Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών – μισθωτική διαφορά κατ’ άρθρο 614 παρ. 1 ΚΠολΔ προσέφυγε ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία της Ρόδου στην ιδιοκτησία της οποίας είναι το ακίνητο που μισθώνει το Ελληνικό Δημόσιο για την στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, ζητώντας την απόδοσή του!
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο κίνδυνος να μείνει εκ νέου χωρίς στέγη το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Ρόδου ελλοχεύει μετά την απόφαση των ιδιοκτητών του ακινήτου στην οδό Αλ. Διάκου 19-21 να μην ανανεώσουν την μισθωτική σύμβαση, η οποία έχει ήδη λήξει και την διαπίστωση ότι οι διαγωνισμοί για την μίσθωση νέου κτηρίου απέβησαν άγονοι.
Οπως τονίζεται και στην αγωγή στις 18.12.2006 η αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 ν. 3130/2003, προέβη στην παραλαβή του μισθίου από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας. Όπως δε αναφέρεται και στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μισθίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, οι προβλεπόμενες εργασίες που αναφέρονται στο από 19.10.2006 πρακτικό καταλληλότητας είχαν πλήρως εκτελεσθεί και ως εκ τούτου το μίσθιο δεν έχρηζε άλλων επισκευών, προσθηκών ή διαρρυθμίσεων, καθώς επίσης κάλυπτε πλήρως και άμεσα τις ανάγκες στέγασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.
Σύμφωνα με τον όρο 3. της από 4.12.2006 σύμβασης μίσθωσης ο συμβατικός χρόνος διάρκειας της έληξε στις 18.12.2018.
Το Δημόσιο δεν προέβη σε μονομερή παράταση της μίσθωσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 ν. 3130/2003, ήτοι σε παράταση για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Στέγασης.
Σε περίπτωση λήψης μιας τέτοιας απόφασης, η απόφαση αυτή θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία στην εκμισθώτρια εταιρία έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης, αφότου όμως είχε προηγηθεί η διενέργεια δύο τουλάχιστον δημοπρασιών για μίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύμφορες.
Σύμφωνα με τον όρο 4 της από 4.12.2006 σύμβασης μίσθωσης καθορίστηκε στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00€), κατόπιν δε διαδοχικών μειώσεων (ν. 4002/2011, ν. 4081/2012), ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (3.402,88€) μηνιαίως.
Με την από 10.9.2019 εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση- πρόσκληση της εταιρίας προς το εναγόμενο, Ελληνικό Δημόσιο και την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Δωδεκανήσου, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης και κάλεσε το εναγόμενο να αποδώσει το μίσθιο.
Το εναγόμενο δεν έχει εισέτι αποδώσει στην εταιρεία ελεύθερη τη χρήση του μισθίου ακινήτου. Συνεπώς, η εν θέματι μίσθωση παρατάθηκε σιωπηρά κατά το χρονικό διάστημα από τις 18.12.2018 μέχρι και τις 18.9.2019, οπότε και η εταιρεία δήλωσε ότι δεν στέργει στη συνέχιση της μίσθωσης. Η δε μίσθωση έληξε μόλις η εταιρία γνωστοποίησε στο εναγόμενο την από 10.9.2019 εξώδικη διαμαρτυρία – δήλωση – πρόσκλησή της.
Η εταιρεία ενημέρωσε σχετικά με το ανακύπτον ζήτημα της στέγασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με την από 23.9.2019 επιστολή.
Ζητά έτσι να υποχρεωθεί το εναγόμενο, καθώς και κάθε τρίτος που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτό ή κατέχει το μίσθιο, να αποδώσει στην εταιρία ελεύθερη τη χρήση του και να καταβάλει το ποσό των 37.410 €, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία, συνιστάμενη σε διαφυγόν κέρδος.
Την υπόθεση χειρίζεται η δικηγόρος κ. Ειρήνη Α. Σαρρή.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ