Τοπικές Ειδήσεις

Την Τρίτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο – Ακολουθεί η λογοδοσία

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην Ρόδο, διά ζώσης.

Θα ακολουθήσει στις 15.30 η λογοδοσία της περιφερειακής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 17/Ν5056*.

 

Αναλυτικότερα η πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 20η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στη Ρόδο, και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, Διοικητήριο). Σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως ισχύει, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

 

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για την διεκδίκηση καθιέρωσης 4 νέων βάσεων ετοιμότητας στα νησιά της Σύρου, Ρόδου, Νάξου και Κω στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Εναέριας Διάσωσης

και Αεροδιακομιδών.

Εισηγητής: Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για την διεκδίκηση εναρμόνισης με την υπόλοιπη Ελλάδα της διαδικασίας χάραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη Δωδεκάνησο.

Εισηγητής: Απόστολος Ασπρακής, Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 3ο Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δωδεκανήσου

 

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 2ηςΤροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων ικονομικού έτους 2024 – Ενσωμάτωση Ταμειακού Υπολοίπου οικ. έτους 2023 στον Π/Υ οικ. έτους 2024.

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων

 

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης περί κήρυξης της Αναδόχου : “Ένωση Εταιρειών «SCON SERVICES ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» και «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Α.Ε.»” ως Έκπτωτης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5.2.1 της Διακήρυξης και του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο :

«Υπηρεσία Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας

Νοτίου Αιγαίου στην Νήσο Ρόδο».

Εισηγητής: Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Δωδεκανήσου.

 

ΘΕΜΑ 7ο Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «RURBANIVE: Rural-urban synergies emerged in an immersive innovation ecosystem (Αγροτικές-αστικές συνέργειες που προκύπτουν σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πλαίσιο Horizon Europe και ορισμός ομάδας έργου.

Εισηγήτρια: Μάρα Αντωνιάδη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός μελών της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Γεν. Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας.

 

ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός εκπροσώπου στην αστική εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής τη ψυχοκοινωνικής υγείας.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 10ο Ορισμός εκπροσώπων για το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΔΙΟΔΟΣ».

Εισηγητής: Νικόλαος Παπασταματίου – Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Ν.Αι.

 

ΘΕΜΑ 11ο Επικύρωση πρακτικών της 3ης/29-1-2024 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

* 5056/2023 / Άρθρο 17

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας περιφερειακής αρχής Προσθήκη άρθρου 168A στον ν. 3852/2010,Μετά από το άρθρο 168 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 168Α ως εξής:

«Άρθρο 168Α Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας περιφερειακής αρχής

1. Το περιφερειακό συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου.

2. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Η παρουσία του περιφερειάρχη, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη ή του εντεταλμένου περιφερειακού σύμβουλου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ο ίδιος ή άλλος αντιπεριφερειάρχης ή εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

3. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους περιφερειακούς συμβούλους για την ημερομηνία και τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

4. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

5. Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύναται να περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου.

6. Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 169 περί απαρτίας του περιφερειακού συμβουλίου.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 168.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου