση με αντικείμενο την παροχή των αιτούμενων ευκολιών για την υποδοχή στερεών αποβλήτων, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, πιθανής επεξεργασίας και νόμιμης τελικής διάθεσης των παραγόμενων αστικών και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα. Η σύμβαση διήρκεσε 35 μήνες, αρχόμενη την 1.3.2009.
Εκδόθηκαν τρία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ποσού 47.970,53 ευρώ, 52.860,33 ευρώ και 29.343,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της μέχρι τότε καλής συνεργασίας με τον εναγόμενο τον εξουσιοδότησαν, να εισπράξει την απαίτηση αυτή, ενόψει του γεγονότος ότι είχε κινηθεί και νομική διαδικασία εκ μέρους της εταιρείας, για την είσπραξη δύο τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Η ενάγουσα υποστηρίζει ότι ο εναγόμενος τον Μάιο του 2012, εμφανίστηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου ως εκπρόσωπος της εταιρείας και εισέπραξε ποσό ύψους 93.848,24 ευρώ το οποίο ουδέποτε απέδωσε.
Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος αντί να επιστρέψει στην εταιρεία, ως όφειλε το συνολικό ποσό των 222.631,94 €, της απέστειλε στις 9 Νοεμβρίου 2012 εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – όχληση και διαμαρτυρία στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι εκείνη υπεξαίρεσε τα χρήματα που του ανήκαν και συγκεκριμένα το ποσό των 276.646,14 ευρώ, που εισπράχθηκε από τον Δήμο Ρόδου, ενώ δήθεν του το είχε εκχωρήσει σύμφωνα με την σύμβαση εκχώρησης, την οποία καταγγέλλουν ως πλαστή.
Επιπρόσθετα απέστειλε απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ποσού 208.852,72 ευρώ, ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στην ανάληψη του έργου «Παροχή ευκολιών για την υποδοχή στερεών αποβλήτων» στο λιμάνι της Ρόδου ως προς το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου 2009 έως και 28 Φεβρουαρίου 2011.

Η ενάγουσα διατείνεται ότι ο εναγόμενος ισχυρίστηκε το εξής παράδοξο, ότι του οφείλει το ποσό των 208.852,72 ευρώ, για την εκ μέρους του παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ανάληψη ενός έργου από την εκτέλεση του οποίου τιμολόγησε το συνολικό ποσό των 130.174,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου