Ειδήσεις

Πανελλήνιες 2022: Αυστηρές συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς – Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Αυστηρές συστάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022 κάνει το υπουργείο Παιδείας με σχετική εγκύκλιό του.

Το υπουργείο τονίζει ότι « οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής. Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας». Όπως αναφέρει η εγκύκλιος για τις πανελλήνιες εξετάσεις «το  Υπουργείο Παιδείας τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται. Στα πλαίσια αυτά σας παρακαλούμε να προβείτε στις αναγκαίες και επείγουσες ενέργειές σας για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου».

 

Το υπουργείο ενημερώνει ότι έχουν ορισθεί τα εξεταστικά κέντρα (φέτος θα είναι περίπου 850) και ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτούνται με την αντίστοιχη για καθένα απ΄ αυτά διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων:

Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων. Έγιναν ήδη οι σχετικές ενέργειες, και ορίστηκαν οι Περιφερειακοί Επόπτες Εξετάσεων ΓΕΛ.
Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ).  Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτείται ΕΕΔΔΕ, η οποία αποτελείται από: i) το διευθυντή της Δ/νσης ως πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος, το νόμιμο αναπληρωτή του ή καθηγητή με βαθμό Α΄ ii) Δύο ΣΕΕ ή καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΕΔΔΕ ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, του νόμιμου αναπληρωτή του ως Περιφερειακού Επόπτη Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων, ο σύνδεσμος της ΕΕΔΔΕ με το οικείο βαθμολογικό κέντρο ή το χώρο συγκέντρωσης των γραπτών δοκιμίων, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, το νόμιμο αναπληρωτή του ως Περιφερειακό Επόπτη Εξετάσεων και ο οδηγός για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών.

 

Αν τα εξεταστικά κέντρα αρμοδιότητας της ΕΕΔΔΕ είναι περισσότερα από επτά και μέχρι δεκατέσσερα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας, αν είναι περισσότερα από δεκατέσσερα και μέχρι είκοσι ένα, τρίτος κ.ο.κ. Ο σύνδεσμος της ΕΕΔΔΕ με το ΒΚ και ο οδηγός μπορεί να είναι και διαφορετικοί για κάθε ημέρα των εξετάσεων. Σύνδεσμος και οδηγός ορίζονται, εφόσον στην πράξη απαιτείται για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμολογιών, για τη διακίνηση των οποίων θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες ταχυμεταφοράς. Ακόμα και αν οριστούν, θα αποζημιωθούν μόνο εφόσον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το συγκεκριμένο έργο

 

Έργο της ΕΕΔΔΕ είναι η διαβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα στα οποία δεν κατέστη εφικτή η απευθείας αποστολή τους από την Κεντρική Επιτροπή, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στην περιφέρεια ευθύνης της, η επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών της Κεντρικής Επιτροπής από τις Λυκειακές επιτροπές, τους επιτηρητές και κάθε εμπλεκόμενο στις εξετάσεις, η άμεση αντικατάσταση και η παραπομπή για πειθαρχικό έλεγχο οποιουδήποτε μέλους Λυκειακής επιτροπής, επιτηρητή, γραμματέα ή βοηθού γραμματέα ή επικουρικού προσωπικού που δεν ασκεί με την ενδεδειγμένη υπευθυνότητα την αποστολή του ή θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εξετάσεων και η άμεση ενημέρωση του Περιφερειακού Επόπτη και της Κ.Ε.Ε., η αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο οικείο βαθμολογικό κέντρο και η παραλαβή των βαθμών από αυτό και η αποστολή τους στα λύκεια, η συνδρομή των προέδρων των βαθμολογικών κέντρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθμολογητών και η λήψη γενικά κάθε μέτρου αναγκαίου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

Οι απαγορεύσεις
Δεν μπορεί να μετέχει στην ΕΕΔΔΕ με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος/α έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που εξετάζεται σε εξεταστικό κέντρο της οικείας ΔΔΕ. Ειδικά στην Αττική και Θεσσαλονίκη συγκροτούνται τόσες ΕΕΔΔΕ όσες είναι και οι αντίστοιχες Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης, δηλαδή μία ΕΕΔΔΕ σε κάθε Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης. Επειδή οι ΕΕΔΔΕ κατά τις ημέρες των εξετάσεων, εκτός των άλλων, θα είναι ο μοναδικός κρίκος επικοινωνίας της Κεντρικής Επιτροπής και των Λυκειακών Επιτροπών, για την έγκαιρη αποκατάσταση αυτής της επικοινωνίας και προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί ο μηχανισμός με δοκιμαστικές εκπομπές, θα πρέπει άμεσα, ο κάθε Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης:

 

α) Να συγκροτήσει τις ΕΕΔΔΕ ευθύνης του και να ορίσει σε καθεμιά τους βοηθούς γραμματείς που θα έχουν επαφή με τα λύκεια της κάθε Δ/νσης.

 

β) Να γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α΄ τα στοιχεία του προέδρου και του γραμματέα της κάθε ΕΕΔΔΕ, ο οποίος θα είναι και ο σύνδεσμος της κάθε ΕΕΔΔΕ με το Κέντρο Εκπομπής του Υπουργείου Παιδείας και τα τηλέφωνα με τα οποία θα γίνεται η επικοινωνία. Οδηγίες σχετικά με τον χρόνο και τα τηλέφωνα που θα επικοινωνούν οι Γραμματείς των ΕΕΔΔΕ με το Κέντρο Εκπομπής θα σας γνωστοποιηθούν μαζί με το πρόγραμμα των δοκιμαστικών εκπομπών. Επισημαίνεται ότι, επειδή αποστέλλονται θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και στις ΕΕΔΔΕ, καλό είναι οι τελευταίες με ευθύνη του Προέδρου να συνεδριάζουν σε ελεγχόμενο χώρο κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων και μέχρι την ώρα δυνατής αποχώρησης των υποψηφίων.

Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (ΛΕΕ)

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από:

 

α) το Διευθυντή του οικείου Λυκείου και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου Λυκείου με βαθμό Α΄ και σε περίπτωση κωλύματος, από καθηγητή άλλου Λυκείου με βαθμό Α΄, ως πρόεδρο και

 

β) δύο καθηγητές Δ.Ε., κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο, ως μέλη που ορίζονται από τον οικείο Διευθυντή της Δ.Ε ή σε περίπτωση κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο της ΕΕΔΔΕ.

 

Συνιστάται στους Προέδρους των ΕΕΔΔΕ να ορίζουν ως μέλη των Λυκειακών Επιτροπών κατά προτεραιότητα τους εκπαιδευτικούς Λυκείου που δεν δίδαξαν τα τελευταία τρία χρόνια τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας/μια διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με την ΕΕΔΔΕ, που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέας, για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την ΕΕΔΔΕ και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό.

Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα, μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα, τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας. Ο ένας τουλάχιστον από τους δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων στις ΛΕΕ, μπορεί να είναι καθηγητής Πληροφορικής Γυμνασίου. Στα ιδιωτικά λύκεια η ΛΕΕ είναι επίσης τριμελής και αποτελείται από δυο καθηγητές δημόσιων ΓΕΛ και έναν καθηγητή του αντίστοιχου Ιδιωτικού Λυκείου.

Πηγή ethnos.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου