Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση αναστολής και με αίτηση ακύρωσης προσέφυγε ξανά η εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως» κατά του Δήμου Ρόδου διαμαρτυρόμενη για εγγραφές στον χρηματικό κατάλογο που αφορούν στην λειτουργία του έργου στον ανθόκηπο, στην πλατεία Ρίμινι.

Χθες το μεσημέρι συζητήθηκε το αίτημά της για την έκδοση προσωρινής διαταγής και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
Οπως εκθέτει συνοπτικώς η εταιρεία, το αντικείμενο της συμβάσεώς της με τον Δήμο Ρόδου συνίσταται στην μίσθωση και εκμετάλλευση του δημοτικού χώρου του τίτλου, με την πρόβλεψη κατασκευής, από εκείνην, των προβλεπομένων, στην τεχνική της προσφορά και στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη, έργων διαμόρφωσης συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης – εξ ιδίων χρηματοδοτικών μέσων – ενός και ήμισυ εκατομμυρίου ευρώ πλέον Φ.Π.Α, με διάρκεια παραχώρησης εικοσαετή, δυνάμενη να παραταθεί για ‏άλλα πέντε χρόνια, και με αντάλλαγμα, ετήσιο μίσθωμα ποσού 85.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και ετήσιας αναπροσαρμογής, καταβαλλόμενο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου σε τέσσερεις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, εκάστη εντός του πρώτου δεκαημέρου τριμήνου αναφοράς και, προσθέτως, οικονομικό αντάλλαγμα δύο τοις εκατό επί του τζίρου εκάστου προηγούμενου έτους λειτουργίας.
Προβλέφθηκε ακόμη, όπως τονίζει ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του μισθώματος και του οικονομικού ανταλλάγματος, αυτά, θα βεβαιώνονται ταμειακά από τον Δήμο με προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Οπως εκθέτει την 1η Ιουνίου 2020 μετά από συμπτωματικό έλεγχο διαπιστώθηκαν εγγραφές για οφειλές, που όπως διατείνεται, αφετηριάζονται από εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων της σύμβασης επισημαίνοντας ότι η καταβολή του ανταλλάγματος προϋποθέτει την λειτουργία του δημοτικού χώρου. Επισημαίνει ακόμη ότι δεν νοείται τζίρος άνευ λειτουργίας τονίζοντας παραπέρα ότι ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, προέβλεπε ως χρονικό σημείο περαίωσης των εργασιών τον Δεκέμβριο του 2018, εντούτοις, με τις με αριθμό 1171/2018, 328/2019 και 690/2019 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που ευρίσκονται σε πλήρη ισχύ, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των συμβατικών εργασιών έως τις 30 Απριλίου 2020, κατόπιν αποδοχής σχετικών, καθόλα νόμιμων και πλήρως αιτιολογημένων, αιτημάτων της εταιρείας.
Εξηγεί παραπέρα ότι έχει υποβάλει νέο αίτημα για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, προσθέτοντας ότι κακώς ο Δήμος Ρόδου δεν ενέκρινε το αίτημα και επιπλέον ότι κακώς έκρινε ότι δεν έπρεπε να είχαν χορηγηθεί οι προηγούμενες παρατάσεις.
Η εταιρεία διατείνεται παραπέρα ότι ουδέποτε οχλήθηκε για το βεβαιωθέν χρέος της προς τον Δήμο Ρόδου, παρά μόνο διατυπώνονταν μελλοντικές και, ως εκ τούτου αβέβαιες, προβλέψεις και εκτιμήσεις, εντούτοις, όλως αιφνιδίως, την 29 Μαΐου 2020, μετά την καταχώρηση άλλης προσφυγής της, προέκυψαν οι επίδικες εγγραφές.
Ο Δήμος Ρόδου από την άλλη ισχυρίζεται ότι η ένδικη διαφορά δεν είναι φορολογικής φύσεως αλλά διαφορά από διοικητική σύμβαση και ότι αρμόδιο είναι το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.
Επιμένει εκ νέου ότι μετά τον διαγωνισμό και μετά ακόμη την υπογραφή της Σύμβασης, οι τρείς παρατάσεις που χορηγήθηκαν είναι παράνομες-άκυρες και ότι η εταιρεία υποχρεούται σε καταβολές ανεξαρτήτως έναρξης της λειτουργίας του έργου, ενώ περιγράφονται μια σειρά από θέματα για την μέχρι τώρα διαχείριση της όλης υπόθεσης και του έργου με εξαιρετικά δυσμενή τόνο.
Σημειώνεται ότι με την υπ’ αρίθμ. Ν33/16.6.2020 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε το αίτημα αναστολής της ρητής απόρριψης του Δήμου Ρόδου, περί χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, που υπέβαλε η εταιρεία.
Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι μη νομίμως αρνήθηκε ο Δήμος Ρόδου να προβεί σε άρση της επίμαχης δέσμευσης, αφού, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής της, δεν εκκρεμούσαν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς αυτόν.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ