1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ΩΠ: 021045/06-2020
διαταγή της 8ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., την 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου θα διεξαχθούν θεωρητικές (γραπτές)
εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή χειριστών
ταχυπλόων σκαφών και την 24-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 θα διεξαχθούν οι
πρακτικές εξετάσεις.
2. Για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών, υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αίτηση,
τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν, από την ως άνω ημερομηνία των εξετάσεων.
3. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών
αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του υπ’ αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων
(Φ.Ε.Κ.:1151Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-
Με εντολή Κεντρικού Λιμενάρχη
Η Προϊσταμένη Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας α.α.
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΜΗΡΑ Φωτεινή – Ευτυχία

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ