Χρηματική αποζημίωση ύψους 14.286,45 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 11.05.2012, με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, επεδίκασε στην εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με τον διακριτικό τίτλο ΣΟΛ ΑΕ το Ειρηνοδικείο Ρόδου, κάνοντας δεκτή αγωγή της κατά του Δήμου Ρόδου.
Η ενάγουσα αποτελεί νομίμως συσταθείσα ελεγκτική εταιρεία με σκοπό την άσκηση τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων, μεταξύ άλλων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με την υπ’ αρ. 9158/21.12.2010 επιστολή του πρώην Δήμου Αφαντου, καθολικός διάδοχος του οποίου κατέστη ο εναγόμενος Δήμος και δυνάμει της υπ’ αρ. 200/2010 απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου, η ενάγουσα ανέλαβε δια του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση του έτους 2010.
Ο ως άνω ορκωτός ελεγκτής και ο βοηθός του κ. Ιωάννης Καραχρήστος πραγματοποίησαν τη σύνταξη και υπογραφή των ως άνω εκθέσεων σύμφωνα με τους κανόνες της ελεγκτικής επιστήμης και τις επιστημονικές μεθόδους που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η ενάγουσα εταιρεία εξέδωσε και απέστειλε στον εναγόμενο για την εργασία αυτή το υπ’ αρ. 0118210/10.04.2012 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 14.286,45 ευρώ, περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ, πληρωτέου εντός 30 ημερών από την έκδοσή του, δηλαδή το αργότερο έως την 10.05.2012, ποσό που δεν έχει ακόμη εξοφληθεί από τον εναγόμενο, παρά τις οχλήσεις της ενάγουσας.
Σχετικά με την αμοιβή της ενάγουσας το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών είχε λάβει σχετική απόφαση κατά την υπ’ αρ. Ε42/2/27.02.2008 συνεδρίασή του, σύμφωνα με την οποία η κατώτατη αμοιβή ανά ελεγκτική ώρα οριζόταν στο ποσό των 44 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η αμοιβή της ενάγουσας για τον επίδικο έλεγχο ήταν η κατώτατη αυτή προβλεπόμενη αμοιβή.
Η αμοιβή αυτή ήταν, άλλωστε, ίδια με την αμοιβή ελέγχου της προηγούμενης χρήσης του πρώην δήμου Αφάντου, για την είσπραξη της οποίας η ενάγουσα εξέδωσε και απέστειλε στον πρώην δήμο Αφάντου το υπ’ αρ. 108057/07.09.2010 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αρ. Γ122/12/20.02.2003 συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η ολική αμοιβή ελέγχου κάθε χρήσης, δεν μπορεί να υπολείπεται της αμοιβής που κάθε συγκεκριμένη ελεγχόμενη μονάδα είχε αποδεχθεί για τον αντίστοιχο έλεγχο της προηγούμενης χρήσης, όπως συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η αγωγή έγινε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ