Ένσταση κατά του κύρους ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενήργησε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου για τη δημιουργία χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων υπέβαλε αρμοδίως και κοινοποίησε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 LEADER η τεχνική εταιρεία «Χατζησταυρίδης Συμεών και ΣΙΑ Ε.Ε.».
Όπως εκθέτει στην προσφυγή της:
1. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι το έργο προβλέπεται να εκτελεσθεί συμφώνως του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ» με τις διατάξεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 28/80 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93(ΦΕΚ-185Β΄-Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 550Β).
Προμήθεια υλικών γίνεται από την Υπηρεσία προκειμένου να ενσωματώσει η ίδια η υπηρεσία στο έργο για το οποίο προορίζονται.
Σε καμία περίπτωση ο Προμηθευτής των προμηθειών δεν ενσωματώνει το αντικείμενο της προμήθειας σε έργο.
2. Στο ΦΕΚ-185Β΄ Διορθ.Σφαλ. στο ΦΕΚ 550Β, Άρθρο 5 παρ. 4β αναφέρει «Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση περίληψη της Διακήρυξης προμήθειας αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφ’όσον η προυπολογισθείσα αξία εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε Δραχμ. 200.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών μονάδων(ΕCU) ποσό το οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος ή την αντίστοιχη αξία ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή αρμοδίως του παραπάνω ποσού».
Εάν η εκτέλεση του έγου γίνει με βάση την προμήθεια και όχι με εκτέλεση εργασιών όπως είναι η πραγματικότητα τότε θα πρέπει να ισχύσει το άρθρο 5
παρ. 4β.
3. Στην προκήρυξη υπάρχει σύγχυση μεταξύ προμήθειας και εκτέλεσης έργου.
Όμως αν λάβουμε υπ’όψιν τον :
α. Προυπολογισμό
β. το Τιμολόγιο Μελέτης
γ. την Τεχνική Περιγραφή
φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για την εκτέλεση τεχνικού έργου και όχι προμήθειας, και θα έπρεπε να λαμβάνουν μέρος στον Διαγωνισμό ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) εφ’όσον ανήκουν στην 1η Τάξη Πτυχίου και άνω για έργα οικοδομικά, με Φ.Π.Α. 292.268,96 ευρώ.
Υποστηρίζει παραπέρα ότι όλως παραδόξως αναφέρεται στην Προκήρυξη στο Άρθρο 4 ότι γίνονται «Δεκτοί στο διαγωνισμό φυσικά και νόμικά πρόσωπα,ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,συνεταιρισμοί,κοινοπραξίες προμηθευτώ, που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή εργασιών καθώς και εμπορία και διακίνηση προϊόντων όπως τα υπο προμήθεια»
Όμως στο Προυπολογισμό του έργου και στο Τιμολογίο Μελέτης δεν αναφέρονται υλικά για προμήθεια παρά μόνο εργασίες τεχνικές που ενσωματώνουν δίαφορα υλικά με τεχνικές προδιαγραφές τέτοιες που μόνο εξιδικευμένοι τεχνικοί όπως είναι οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων μπορούν να ενσωματώσουν.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ