Με διαπιστωτική πράξη που εξέδωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Σπ. Σπυρίδων, κηρύχθηκε αυτοδικαίως έκπτωτη από τη θέση της δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Νισύρου η κ. Άννα -Μαρία Καρακωνσταντίνου.
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 238 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α707-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236/τ.Α727-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες: «1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας».
Την αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το με αριθ. πρωτ. 3921/01-09-2014 έγγραφο του Δήμου Νισύρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής
Το γεγονός ότι η κ. Άννα-Μαρία Καρακωνσταντίνου δεν αποποιήθηκε την εκλογή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της δημοτικής περιόδου και δεν έδωσε όρκο κατά την ορκωμοσία της 23ης Αυγούστου 2014 αλλά ούτε και προσήλθε να ορκιστεί έως την 31η Αυγούστου 2014.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Την αυτοδίκαιη έκπτωση της κ. Άννας-Μαρίας Καρακωνσταντίνου, εκλεγείσας δημοτικής συμβούλου Δήμου Νισύρου στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ