Μία ουσιαστική συνεργασία με πολύ σημαντικές συμπράξεις και ενέργειες

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Οργανισμού «Το Χαμόγε-λο του Παιδιού», υπέγραψαν την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλος.

Με την υπογραφή του Συμφώνου οι δύο πλευρές ξεκινούν κοινή προσπάθεια με σκοπό την ανά-πτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης – παραμέ-λησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων, αναλαμβάνοντας επιπρό-σθετα την κοινή δέσμευση ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, για την καλύτερη και πιο άμεση επίτευξή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεσμεύτηκαν επίσης, να αξιοποιή-σουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός για την υποστήριξη παι-διών και οικογενειών στους κρίσιμους τομείς της Βίας, Υγείας, Εξαφάνισης και Φτώχειας, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως επίσης, να συνεργαστούν και να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού στην Περιφέρεια και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές τους που χρήζουν στήριξης, μέσω των δράσεων που υλο-ποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αλλά και με την επέκτασή τους.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των αρμόδιων υπηρεσιών της, το σύνολο των υλικοτεχνικών υποδομών του καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του.

 

 

Ενδεικτικά:

· Τις τρεις Γραμμές Βοήθειας οι οποίες λειτουργούν καθημερινά 24 ώρες, είναι στελεχωμένες από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και είναι διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό αριθ-μό Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

 

Ø Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Ø Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000

Ø Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111

 

· Τα προγράμματα Amber Alert Hellas για παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και Missing Alert Hellas για ενήλικες από 18 – 60 ετών που έχουν εξαφανιστεί και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ομάδες υψηλού κινδύνου

· Την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» στελεχωμένη από εκπαι-δευμένους εθελοντές και διεθνώς πιστοποιημένες κυνοφιλικές ομάδες

· Τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά (Ασθενοφόρα), ενταγμένες στο ΕΚΑΒ και επανδρωμένες με πιστοποιημένους από το ΕΚΑΒ

· Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, για κάθε παιδί και οικογένεια που βρίσκεται ή απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας

· Τα εξειδικευμένα οχήματα άμεσης επέμβασης και τα διασωστικά οχήματα του Οργανισμού

· Τις Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά και συγκεκριμένα τη Μονάδα Προλη-πτικής Οδοντιατρικής και Παιδιατρικής, τη Μονάδα Προληπτικής Οφθαλμιατρικής και Ωτορινο-λαρυγγολογίας, το υπερσύγχρονο Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και το Πολυϊατρείο «ΙΠ-ΠΟΚΡΑΤΗΣ», με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής σε παιδιά

· Τον «Οδυσσέα», το 1ο Κινητό Εργαστήρι Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, με δυ-νατότητα αξιοποίησής του και ως όχημα Κινητό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων

· Τα Ειδικά Μέσα (ΣμηΕΑ Drones, πλωτά μέσα)

· Την υπηρεσία παροχής κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά που αντιμετω-πίζουν προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους

· Τη φιλοξενία των οικογενειών από την Περιφέρεια στην Αθήνα, τα παιδιά των οποίων νοση-λεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα Νοσοκομεία Παίδων.

· Την υπηρεσία επιτόπιας παρέμβασης η οποία παρέχεται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του Οργανισμού

· Την πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης στον Δή-μο Ηράκλειας καθώς και στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του Συλλόγου από εξειδικευμένους Ψυχολόγους.

· Την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

 

 

«Για κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για να είναι τα παιδιά υγιή και ασφαλή, είμαστε εδώ. Στην πράξη. Με κάθε δυνατό τρόπο και με κάθε υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εμπιστοσύνη του, χάρη στην οποία βρήκαμε τον τρόπο να συμμαχήσουμε ενεργά στο πεδίο της δικής του ξεχωριστής μάχης, που δίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πρόκει-ται για ένα τυπικό σύμφωνο συνεργασίας αλλά για μία ουσιαστική σύμπραξη με κοινό σκοπό και στόχο. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Σχεδιάζουμε ήδη την πρώτη μας κοινή δράση με επίκεντρο την προληπτική ιατρική στα παιδιά, που θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα» τόνισε αμέσως μετά την υπογραφή του Συμφώνου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος δήλω-σε: «Το Σύμφωνο που υπογράφουμε σήμερα με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ορίζει ένα δυνα-

μικό πλαίσιο συνεργασίας προς όφελος των παιδιών και όλων των ευάλωτων μελών της κοινω-νίας μας. Ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, απαιτείται η σύμπραξη όλων των υγιών δυνάμεων της χώρας μας. Είναι η μόνη οδός που πρέπει όλοι μας να ακολουθήσουμε για να καταφέρουμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους που χρειάζονται την υποστήριξή μας. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα 25 χρόνια λειτουργίας του επενδύει στις συ-νεργασίες με τους θεσμικούς φορείς στοχεύοντας στην ουσία: την αστραπιαία, αποτελεσματική αντιμετώπιση και παρέμβαση σε περιπτώσεις παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανά-γκη και που την κρίσιμη αυτή περίοδο μάς χρειάζονται στο πλευρό τους περισσότερο από ποτέ».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ