Τοπικές Ειδήσεις

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Ρόδου – Ολόκληρο το νέο σχήμα διοίκησης

Νέες αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων και κατανομής αρμοδιοτήτων εξέδωσε ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Σήμερα ο δήμαρχος Ρόδου όρισε και τους ακόλουθους αντιδημάρχους:
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Γεώργιο Πατσάη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,  έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Βασίλειο Μανέττα, ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ,  έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.

-Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Τσαμπίκας Κιαχαγιά Μαγιόγλου, ως έμμισθη ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ιωάννη Καμπούρη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.

Ορισε εξάλλου και τους ακόλουθους εντεταλμένους συμβούλους:

-Τον Βασίλειο Παπαοικονόμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 18).

-Τον Παναγιώτη Σταμάτη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με ευθύνη τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών αναβάθμισης των σχολικών μονάδων, σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Ο Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών, για την υλοποίηση των εργασιών, που υλοποιούνται για την αναβάθμιση των σχολικών δομών και των δομών προσχολικής αγωγής.

– Τον Κωνσταντίνο Καρίκη, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου των υπαγόμενων σε αυτή Τμημάτων και Γραφείων όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 19). Ο σύμβουλος συνεργάζεται με τους κατά τόπον Αρμόδιους Αντιδημάρχους, για την συντήρηση πρασίνου στην επικράτειά τους, τις περιβαλλοντικές αρμοδιότητες καθώς και την άσκηση δημοτικών αρμοδιοτήτων για τις ακτές συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προγραμμάτων.

– Την Ευδοκία (Κική) Πάττα-Αποστολίδη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ, με ευθύνη την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε δράσης του Δήμου, που αφορά στην ανάπτυξη και προαγωγή οικολογικής συνείδησης, στην επικράτειά του, καθώς και την συμμετοχή του Δήμου σε επιστημονικές συναντήσεις, για το σκοπό αυτό όπως θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία, ή με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου. Η Εντεταλμένη Σύμβουλος μεριμνά, για την καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα, όπως αποτυπώνεται στο Άρθρο 14, του Ο.Ε.Υ., και την παρακολούθηση και την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών του Τομέα Πρωτογενούς Ανάπτυξης, με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων της υπηρεσίας και των διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται από τις μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα.

Καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης κάθε δράσης ή προγράμματος που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων και στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων όπως θεσμοθετούνται από τη νομοθεσία ή με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου (άρθρο 28, περ. 16.1., Αρμοδιότητες τομέα Πολιτικών Ισότητας, των Φύλων του ΟΕΥ).

– Τον Ηλία Πετρίδη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, με ευθύνη την εποπτεία, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων, πλην των συμβάσεων συμφωνητικών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Ο Σύμβουλος συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,  και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων, που εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη. Συντονίζει την κατανομή του εξοπλισμού και των οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους, στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας, δυναμικού και εξοπλισμού, στις αποκεντρωμένες ενότητες. Μεριμνά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στόλου, των οχημάτων και μηχανημάτων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

– Τον Αναστάσιο  Σπανό Παπαγιάννη Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, ο οποίος:

·  εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα, για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη, σε συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες της έδρας, και τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

·  συνεργάζεται αρμονικά με την Τοπική Κοινότητα Ρόδου.

·  συνεργάζεται με όλους του καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, για την έγκαιρη επιχειρησιακή τους δράση, στην εδαφική επικράτεια της δημοτικής ενότητας Ρόδου.

·  παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στην εδαφική επικράτεια της δημοτικής ενότητας Ρόδου, καθοδηγώντας την αρμόδια υπηρεσία και τον υπηρεσιακό Αντιδήμαρχο, ή Εντεταλμένο σύμβουλο, για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.

·  μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα, σε αρμονική συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς Θεματικούς Αντιδημάρχους.

–  Τον Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Άρθρο 13, του ΟΕΥ), και ειδικότερα του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. και Πληροφοριακών Συστημάτων, και του Τμήμα Γεωπληροφορικής – ΚΟ.Σ.Ε., καθώς επίσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας–Διαύγειας (Άρθρο 07, του ΟΕΥ).

-Τον Σάββα Καραταπάνη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας όπως ορίζεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 28 παρ. 16.4) καθώς και Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη, τον προγραμματισμό, την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των θεμάτων, στην επικράτεια της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, και των υπηρεσιών που εδρεύουν στην Δ.Ε.

-Τον Αθανάσιο Βυρίνη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τουρισμού & Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. ο οποίος αναλαμβάνειτην εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή, όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (άρθρο 16 του ΟΕΥ), και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης, για το σκοπό αυτό, και προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών δράσεων, του Δήμου Ρόδου, με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους, και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.την εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή, όλων των αποφάσεων και εγγράφων, για την προώθηση και ανάπτυξη των Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και συνεργασιών, του Δήμου Ρόδου, καθώς και την εφαρμογή όλων των δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ως φορέα, για τη Δημόσια και Διεθνή Προβολή του.

Θυμίζουμε ότι ήδη έχουν διοριστεί στο αντικείμενο ευθύνης που τους είχε ανατεθεί οι κ.κ. Στράτος Καρίκης, Κώστας Ταρασλιάς και Τηλέμαρχος Καμπούρης ενώ  ο δήμαρχος όρισε τους κ.κ. Στράτο Καρίκη και Τηλέμαχο Καμπούρη ως μέλη της οικονομικής επιτροπής.
Και επιπλέον όρισε:
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Στέφανο Δράκο ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νεκτάριο Φλοσκάκη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανάσιο Στάμο ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μιχαήλ Σεΐτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Coliadis Alexandre – Basile (Αλέξης) ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.
-Τροποποίησε την Απόφαση Δημάρχου 2300/26.06.2021 που αφορά στον άμισθο Αντιδήμαρχο Γεώργιο-Ευθύμιο Τριάντο, αναθέτοντας του μεταξύ άλλων το Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής (πλην του τομέα Ισότητας των φύλων), το Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και το συντονισμό των πολιτικών των ανωτέρω Τμημάτων με τη λειτουργία Νομικών Προσώπων του Δήμου κοινωνικού χαρακτήρα.
-Tον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.
– Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Καραμαρίτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, έως και την 10η Ιανουαρίου 2023.

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου