Με απόφαση που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια προσλαμβάνεται ο κ. Γεώργιος Σταυρούλης του Δημητρίου, Πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με ειδίκευση στις Οικονομικές Επιστήμες, ως ειδικός σύμβουλος για την επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στο δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, για θέματα οικονομικής διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης και μηχανογραφικής διαχείρισης που άπτονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ