Τοπικές Ειδήσεις

Εξορθολογισμός του τρόπου τεκμαρτής κατανάλωσης νερού στα ξενοδοχεία

Σε εξορθολογισμό του τρόπου τεκμαρτής κατανάλωσης νερού στα ξενοδοχειακά καταλύματα, υδροδοτούμενα μερικώς ή ολικώς από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης προχώρησε με απόφασή του, που έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ρόδου.
Οι λογαριασμοί των ξενοδοχειακών καταλυμάτων θα εκδίδονται πλέον ως ακολούθως:

Η ΔΕΥΑΡ εκδίδει όλο το έτος μηνιαίους λογαριασμούς με βάση τις ποσότητες πραγματικής κατανάλωσης του καταλύματος, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τον/τους υδρομετρητές του. Τα υπόλοιπα κονδύλια του λογαριασμού (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων, κλπ) υπολογίζονται επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού που αντιστοιχεί στην πραγματική κατανάλωση αν αυτή είναι μεγαλύτερη της τεκμαρτής, ή επί της αξίας της τεκμαρτής κατανάλωσης αν αυτή είναι μεγαλύτερη της πραγματικής.
Για ακίνητα άλλων χρήσεων, τα οποία εξυπηρετούνται από νόμιμα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης (μερικώς ή ολικώς) παρά το ό,τι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω. Η τεκμαρτή κατανάλωση (μηνιαία ή τριμηνιαία) και τα λοιπά στοιχεία, προσδιορίζονται κατά χρήση με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ όπως εγκρίθηκε με τις αποφάσεις 180/2012 Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ και 579/11-9-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ο τρόπος υπολογισμού της Τεκμαρτής Κατανάλωσης Νερού είναι ο εξής:
Για ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία εξυπηρετούνται από νόμιμα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης (μερικώς ή ολικώς) παρά το ό,τι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, ισχύουν τα ακόλουθα:
Ορίζεται μηνιαία τεκμαρτή κατανάλωση νερού Qm, υπολογιζόμενη ως εξής:
Qm=AKxfxqx30 (m3), όπου
Ακ = αριθμός κλινών ξενοδοχειακού καταλύματος
f = μέσος συντελεστής πληρότητας = 0,80
q = ειδική ημερήσια κατανάλωση νερού σε m3/κλίνη, η οποία καθορίζεται με βάση την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλύματος από τον παρακάτω πίνακα:

Με βάση τα παραπάνω, εκδίδονται οι λογαριασμοί των ξενοδοχειακών καταλυμάτων εποχιακής λειτουργίας, ως ακολούθως:
Για τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο και Νοέμβριο, Δεκέμβριο, η ΔΕΥΑΡ εκδίδει λογαριασμό με βάση τις ποσότητες πραγματικής κατανάλωσης του καταλύματος, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τον/τους υδρομετρητές της. Επί της αξίας των ποσοτήτων αυτών, υπολογίζονται και τα λοιπά κονδύλια του λογαριασμού.
Για τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο, η ΔΕΥΑΡ εκδίδει λογαριασμό όπου η αξία του καταναλισκομένου νερού αφορά στην ποσότητα πραγματικής κατανάλωσης του καταλύματος από τον/τους υδρομετρητές της. Τα υπόλοιπα κονδύλια του λογαριασμού (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων, κλπ) υπολογίζονται επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού που αντιστοιχεί στην πραγματική κατανάλωση αν αυτή είναι μεγαλύτερη της τεκμαρτής, ή επί της αξίας της τεκμαρτής κατανάλωσης αν αυτή είναι μεγαλύτερη της πραγματικής.
Για ακίνητα άλλων χρήσεων, τα οποία εξυπηρετούνται από νόμιμα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης (μερικώς ή ολικώς) παρά το ό,τι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω.
Η τεκμαρτή κατανάλωση (μηνιαία ή τριμηνιαία) και τα λοιπά στοιχεία, προσδιορίζονται κατά χρήση με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.
Αυτή η μέθοδος υπολογισμού δημιούργησε πολλά προβλήματα στις σχέσεις της ΔΕΥΑΡ με τους καταναλωτές που τιμολογούνται με την τεκμαρτή κατανάλωση νερού.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα από την πλευρά του καταναλωτή είναι το θέμα της πληρότητας του ξενοδοχειακού καταλύματος που επηρεάζει άμεσα την κατανάλωση του νερού, ενώ παράλληλα όπως έχουν ορισθεί οι μήνες τιμολόγησης για τα εποχιακά καταλύματα, δημιουργείται και θέμα ως προς την σωστή εφαρμογή της.
Το 2020 λόγω της πανδημίας του C0VID-19 το πρόβλημα στη μέθοδο υπολογισμού της τεκμαρτής είναι μεγαλύτερο λόγω του ότι πολλά καταλύματα δεν άνοιξαν καθόλου και όσα άνοιξαν υπολειτουργούν.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προτείνεται να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της τεκμαρτής κατανάλωσης νερού και να αποσυνδεθεί από τον αριθμό Ακ, που είναι ο αριθμός κλινών του ξενοδοχειακού καταλύματος.

Αποφασίστηκε πλέον η τεκμαρτή κατανάλωση νερού να υπολογίζεται με βάση τις διανυκτερεύσεις για όλο το έτος σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα εποχιακά και μη και η παράγραφος Α.Ι.ε της ισχύουσας τιμολογιακής να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί ως εξής:
Για ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία εξυπηρετούνται από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης (μερικώς ή ολικώς) παρά το ό,τι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης τους με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, ισχύουν τα ακόλουθα:
Ορίζεται μηνιαία τεκμαρτή κατανάλωση νερού Qm, υπολογιζόμενη ως εξής:
Qm = Αδ χ q (m3), όπου
Αδ = αριθμός μηνιαίων διανυκτερεύσεων ξενοδοχειακού καταλύματος
q = ειδική ημερήσια κατανάλωση νερού σε m3/κλίνη, η οποία καθορίζεται με βάση την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλύματος από τον παρακάτω πίνακα:

Με βάση τα παραπάνω, εκδίδονται οι λογαριασμοί των ξενοδοχειακών καταλυμάτων εποχιακής και ετήσιας λειτουργίας, ως ακολούθως:
Η ΔΕΥΑΡ εκδίδει όλο το έτος λογαριασμό με βάση τις ποσότητες πραγματικής κατανάλωσης του καταλύματος, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τον/τους υδρομετρητές της. Τα υπόλοιπα κονδύλια του λογαριασμού (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων, κλπ) υπολογίζονται επί της αξίας του καταναλισκομένου νερού που αντιστοιχεί στην πραγματική κατανάλωση αν αυτή είναι μεγαλύτερη της τεκμαρτής, ή επί της αξίας της τεκμαρτής κατανάλωσης αν αυτή είναι μεγαλύτερη της πραγματικής.
Για ακίνητα άλλων χρήσεων, τα οποία εξυπηρετούνται από νόμιμα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης (μερικώς ή ολικώς) παρά το ό,τι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης τους με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω. Η τεκμαρτή κατανάλωση (μηνιαία ή τριμηνιαία) και τα λοιπά στοιχεία, προσδιορίζονται κατά χρήση με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου