Τοπικές Ειδήσεις

Eξώδικο στην εταιρεία ειδικού σκοπού- Δήμος Ρόδου: Εναρξη λειτουργίας του «Ηχος & Φως» την 25η Ιουλίου 2020!

Με την ευκαιρία της επίσκεψης των μελετητών και των συντελεστών του έργου της
ανάπλασης του δημοτικού ανθόκηπου «Ηχος και Φως»,
μετά την άρση των περιορισμών της πανδημίας,
η ομώνυμη ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού απηύθυνε στα ΜΜΕ πρόσκληση για να παρευρεθούν σε ανοιχτή συνάντηση εργασίας – παρουσίασης του έργου, την 13η Ιουλίου 2020 στις 12:30,
στην αίθουσα Θάλεια του ξενοδοχείου PLAZA.

Της προσκλήσεως είχε προηγηθεί την 30η Ιουνίου 2020 σχετική επιστολή στον Δήμο Ρόδου στην οποία απήντησε την 8η Ιουλίου 2020 η γενική γραμματέας κ. Κυριακή Νικολαΐδου επισημαίνοντας την ισχύ της 239/4.5.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου ως αναθέτουσας αρχής.
Με την συγκεκριμένη απόφαση, που δεν είχε προσβληθεί μέχρι την Παρασκευή, στα Διοικητικά Δικαστήρια, απορρίφθηκε το αίτημα χορήγησης 4ης προσθεσμίας ολοκλήρωσης του λήξαντος στις 31η Δεκεμβρίου 2018 χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών και χορηγήθηκε προθεσμία να ολοκληρώσει το έργο και να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις στον Δήμο Ρόδου.
Η δημοτική αρχή δεν διαπραγματεύεται νέα παράταση και θεωρεί ότι ο δημοτικός ανθόκηπος θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία άλλη χρονοτριβή για το καλό του νησιού και να συνεισφέρει ως ατραξιόν στην προσέλκυση κόσμου στο νησί και στην κεντρική αγορά.
Στην εξώδικη όχληση και διαμαρτυρία, που απέστειλε σήμερα ο Δήμος Ρόδου στην εταιρεία, αναφέρονται τα εξής:
«Με εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη, ως προς την καταφώρως δημοσίως εκδηλούμενη παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, του δημοσίου συμφέροντος και της καλής πίστης, από τις οποίες οφείλουν να διέπονται κατά την εκτέλεση οι δημόσιες συμβάσεις, ενημερωθήκαμε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για δημόσια ανοικτή πρόσκληση της εταιρείας σας, προκειμένου μέσω συνεργατών σας «μελετητών και συντελεστών», να υπάρξει ενημέρωση για τις εργολαβικές προθέσεις σας αναφορικά, με τη δημόσια σύμβαση που αναλάβατε, δυνάμει της υπ. αρ. αρ. πρωτ. 02/8139/24-01-2013 Διακήρυξης, και της επ’ αυτής από 28-02-2018 Σύμβασης Παραχώρησης, της χρήσης και εκμετάλλευσης, του οπτικοακουστικού θεάματος, στον δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου», επιδεικνύοντας και παριστάμενης έτσι δημοσίως εικόνας επιτυχούς, εμπρόθεσμης και κανονικής εκτέλεσης και προόδου της ως άνω Σύμβασης.
Υποχρεούμενοι μετά ταύτα, να σας επισημάνουμε τα αυτά, που και προσφάτως με ιδιαίτερο έγγραφο, επί του αυτού ζητήματος, ο Δήμος Ρόδου υπέδειξε τη προσοχή σας, σας παραπέμπουμε και πάλι με κάθε αυστηρότητα στο περιεχόμενο, τόσο των πραγματικών και νομικών περιστατικών της αιτιολογίας, όσο και των επιτασσόμενων του διατακτικού της υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου,η οποία σας κοινοποιήθηκε στις 08-05-2020, ως «ειδοποίηση προς συμμόρφωση, με όσα και στη καταληκτική ημερομηνία και εξάλλου Συμβατική Προθεσμία προς καταγγελία και έξωση, την 24η Ιουλίου 2020, που αυτή ορίζει, προς ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών σας, και πλήρη εκτέλεση όλων των οφειλόμενων εργασιών», εκτελούμενων διαφορετικά σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τον νόμο των μέτρων καταγγελίας, κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής κλπ, και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Δήμου Ρόδου.
Περαιτέρω και με βάση τα προαναφερόμενα σας ενημερώνουμε ότι:
01) Η Πρόσκληση «ανοικτής συνάντησης» της 13-07-2020, για ενημέρωση επί των προθέσεων σας, ως η Σύμβαση να βρίσκεται σε συμβατότητα με τη νομιμότητα και τη κανονικότητα και ως να δικαιολογείται η επίδειξη των μελλοντικών αποτελεσμάτων της, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους κατά τη Διακήρυξη και τους εγκεκριμένους από το Ελεγκτικό Συνέδριο ισχύοντες όρους της Σύμβασης, καθώς επίσης με τα ως άνω επιτασσόμενα, σύμφωνα με την υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία μάλιστα ελήφθη εξαντλώντας κάθε περιθώριο κατανόησης και ανοχής, προκειμένου με κλήση συμμόρφωσης προ της λήψης μέτρων, να υπάρξει επιτέλους ολοκλήρωση των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων της Σύμβασης, που βρίσκεστε σε υπερημερία, με μοναδικό και αδιαπραγμάτευτο σκοπό, τη πλήρη, άριστη και κανονική λειτουργία του οπτικοακουστικού θεάματος Ήχος & Φως, έως το αργότερον την 25η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο.
02) Ειδικά εφέτος, σε μια πασίδηλα εξαιρετικά κρίσιμη τουριστική περίοδο/σεζόν για την Ρόδο, κατά την οποία η εργασία και γενικά η ενασχόληση στο τόπο μας είναι το βασικό διακύβευμα, επί των οποίων κάθε υποδομή που μπορεί να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας, είναι «η ουκ εκ των άνευ» προϋπόθεση, είναι πρόδηλο, ότι οποιαδήποτε παράβλεψη, της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας της 24-07-2020, συνιστά πλέον, όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας, αλλά και επί της ουσίας η παρουσίαση «προθέσεων», προς συγκάλυψη υπερημεριών, συνιστά εξ αντικειμένου προκλητική υποτίμηση και εν τοις πράγμασι μειοδοσία των ροδιακών συμφερόντων, που ο Δήμος Ρόδου αντίθετα με αποφασιστικότητα υπηρετεί, καθώς σύμφωνα με τους όρους, που κατά τη Διακήρυξηυποβλήθηκε η προσφορά σας, έγινε αυτή δεκτή, και συνήφθη η Σύμβαση, κατά τη τήρηση δηλαδή του προταθέντος από εσάς και συμβασιοποιηθέντος χρονοδιαγράμματος εργασιών, και οφείλατε να είχατε ήδη πλήρως και άριστα αποπερατώσει αυτές, και από 01-01-2019 οι υπηρεσίες του ο Ήχος& Φως να είναι σε πλήρη διάθεση, υποδειγματικής λειτουργίας.
Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω υπενθυμίζεται με κάθε αυστηρότητα, ότι έχοντας σε γνώση σας παραβιάσει το μέχρι 31-12-2018 χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, ακόμη μάλιστα και με τις τρεις (3) παράνομες παρατάσεις, που στο παρελθόν παρανόμως λάβατε,

Καλείστε Απροφάσιστα
-Να τηρήσετε απαρέγκλιτα την καταληκτική (και καταλυτική εξάλλου)προθεσμία συμμόρφωσης, σε όλες τις υποχρεώσεις σας, μέχρι24-07-2020,με την εντεύθεν υποχρέωση σας από 25-07-2020, η υπηρεσία που αναλάβατε να παρέχετε να είναι σε πλήρη λειτουργία, δεχόμενη κανονικά και εξυπηρετώντας πλήρως τους επισκέπτες, που τόσο η Ρόδος έχει ανάγκη εφέτος τον Ιούλιο του 2020, δια την εργασία/απασχόληση, δια την οικονομία και την κοινωνία, έστω και τόσο ανεπίτρεπτα καθυστερημένα, αντί από την 31η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία που με καταλυτική προϋπόθεση και με σαφέστατη δέσμευσή σας, αναλάβετέ απροφάσιστα να τηρήσετε, προξενώντας στην τοπική αγορά ανυπολόγιστη ζημία, με την απουσία της δεσμευτικής από εσάς παρουσίας στον χώρο πέριξ της Νέας Αγοράς, πελατείας/επισκεπτών, όπως ο Δήμος Ρόδου υπολόγισε /έταξε ως προϋπόθεση στην σχετική Διακήρυξή του, επιφυλασσόμενοι διαφορετικά κάθε δικαιώματος, σε εκτέλεση της ως άνω την υπ. αρ. 239/04-05-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και κάθε άλλης».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου