Ρεπορτάζ

Απορρίφθηκε αίτημα αναστολής πλειστηριασμού ακινήτων για το «σκάνδαλο» στην τράπεζα Πειραιώς

Με απόφαση του Α’ Τμήματος Διακοπών του Αρείου Πάγου απορρίφθηκε αίτημα για την αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αρίθμ. 273/2020 αποφάσεως του 15ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς για το σκάνδαλο δανείων που εκτυλίχθηκε στο κατάστημα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
Η τράπεζα μέσω της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων «INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ.Π” είχε κινήσει την διαδικασία για τον πλειστηριασμό ακινήτων Ροδίτη επιχειρηματία και συγγενούς του σε εκτέλεση τελεσίδικης αστικής απόφασης και σχετικού απογράφου για την 13η Ιανουαρίου 2021 πλην όμως η διαδικασία ανεστάλη λόγω των ευνοϊκών μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι προγραμματισμένοι για την ημέρα εκείνη δύο ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, με την οποία έγινε δεκτή αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς για το σκάνδαλο δανείων δεν εκτελέστηκαν.
Ακολούθως προσέφυγαν στο Α’ Τμήμα Διακοπών του Αρείου Πάγου με αίτημα αναστολής που εκδικάστηκε την 15η Ιουλίου 2021 και το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση τους.
Αναμένεται ύστερα απ’ αυτό, στο προσεχές διάστημα, να προσδιοριστεί νέα ημερομηνία πλειστηριασμού με νέο πρόγραμμα.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», μέσω λογαριασμού του εναγόμενου διακινήθηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας από εσωτερικό λογαριασμό της τράπεζας.
Πιο συγκεκριμένα επρόκειτο να εκπλειστηριαστούν 10 ακίνητα του οφειλέτη με τιμές πρώτης προσφοράς 28.818,40 €, 25.385,25 €, 30.114,00 €, 44.051€, 69.232,50 €, 81.051,75 €, 105,95 €, 46,16 €, 117.950 € και 203.300 €.
Το ποσό οφειλής για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ανέρχεται σε 2.000.145,40 ευρώ, περιοριζόμενο στο ποσό των 450.000 ευρώ το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσης απαίτησης.
Σημειώνεται ότι τα ακίνητα φέρουν βάρη από προσημείωση της τράπεζας δυνάμει απόφασης του έτους 2006 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για ποσό ύψους 10.067.000 ευρώ!
Θυμίζουμε ότι το δικαστήριο επεδίκασε αποζημίωση ύψους 11.111.148,65 ευρώ νομιμότοκα από την 19η Νοεμβρίου 2009 στην τράπεζα Πειραιώς και όρισε ως προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για το ποσό των 2 εκατ. ευρώ!
Την υπόθεση είχε αποκαλύψει η “δημοκρατική” τον Δεκέμβριο του 2006.
Το ιστορικό της υπόθεσης σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών έχει ως εξής:
Ο εναγόμενος κατοικεί στην Ρόδο. Για τις ανάγκες της επαγγελματικής του δραστηριότητας αλλά και τις προσωπικές του ανάγκες τηρούσε στην ενάγουσα Τράπεζα δύο κοινούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου και έναν λογαριασμό όψεως. Στο πλαίσιο τήρησης των τραπεζικών του λογαριασμών ο εναγόμενος επισκεπτόταν τακτικά, επί δεκαετίες, το κατάστημα της ενάγουσας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και είχε αναπτύξει με τους υπαλλήλους του καταστήματος ιδιαίτερη σχέση γνωριμίας.
Στις αρχές Δεκεμβρίου του έτους 2006 η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας πληροφορήθηκε από την αρμόδια κεντρική μονάδα ότι εντός του έτους 2006 παρατηρούντο μεταφορές χρημάτων από εσωτερικό λογαριασμό της Τράπεζας (λογαριασμός τάξεως-Υποθήκες/Προσημειώσεις) σε λογαριασμούς πελάτη.
Από την κίνηση των παραπάνω λογαριασμών του εναγομένου διαπιστώθηκε ότι οι πιστώσεις είχαν γίνει με συμψηφιστικές λογιστικές εγγραφές (AGI), (δηλαδή με χρέωση του εσωτερικού λογαριασμού του καταστήματος της Τράπεζας και με πίστωση των λογαριασμών του εναγομένου) καθώς και ότι οι εν λόγω χρεοπιστώσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήστη διενέργειάς τους από τον κωδικό Ε 139, που ανήκε σε προϊστάμενο χορηγήσεων του καταστήματος.
Ακολούθως ζητήθηκε άμεσα να προσκομιστούν από το αρχείο της Τράπεζας τα παραστατικά συγκεκριμένων ημερομηνιών του έτους 2006, όπου εμφανίζονταν τέτοιες συναλλαγές/κινήσεις.
Διαπιστώθηκε όμως ότι δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα παραστατικά χρέωσης του εσωτερικού λογαριασμού τάξεως του καταστήματος Ρόδου και αντίστοιχης πίστωσης των καταθετικών λογαριασμών του εναγομένου.
Το γεγονός αυτό οδήγησε άμεσα στη διενέργεια, επιτόπιου ελέγχου από κλιμάκιο επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, το οποίο μετέβη στις 14 Δεκεμβρίου 2006 στο κατάστημα Ρόδου για περαιτέρω έρευνα. Κατά την έρευνα αυτή ζητήθηκε άμεσα και παράχθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα της Τράπεζας παραμετροποιημένη κατάσταση, στην οποία να εμφανίζονται οι συμψηφιστικές λογιστικές εγγραφές του εσωτερικού λογαριασμού τάξεως του καταστήματος Ρόδου με τις αντίστοιχες πιστώσεις στους καταθετικούς λογαριασμούς του εναγομένου.
Διαπιστώθηκε τότε, ότι ο υπάλληλος κατά το χρονικό διάστημα από 2/10/2002 έως και 6/6/2006, είχε χορηγήσει στον εναγόμενο από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας (χρεώνοντας τον εσωτερικό, λογαριασμού του Καταστήματος Ρόδου και πιστώνοντας αντίστοιχα τους καταθετικούς λογαριασμούς του εναγομένου) το συνολικό ποσό των 14.235.000 ευρώ.
Η χορήγηση των ανωτέρω ποσών ήταν παράτυπη, καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν καταθετήρια για τις εκταμιεύσεις, ούτε τηρήθηκαν οι εγκριτικές διαδικασίες της Τράπεζας, ούτε ελήφθησαν εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ της Τράπεζας για τις χορηγήσεις αυτές.
Έλαβαν δε, χώρα από τον υπάλληλο της ενάγουσας, ο οποίος ενεργούσε σε συνεννόηση περί τούτου με τον εναγόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει τα παραπάνω ποσά και να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να παράσχει εμπράγματες εξασφαλίσεις στην ενάγουσα Τράπεζα, από την οποία προέρχονταν τα παραπάνω χορηγηθέντα ποσά.
Ο εναγόμενος παραδέχθηκε τη χορήγηση των ποσών, παραδέχθηκε ότι είχε λάβει όλα τα ποσά αυτά ως δάνειο, αποφεύγοντας την παροχή εμπράγματης εξασφάλισης των δανειακών απαιτήσεων και αναγνώρισε την οφειλή του προς την Τράπεζα, οπότε και κατέβαλε το ποσό των 4.200.000 ευρώ, που αποτελούσε το υπόλοιπο των-λογαριασμών του από επενδύσεις σε χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.
Στη συνέχεια ο εναγόμενος δέχθηκε το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εκταμιευμένων ποσών που συνολικά έλαβε, ήτοι το συνολικό ποσό 10.067.000 ευρώ, να λάβει τη νομότυπη μορφή εγγράφως συνομολογουμένου δανείου και να παρασχεθούν πλέον οι αναγκαίες εμπράγματες εξασφαλίσεις στην Τράπεζα.
Συνακόλουθα, στις 15/12/2006 η ενάγουσα, νομίμως εκπροσωπούμενη και ο εναγόμενος, παρουσία δικηγόρων του, υπέγραψαν σύμβαση, με την οποία συνομολογήθηκε έντοκο (με επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-ΕΚΤ) στεγαστικό τοκοχρεωλυτικό δάνειο ποσού 10.067.000 ευρώ, εξοφλητέο σε 180 συνεχείς μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
Επίσης, προς περαιτέρω εξασφάλιση του δανείου, συναίνεσε και η σύζυγος του εναγομένου για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου ιδιοκτησίας της. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι λόγω επιγενόμενης υπερημερίας του στην καταβολή του συνολικά οφειλόμενου ποσού των συμφωνημένων δόσεων του δανείου όφειλε το συνολικό ποσό των 11.111.148,65€.

Η ενάγουσα, τον Οκτώβριο του 2009, κατήγγειλε την σύμβαση στεγαστικού δανείου, κήρυξε, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το άληκτο κεφάλαιο των υπολοίπων δόσεων του δανείου και έκλεισε τον τηρηθέντα λογαριασμό δανείου, ο οποίος, κατά το οριστικό κλείσιμο του παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος του εναγομένου, το συνολικό ποσό των 11.111.148,65 ευρώ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου