Αβέβαιο προδιαγράφεται το μέλλον της πολύπαθης και πολυδάπανης ανέγερσης και λειτουργίας του Πανορθόδοξου Κέντρου Ρόδου, στην οδό Παύλου Μελά μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 576/2018 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ενώπιον του ΣτΕ είχαν προσφύγει 10 κάτοικοι της Ρόδου κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Υπουργού Οικονομικών, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ροδίων, για την ακύρωση των αδειών που εκδόθηκαν για την ανέγερσή του.
Το δικαστήριο, με την απόφαση του, που βρίσκεται στο στάδιο της θεώρησης από τον Εισηγητή, έκρινε την δίκη καταργημένη γιατί μετά από παρέμβαση της ΕΤΑΔ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται πλέον ενεργή παραχώρηση του ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου!!
Με άλλα λόγια το ακίνητο με τα κτιριακά συγκροτήματα που έχουν ανεγερθεί σ’ αυτό έχει περιέλθει μετά την λήξη της παραχωρήσεως στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ ΑΕ!!
Στην απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι πριν από την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως (11.1.2017) είχε λήξει η ισχύς των προσβαλλομένων πράξεων. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τους όρους Α και Β.2. της 4938/30.5.2013 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ ΑΕ (στ’ προσβαλλόμενη πράξη, ανεξαρτήτως του παραδεκτού της προσβολής της), η 31.12.2015 ορίστηκε ως απώτατο χρονικό όριο για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης. Δοθέντος όμως ότι ο σκοπός της παραχώρησης δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, ούτε άλλωστε εκδόθηκε νεότερη πράξη παράτασης, όπως βεβαιώνει η ΕΤΑΔ ΑΕ με το απεσταλέν στο Δικαστήριο 62/9.1.2017 έγγραφό της, η ισχύς της ως άνω πράξης είχε ήδη λήξει κατά τον χρόνο συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως. Για τον λόγο δε αυτό έχουν παύσει να ισχύουν και οι υπό στοιχεία α΄ και ε΄ προσβαλλόμενες πράξεις, η ισχύς των οποίων συνδεόταν προς τη δυνατότητα υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης. Ως εκ τούτου, η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, εφόσον οι λοιποί αιτούντες δεν επικαλέσθηκαν ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για τη συνέχισή της…».
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», οι πρώτοι εννέα αιτούντες είναι συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου και η δέκατη επικαρπώτρια δύο ακινήτων κειμένων επί της οδού Ρήγα Φεραίου (O.T. 93) του Δήμου Ροδίων.
Τονίζουν ότι με την υπ’ αρίθμ. 3237/2000 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου ακυρώθηκε η έγκριση της ανέγερσης «Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου» (κεντρικό κτήριο, γραφεία, συνεδριακό κέντρο) και Ιερού Ναού στο ακίνητο με κτηματολογική μερίδα ΙΙΙ-98 Οικοδομών Ρόδου, το οποίο βρίσκεται επίσης στο Ο.Τ. 93 και είναι όμορο προς τις ανωτέρω ιδιοκτησίες τους. Ακολούθως, η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, με τις από 20.9.2001 και 9.11.2001 αιτήσεις της προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ροδίων, ζήτησε την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση επ’ αυτού «Πατριαρχικού Κέντρου Ρόδου» το οποίο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο.
Το ακίνητο αυτό, γνωστό στην περιοχή ως «Νομαρχιακή Έπαυλη», ανήκει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), παραχωρήθηκε κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος, στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου «με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση Πανορθόδοξου Κέντρου» εντός μιας πενταετίας.
Υποστηρίζουν ότι η οικοδομική άδεια, ισχύος τεσσάρων ετών, έληξε την 10.1.2006 χωρίς να έχουν εκτελεσθεί οικοδομικές εργασίες στο χώρο.
Το έτος 2010, ενώ είχε πλέον εξαντληθεί η προβλεπόμενη δυνατότητα παράτασης του χρόνου της ισχύος της οικοδομικής άδειας η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου επανήλθε με την από 2.3.2010 αίτησή της και, υποβάλλοντας νέα μελέτη, ζήτησε από την ΚΒ΄ ΕΠΚΑ την έγκρισή της για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Υδραίου, επιφανείας 401 τ.μ., εντός του ανωτέρω ακινήτου. Η ΚΒ΄ ΕΠΚΑ ενέκρινε την ανέγερση του Ιερού Ναού. Ένα έτος αργότερα η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου επανήλθε υποβάλλοντας στην Πολεοδομία του Δήμου την από 14.3.2011 αίτηση για τη χορήγηση, όχι νέας άδειας, αλλά «παράτασης ισχύος (ανανέωση) της οικοδομικής αδείας 3/2002» για λόγους ανώτερης βίας, επικαλούμενη τη διεξαχθείσα δικαστική έρευνα από το έτος 2004 έως το έτος 2009 για τη διαχείριση του Ιδρύματος «Πατριαρχικό Κέντρο Ρόδου», την ανάθεση της υλοποίησης του έργου σε νέο φορέα και την αναμονή κατά το τελευταίο έτος της έκδοσης της απαιτούμενης άδειας από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
Με απόφαση του αντιδημάρχου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ Δωδεκανήσου, διαπιστώθηκε η συνδρομή λόγων ανώτερης βίας και εγκρίθηκε η παράταση ισχύος της 3/2012 οικοδομικής αδείας για 3 χρόνια, 6 μήνες και 4 ημέρες.
Η οικοδομική αυτή άδεια αναθεωρήθηκε εκ νέου με τη νεώτερη πράξη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια το εμβαδόν της προσθήκης στον αύλειο χώρο του ακινήτου ανήρχετο σε 1.160,88 τ.μ. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης έως 31.12.2015. Με την ίδια πράξη, διευκρινίσθηκε ότι ο σκοπός αυτός είναι αποκλειστικός και αφορά την «Ανέγερση, Δημιουργία και Λειτουργία Πανορθόδοξου Κέντρου για την εξυπηρέτηση πανορθόδοξων διοργανώσεων, τη φιλοξενία υψηλών προσώπων και τη θεραπεία διοικητικών και λειτουργικών αναγκών της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, το οποίο θα περιλαμβάνει Συνεδριακό Κέντρο, Ιερό Ναό, Γραφεία, Βιβλιοθήκη, βοηθητικούς χώρους, υφιστάμενη έπαυλη».
Με πράξη του Μητροπολίτη Ρόδου χορηγήθηκε ακολούθως η προβλεπόμενη άδεια ανέγερσης «Ιερού Ναού του πολιούχου της πόλεως Ρόδου Αγ. Κωνσταντίνου Υδραίου».
Στις 25.9.2013 η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου κατέθεσε μία ακόμη αίτηση αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας 3/2002 υποβάλλοντας νέα τροποποιητικά σχέδια της στατικής μελέτης για τη μετατροπή της θεμελίωσης από πεδίλωση σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης, σχέδια μελέτης ΚΕΝΑΚ, και συμπληρωματικά τοπογραφικά διαγράμματα δόμησης.
Η αίτησή της έγινε δεκτή με την πράξη αναθεώρησης.
Οι 10 προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι με τις ανωτέρω πράξεις επιτρέπονται κατασκευές και χρήσεις που επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης στην επίδικη περιοχή, αλλοιώνουν τη μοναδική φυσιογνωμία και αισθητική της και θίγουν σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με προφανή κίνδυνο υποβάθμισης της αξίας και της σημασίας τους! Ζητούν έτσι την ακύρωση διοικητικών πράξεων με τις οποίες, όπως διατείνονται, επετράπη η ίδρυση Ιερού Ναού εντός του ΑΚΒ 25 του Ο.Τ. 93 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, σε χώρο ο οποίος σύμφωνα με το ΓΠΣχ Ρόδου προορίζεται ειδικώς για συγκεκριμένες, διαφορετικές, χρήσεις και, πάντως, δεν έχει αφορισθεί για την ανέγερση θρησκευτικού κτηρίου με αντίστοιχη τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, αναθεωρήθηκε οικοδομική άδεια προσθήκης σε διατηρητέο κτήριο για τη δημιουργία του «Πατριαρχικού Κέντρου Ρόδου», καίτοι είχε εξαντληθεί κάθε δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της, αναθεωρήθηκε εκ νέου και κατ΄ επανάληψη η ίδια ως άνω οικοδομική άδεια χωρίς να διατυπωθεί γνώμη επί των αιτημάτων αναθεώρησης από το αρμόδιο ΣΧΟΠ ή το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω της άμεσης γειτνίασης της οικοδομής με αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και με νεώτερο μνημείο που έχει χαρακτηρισθεί έργο τέχνης και παραχωρήθηκε η χρήση δημοσίου κτήματος από την ΕΤΑΔ για την πραγματοποίηση σκοπού που συνεπάγεται χρήσεις μη συμβατές με τον θεσμοθετημένο πολεοδομικό προορισμό του ακινήτου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ