Σημαντικό «κούρεμα» στο ύψος της εγκεκριμένης επιχορήγησης από Ευρωπαϊκά κονδύλια του έργου της αποκατάστασης της κοιλάδας των Πεταλουδών έγινε με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφού διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να καταδείξει ότι η ΔΕΡΜ ΑΕ και προσωπικά ο πρόεδρός της Γιάννης Ιατρίδης, εξέθεσαν την δημοτική αρχή, με την αποσπασματική εγκαινίαση της εισόδου της κοιλάδας παρότι το έργο της συνολικής ανάπλασης του βιότοπου, δεν έχει ολοκληρωθεί και μεγάλο τμήμα του οδηγήθηκε σε απένταξη!!!
Οπως είχε γράψει η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Ρένα Διακίδη… «σαν να αποφασίζει κάποιος να εγκαινιάσει την… πόρτα του – κατά τα λοιπά ημιτελώς ανακαινισμένου – σπιτιού του»!
Πιο συγκεκριμένα την 2α Ιουλίου 2020 με το υπ’ αρίθμ. 1886 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εισηγήθηκε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» με δικαιούχο τον Δήμο Ρόδου, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 516.606 ευρώ και συνολική δημόσια δαπάνη 605.905 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», τον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και την Επενδυτική Προτεραιότητα «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000 και των πράσινων υποδομών» ως προς το χρονοδιάγραμμα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης.,

Η τροποποίηση της πράξης γίνεται αποδεκτή διότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του κυρίως υποέργου καθώς και την καθυστέρηση υλοποίησης του υποέργου 2 της πράξης έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα και απαιτείται η επικαιροποίηση της Απόφασης ένταξης, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.
Με την τροποποίηση προτάθηκε ειδικότερα η διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος στα νέα δεδομένα υλοποίησης της πράξης, η αφαίρεση του υποέργου 2 και η διαμόρφωση του οικονομικού αντικειμένου αυτής από 605.906 ευρώ σε 395.803,70 ευρώ συνολική δημόσια δαπάνη και από 516.606 ευρώ σε 229.777,95 ευρώ!!!
Την ίδια ημέρα με απόφαση που εξέδωσε κι ανήρτησε στην Διαύγεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με αριθμό πρωτοκόλλου 1910 η εισήγηση έγινε δεκτή και επήλθε «κούρεμα» στον προϋπολογισμό και επιδότηση του έργου λόγω της διετούς καθυστέρησης στην υλοποίηση του με τον τρόπο που είχε εγκριθεί.
Σύμφωνα με την απόφαση:
Στα πλαίσια της πράξης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
• Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων εντός και εκτός της Κοιλάδας,
• Καθαρισμός από φερτά υλικά, ξεραμένους κορμούς και άλλα υλικά του ρέματος που διέρχεται από την Κοιλάδα Πεταλούδων,
• Κοπή ξεραμένων δένδρων και προσβεβλημένων από αρρώστιες, και απομάκρυνσή τους από τον χώρο,
• Καθαρισμός δυο (2) υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών πυρασφάλειας οπλισμένου σκυροδέματος και στεγανοποίηση με ειδικό υλικό,
• Καθαρισμός μιας υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού από φερτά υλικά και στεγανοποίησή της,
• Καθαίρεση παλαιού – κατεστραμμένου ξύλινου οικίσκου αντλιοστασίου και τοποθέτηση νέου διαστάσεων 3μΧ3μ και ύψους 2,30μ με δίρριχτη στέγη,
• Αντικατάσταση 3 κατεστραμμένων οικίσκων – παρατηρητηρίων με νέους ξύλινους οικίσκους διαστάσεων 3μΧ3μ και ύψους 2,30μ με δίρριχτη στέγη,
• Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, ξύλινων παγκακιών και κάδων απορριμμάτων,
• Διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών,
• Σταθεροποίηση πρανών εντός της Κοιλάδας με χρήση μεθόδων βιομηχανικής με φυτικά υλικά (ξυλοφράγματα),
• Κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά της Κοιλάδας για την αντικατάσταση της υφιστάμενης,
• Συμπλήρωση και αναβάθμιση των συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης.
Επιπρόσθετα προβλέπονται οι κάτωθι συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (εκτεταμένες ζημιές στην Κοιλάδα Πεταλούδων από τη θεομηνία της 25-11-2019):
• Αποκατάσταση κατεστραμμένων μονοπατιών, επανακατασκευή ξύλινης περίφραξης (από ξύλο καστανιάς), επανακατασκευή 4 ξύλινων πεζογέφυρων, ξεμπάζωμα των λιμνών ανάντη και κατάντη της κύριας εισόδου, καθαρισμός του ρέματος από φερτά υλικά, κατασκευή ξυλοφραχτών και κλαδοπλεγμάτων σε σημεία των πρανών,κατασκευή καταρρεύσαντος τοίχου αντιστήρριξης πλησίον των τουαλετών, επανακατασκευή και τοποθέτηση νέας ξύλινης περίφραξης (από μισόξυλο), κοπή και κλάδεμα δέντρων, αποκατάσταση των κατεστραμμένων δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Απόφαση περικοπής προϋπολογισμού από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 του έργου που είχε ενταχθεί για την Κοιλάδα των Πεταλούδων

 Ο προϋπολογισμός περικόπτεται βάσει των προβλεπομένων από την ΕΕ για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων – Παραμένει ενταγμένο και συνεχίζεται το βασικό υποέργο αποκατάστασης της Κοιλάδας

Κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”,βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των Υπουργικών Αποφάσεων περί των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για προγράμματα δαπανών και ελέγχων νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση απένταξης του υποέργου 2 της Πράξης “Δράσεις για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου”από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020.

Το υποέργο 2 το οποίο αφορά δράσεις για τη διατήρηση του οικοσυστήματος των πεταλούδων, απεντάσσεται λόγω καθυστέρησης, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η υλοποίηση του. Σημειώνεται ότι το Υποέργο 1 το οποίο αφορά στην αποκατάσταση και αναβάθμιση της Κοιλάδας των Πεταλούδων, υλοποιείται κανονικά.

Με την απένταξη του υποέργου 2, το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης “Δράσεις για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου” διαμορφώνεται από 605.906,00 € σε 395.803,70 €, ως προς την συνολική δημόσια δαπάνη και από 516.606,00 σε 229.777,95 € ως προς την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη.

Η Πράξη “Δράσεις για την προστασία και την διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου”, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”, τον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων” και την Επενδυτική Προτεραιότητα “Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών”, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ