Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την τακτική διαδικασία, συνεχίζεται η περιπέτεια με τις φορολογικές αρχές του κοινωφελούς Ιδρυματος Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου.
Η υπόθεση, που έχει δυσμενή αντίκτυπο στην ανεκτίμητη προσφορά του, σε εκατοντάδες μαθητές από τα Δωδεκάνησα, εξετάστηκε μετά την υποβολή σχετικών ανακοπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την ειδική διαδικασία και με απόφαση που εκδόθηκε χθες παραπέμφθηκε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου με την τακτική διαδικασία.
Με απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου έχει ανασταλεί η εκτέλεση πράξεως βεβαιώσεως φόρου και προστίμου της ΔΟΥ Ρόδου στο κοινωφελές ίδρυμα Υποτροφιών Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου.
Με την τελευταία απόφαση του δικαστηρίου εξέλιπε επί του παρόντος ο κίνδυνος και για την κατάσχεση της περιουσίας του ιδρύματος.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο Εμμανουήλ Σταματίου απεβίωσε λίγες μέρες μετά τη σύσταση του Ιδρύματος και η αδελφή του Μαίρη Σταματίου-Παπαδάκη τον Ιούνιο του 2012.
Με τη διαθήκη της όρισε ως κληρονόμους της τις δύο οικιακές της βοηθούς στις οποίες κατέλιπε άλλη περιουσία από εκείνη, που ανήκε στο Ιδρυμα και δει τεσσάρων ακινήτων μεταξύ των οποίων και το ξενοδοχείο Chevalier.
Η Δ.Ο.Υ. Ρόδου βεβαίωσε εις βάρος της Μαίρης Σταματίου -Παπαδάκη, ενόσω ζούσε, φόρο κληρονομιάς του αδελφού της Εμμανουήλ Σταματίου ύψους 3,6 εκατ. ευρώ περίπου.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, που βεβαίωσε σε βάρος της εκλιπούσης ποσό 1,8 εκατ. ευρώ περίπου το οποίο με τις προσαυξήσεις ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ περίπου.
Την 27η Νοεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε στο Ιδρυμα έγγραφο της ΔΟΥ Ρόδου με το οποίο επιτάσσεται να καταβάλει το ποσό των 207.500 ευρώ.
Το ίδρυμα φέρεται συγκεκριμένα ως αλληλεγγύως υπεύθυνο για τον συγκεκριμένο φόρο ως τελευταίος κάτοχος κληρονομιαίων ακινήτων, ήτοι ακινήτων επί των οδών Γρηγ. Λαμπράκη, Κωνσταντόπαιδος στην Ρόδο και Σκουφά στην Αθήνα, το δε ανωτέρω ποσό είναι ο επιμεριστικώς αναλογών φόρος και παραπέρα διότι τα ακίνητα αυτά περιήλθαν στην κατοχή του Ιδρύματος αιτία θανάτου.
Σημειώνεται ότι το Ιδρυμα καταβάλλει κάθε χρόνο τεράστια χρηματικά ποσά σε φόρο εισοδήματος και φόρο ακίνητης περιουσίας και δεν προτίθεται να καταβάλει φόρους, τους οποίους φέρεται να οφείλει για να ελαφρύνει την οφειλή των κληρονόμων.
Το Ιδρυμα διατείνεται ότι ήταν μόνο ψιλός κύριος των ακινήτων, εν αναμονή μέχρι τον θάνατο της επικαρπώτριας. Ούτε με τον θάνατό της κληρονόμησε την επικαρπία. Δεν απέκτησε την κατοχή αιτία θανάτου, αλλά κατέστη πλήρης κύριος εκ του νόμου. Η διοίκηση του τονίζει ότι δεν βαρύνεται με φόρο κληρονομιάς, γιατί δεν απέκτησε τα ακίνητα με σύμβαση.
Σημειώνεται ότι η ΔΟΥ προχώρησε και σε κατάσχεση εις χείρας της ξενοδοχειακής εταιρείας Μήτση των μισθωμάτων του ξενοδοχείου.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία προσέφυγε ομοίως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου εκθέτοντας ότι έχει καταβάλει τα μισθώματα στο ίδρυμα.
Θυμίζουμε ότι το ίδρυμα ενώ ξεπέρασε επί του παρόντος τον συγκεκριμένο σκόπελο το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αρίθμ 1392/2016 απόφαση του απέρριψε την έφεση του για την εξαφάνιση της 1708/ 2008 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, κατά το μέρος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως που είχε ασκήσει ξενοδοχειακή εταιρεία κατά της από 28.11.2003 απόφασης της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ροδίων.
Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί η ένσταση που είχε ασκήσει η εγκαλούσα κατά της 49/2003 έκθεσης αυτοψίας υπαλλήλου της ανωτέρω υπηρεσίας με την οποία είχαν χαρακτηριστεί αυθαίρετες και κατεδαφιστέες κατασκευές που έγιναν από την εγκαλούσα στο ως άνω ξενοδοχείο της και υπολογίστηκαν τα οικεία πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.
Συντάχθηκε η 49/2003 έκθεση αυτοψίας, με την οποία οι κατασκευές αυτές χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες και κατεδαφιστέες ενώ με την ίδια έκθεση υπολογίστηκαν:
Α) πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου, συνολικού ύψους 424.569,06 ευρώ (167.450,80 +246.950,22+10.168,04 για κάθε περίπτωση, αντίστοιχα) και
Β) πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτων, συνολικού ποσού 12.266,09 Ευρώ (4.406,66+ 6.498,69+1.355,74, αντίστοιχα).
Κατά της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας η εγκαλούσα άσκησε ένσταση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων, με την οποία ισχυρίστηκε ότι αφενός δεν υφίσταται καμία υπέρβαση στη δόμηση του ξενοδοχείου και αφετέρου ότι έχει καταθέσει στην πολεοδομική αρχή αίτηση με αριθ.πρωτ. 5493/2002 για έκδοση οικοδομικής αδείας, με την οποία νομιμοποιούνται οι τυχόν υπερβάσεις στη δόμηση του εν λόγω ξενοδοχείου. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ