Ο ΕΝΦΙΑ απαρτίζεται από δύο μέρη: τον κύριο και το συμπληρωματικό φόρο. Σε όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές και εταιρίες) αναλογεί:
– κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ και
– συμπληρωματικός φόρος (Άρθρο 5 του Ν.4223/2013) ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:
α) Για φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) για αξία περιουσίας άνω των 300.000 Ευρώ με κλίμακα που οι συντελεστές είναι από 0,1% έως 1%.
β) Για νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και λοιπά), ο συμπληρωματικός φόρος είναι 0,5% χωρίς αφορολόγητο. Εξαιρείται από το συμπληρωματικό φόρο η αξία των ακινήτων εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.
Μετά τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι από το συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, απαλλάσσονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή εταιρίας για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης απαλλάσσονται όταν ο ιδιοκτήτης τους (φυσικό πρόσωπο) έχει περιουσία αξίας μέχρι 300.000 Ευρώ. Από εκεί και πάνω επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ με κλίμακα που έχει συντελεστές από 0,1% έως 1%.
Την 1.1.2014 επιβλήθηκε συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ στις ατομικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Με το Ν.4316/2014 προβλεπόταν απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ που θα ίσχυε από 1.1.2015. Ήδη με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου Δ3 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, καταργήθηκε αυτή η απαλλαγή, με ημερομηνία ισχύος 19.8.2015. Με το υπό ψήφιση Ν/Σ (Άρθρο 2 Παρ.2) ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της κατάργησης της απαλλαγής η 1.1.2015.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ