Την άμεση συμμόρφωση του Δήμου Ρόδου σε συστάσεις που έγιναν σε υπηρεσιακούς παράγοντες από επιθεωρητές της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ζήτησε με έγγραφό της την 1η Ιουλίου 2020 η ίδια υπηρεσία.
Ο Δήμος Ρόδου καλείται να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της έκθεσης εντός των προβλεπομένων σε αυτή προθεσμιών αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό στην ΔΥΕΕ Νομού Κυκλάδων.
Πρόκειται για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε κατόπιν της από 20 Απριλίου 2018 απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) από 3 επιθεωρητές.
Στόχος του ελέγχου ήταν η διαπίστωση της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου Ρόδου και της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού (Π/Υ) του για την οικονομική χρήση έτους 2016.
Με το έγγραφο συστήνεται στον Δήμο Ρόδου να προχωρήσει στην υπαγωγή με ανάλογη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τμήματος Μισθοδοσίας στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Επιπλέον συστήνεται να μεριμνήσει για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας των ίδιων εσόδων του, ιδιαίτερα των μισθωμάτων από αστικά ακίνητα, των δικαιωμάτων από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων, τα πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων, των τακτικών εσόδων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι συστήνεται παραπέρα στον Δήμο Ρόδου να προχωρήσει στην έγκαιρη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την αποφυγή παραγραφής απαιτήσεων του αλλά και την εξόφληση δαπανών για να μην επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας.
Συνιστάται ακόμη να εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας!
Τα Γενικά Συμπεράσματα του Ελέγχου που είχε προηγηθεί ήταν τα ακόλουθα:
Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα, καθώς και της διαχείρισης του Π/Υ έτους 2016, ανέδειξε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανταπόκρισης των υπηρεσιών του στις αυξημένες απαιτήσεις της λειτουργίας του.
Εντοπίστηκαν επιμέρους ζητήματα, με κυριότερα τα εξής:
1. Μη υπαγωγή του τμήματος Μισθοδοσίας στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Χαμηλή εισπραξίμότητα των βεβαιωθέντων εσόδων, ανεπάρκεια διασφάλισης απαιτήσεων με ενδεχόμενο κίνδυνο παραγραφής.
3. Μη άμεση ανταπόκριση της Νομικής Υπηρεσίας σε αιτήματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη, την πορεία και την ενδεχόμενη επιβάρυνση του Π/Υ του Φορέα.
4. Δημιουργία νέων ΛΟ λόγω μη τήρησης των προθεσμιών εξόφλησης των δαπανών (ΠΔ 80/16 και Ν.4152/13).
5. Μη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα για διαπίστωση που αφορούσε σε υπάλληλο με παραποιημένο τίτλο σπουδών.
6. Παράλειψη ανάρτησης απόφασης ανάθεσης στον ιστότοπο «Διαύγεια».
7. Ασαφές πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής για την έγκριση περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών, προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών κλπ όλων των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 3373/390/20-3-1975 του άρθρου 1 του ΝΔ 2396/53 (ΦΕΚ Β’ 349) όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4493/745/24-4-1975 (ΦΕΚ Β’ 489) όμοια.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ