Ειδήσεις

Αρχίζει από σήμερα η ηλεκτρονική καταγραφή των τουριστικών σκαφών

Ήταν νόμος του 2014, ξεκινά να γίνεται Πράξη το 2018. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας (ΠΟΛ 1209/2018) εγκαινιάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών (ή «e – Μητρώο Πλοίων») το οποίο προβλεπόταν από τον ν.4256/2014.

Από σήμερα και για τους επόμενους 6 μήνες, στο ηλεκτρονικό Μητρώο καταχωρίζονται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες για τα επαγγελματικά ή τουριστικά σκάφη, με στόχο να διαπιστώθεί αν είναι πραγματικά τέτοια, προκειμένου να δικαιούται ατέλειες κλπ. Στόχος είναι να μπει τέλος στην «φάμπρικα» που έχουν στήσει πάμπλουτοι, δηλώνοντας πως κάνουν διακοπές σε «ενοικιαζόμενα» πολυτελή τουριστικά «κότερα», τα οποία όμως –κατά σύμπτωση- ανήκαν …στον αλλοδαπό υπηρέτη τους ή μάγειρα! Το κόλπο φυσικά ήταν για να γλιτώνουν τέλη στα καύσιμα, αλλά τεκμήρια ή φόρους πολυτελούς ιδιοκτήτες οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.

Αυτά πλέον όμως αλλάζουν:

Από σήμερα (15.11.2018) ξεκινά η ολοκλήρωση και η μερική λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών. Για τα ήδη μέχρι σήμερα νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα σχετικά Βιβλία Εγγραφής σκάφη, απαιτείται και αίτηση για καταχώριση στην εφαρμογή του e-Μητρώου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του (έως και 15.5.2019). Ωστόσο ως ημερομηνία έναρξης της ολικής λειτουργίας αυτού, στην ΚΥΑ ορίζεται η 15.5.2022.

Από σήμερα, κατά τη μερική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων καταχωρίζονται:

– τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

– τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας

– τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Έτσι όλα τα σκάφη αυτά αποκτούν μοναδικό αριθμό εγγραφής.

Άμεσα όμως, έως την ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κοινοποιούν άμεσα και εγγράφως τις εξής πληροφορίες στην ΑΑΔΕ:

1. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ή απενεργοποίησης αυτών.

2. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού η μερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί και οι λοιποί φόροι.

3. Την ημερομηνία μεταβολής του ιδιωτικού πλοίου ανα­ψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο και αντίστροφα.

4. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

5. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου).

Από το 2022, στην ολική λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την ημερομηνία και τον αριθμό καταχώρισης στο e-Μητρώο ή απενεργοποίησης από αυτό.

2. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των ημερών ναύλωσης, ανά τριετία, μετά την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων, καθώς και την τυχόν χορηγηθείσα παράταση

3. Την ημερομηνία έναρξης του παροπλισμού, την ημερομηνία εκούσιας άρσης ή αυτοδίκαιης άρσης του παροπλισμού, καθώς και την πράξη για την αυτοδίκαιη άρση του παροπλισμού

4.Την ημερομηνία επιβολής και άρσης της κατάσχεσης ή η θέση τους σε ακινησία

5. Την ημερομηνία ή την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή

6. Την ημερομηνία εκούσιας, ή αυτοδίκαιης μεταβολής του επαγγελματικού χαρακτήρα του πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εκτέλεσης του ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, από επαγγελματικό σε ιδιωτικό, από την οποία οφείλονται ο ΦΠΑ, οι δασμοί, ο ΕΦΚ και οι λοιποί φόροι

7. Την ημερομηνία μεταβολής του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου σε ιδιωτικό ή αντίστροφα.

8.Την μεταβολή του είδους δραστηριότητας του σκά­φους/πλοίου, ως επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ή ιδιωτικού καθώς και του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού πλοίου.

9. Την μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού τους.

10. Την αιτία της μεταβολής της κυριότητας (ενδεικτικά μεταβίβαση με επαχθή, χαριστική αιτία ή αιτία θανάτου) συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης της κυριότητας σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία για κάθε ιδιοκτήτη τουριστικού πλοίου και μικρού σκάφους.

Ποιοι είναι υπεύθυνοι

Η εγγραφή στο e – Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των καταχαιρισμένιον στοιχείων. Σε περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά κατά το μέρος της ιδιοκτησίας του.

Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανήκουν και τα ναυταθλητικά σκάφη για τον χαρακτηρισμό των οποίων απαιτείται βεβαίωση του οικείου ναυτικού ομί­λου ή σωματείου εγκεκριμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75 €) υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741 ).

Η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, γίνεται με ευθύ­νη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η εκμετάλλευση επαγ­γελματικού πλοίου αναψυχής προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στη φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά, ενώ τα στοιχεία εκμετάλλευσης καταχωρίζονται από το διαχειριστή αυτής.

Για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο e-Μητρώο Πλοίων απαιτείται επιπρόσθε­τα, ανεξαρτήτως σημαίας, η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών μέσω του εντύπου κατάθεσης από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

(α) Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.

(β) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστο­ποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελμα­τικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή Πιστοποιη­τικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία με ξένη σημαία.

(γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

(δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€).

Καταχώριση στο e – Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.

Η εγγραφή στο e – Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, γίνεται με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου. Για την εκμετάλλευση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Μεταβατικές διατάξεις

Τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία Εγ­γραφής Μικρών Σκαφών έως και την 15.11.2018, ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, καταχωρίζονται στο e-Μητρώο Πλοίων.

Η αίτηση για καταχώριση, των στοιχείων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, στην εφαρμογή του e-Μητρώου Πλοίων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση σε λειτουργία του e-Μητρώου Πλοίων, ήτοι έως και την 15.5.2019.

Δεν υπάρχει υποχρέωση άμεσης επιβεβαίωσης των στοιχείων από τις Λιμενικές Αρχές, ωστόσο η ευθύνη της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων παραμένει στον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές προβούν σε επαλήθευση και επιβεβαίωση αυτών των καταχωρισμένων στοιχείων, εκ των υστέρων της καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων, η επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων σημαίνεται με εμφανή τρόπο στην εφαρμογή.

πηγή newmoney.gr

του Κωστή Πλάντζου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου