Εξαιρετικό ενδιαφέρον, παρουσιάζει λόγω και της διάστασης που έχει προσλάβει η «αντιδικία» μεταξύ των παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πτυχή της κρίσεως δύο διαφορετικών αρχών επί δύο όμοιων διαγωνισμών για την προμήθεια και εγκατάσταση LED από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Λαμιέων.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED», της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η τριμελής επιτροπή, έκρινε ομοφώνως, μεταξύ άλλων, επί θεμάτων που αποτελούν ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:
«Ο Οικονομικός Φορέας (Ο.Φ.) «ΚΞ ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη Εταιρία – Τ & Τ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», υπέβαλε στον έντυπο και ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2 της Προκήρυξης (σελ.26) Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υ.Δ.) των εκπροσώπων των εταιριών που απαρτίζουν την ως άνω υπό σύσταση Κ/ξια, ήτοι των εταιριών : «GLOBILED M.Ε.Π.Ε.», «Globitel A.E.», «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και «Τ & Τ Α.Ε.»
Η Ε.Δ., στο πλαίσιο ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων των δηλώσεων όλων των διαγωνιζομένων και μετά από σχετική έρευνα στην σχετική ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η. (https://www.businessregistry.gr/publicity/index), όπου αφού συμπλήρωσε διαδοχικά το σχετικό πεδίο με τα Α.Φ.Μ. των κάτωθι εταιριών :
1. Με δ.τ. «GLOBILED M.Ε.Π.Ε.» και Α.Φ.Μ. 800472030
2. Με δ.τ. «Globitel A.E.» και Α.Φ.Μ. 998535746
3. Με επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και Α.Φ.Μ. 099658148
4. Με δ.τ. «Τ & Τ Α.Ε.» και Α.Φ.Μ. 998971777
αναζήτησε τα δημόσια στοιχεία των εν λόγω εταιρειών και συγκεκριμένα τη δημοσίευση των ισολογισμών τους και διαπίστωσε ότι δεν έχουν δημοσιευτεί όλοι οι ισολογισμοί των χρήσεων 2014, 2015 και 2016 στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού, αν και οι εκπρόσωποι των εταιρειών της υπό σύσταση Κ/ξιας έχουν υποβάλει σχετικές Υ.Δ. όπου αυτολεξεί αναφέρεται ότι: «η εταιρεία που εκπροσωπώ έχει δημοσιεύσει και αναρτήσει, σύμφωνα με το νόμο, τους ισολογισμούς της στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η., για τις χρήσεις 2014, 2015 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Η ίδια ακριβώς τακτική ακολουθήθηκε και σε ανάλογο διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τον Δήμο Λαμιέων και που απασχόλησε, μετά από προδικαστική προσφυγή της ως άνω υπό σύσταση κοινοπραξίας την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, το 1ο Κλιμάκιο της οποίας εξέδωσε την υπ’ αρίθμ. 857/2018 απόφασή του.
Επί του συγκεκριμένου θέματος, διαλαμβάνονται ειδικότερα στην απόφαση εισαγωγικά τα εξής:
«Με τον πέμπτο λόγο της προσφυγής της η προσφεύγουσα παραπονείται επειδή αποκλείστηκε εξαιτίας της μη προσκόμισης δικαιολογητικών που δεν ζητούνταν στη διακήρυξη και δη των δημοσιευμένων ισολογισμών της. Στο σημείο αυτό η προσφεύγουσα προδήλως σφάλλει αφού ο αποκλεισμός της ήταν απολύτως ορθός και κρίθηκε αποκλειστέα όχι επειδή δεν προσκόμισε συγκεκριμένα δικαιολογητικά, αλλά επειδή η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε σχετικά με τους ισολογισμούς της ήταν ανακριβής, γεγονός που δεν αρνείται ούτε αντικρούει η ίδια.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.Ι της οικείας διακήρυξης ορίζεται ότι τα «νομικά πρόσωπα Α.Ε., ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε. υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου η οποία θα αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο η δημοσιεύση και ανάρτηση των Ισολογισμών της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η. για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Το ζητούμενο με το συγκεκριμένο δικαιολογητικό ήταν η δήλωση έναντι της αναθέτουσας αρχής ότι οι ισολογισμοί έχουν δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕ.Μ.Η. Και προφανώς δεν αρκεί η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης, αλλά αυτή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αλλως, ο προσφέρων έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ευχερώς διαπιστώνεται από την αναθέτουσα αρχή, και η οποία συνιστά λόγο αποκλεισμού της προσφοράς κατά το άρθρο 2.2.3.4 (ζ) της οικείας διακήρυξης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών μελών της προσφεύγουσας κοινοπραξίας δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αφού δεν έχουν δημοσιευθεί όλοι οι ισολογισμοί που ζητούνται από τη διακήρυξη, όπως αναλυτικώς αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη. Ως εκ τούτου και δεδομένης της υποβολής ψευδούς δήλωσης ορθώς αποκλείστηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία η προσφεύγουσα, απορριπτομένων ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014 από 01/01/2015 η ανάρτηση των ισολογισμών στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική με αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου οικονομικού φορέα.
Ως προς δε τους λοιπούς ισχυρισμούς της προσφεύγουσας περί της καταχώρησης του ΓΕΜΗ αιτήμάτων για δημοσίευση (ορισμένες μάλιστα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς) και περί συντελεστή βαρύτητας της πλημμέλειας της προσφοράς, όλως αλυσιτελώς προβάλλονται, δεδομένου ότι ο λόγος αποκλεισμού της οφείλεται σε υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ουχί στην μη απόδειξη της χρηματοοικονομικής της επάρκειας».
Η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, που απέρριψε την προσφυγή της κοινοπραξίας για άλλους λόγους, έκρινε επί του προκειμένου και αναφέρει στην ίδια απόφαση τα εξής:
«Επειδή, η διατύπωση της οικείας απαιτούμενης υπεύθυνης δηλωσης έχει ως εξής «πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο η δημοσίευση και ανάρτηση των ισολογισμών της εταιρείας στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», αφήνοντας περιθώριο παρερμηνείας- λόγω της αναφοράς της ανάρτησης του ισολογισμού στο διαδικτυακό τόπο δευτερευόντως της δημοσίευσης και της μη αναφοράς της καταχώρησης ως τελευταίας πράξης δημοσιότητας- ως προς το εάν αναφέρεται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας στις οποίες οφείλει ο προσφέρων να υπαχθεί με βάση το νόμο, γεγονός που θα δικαιολογούσε ευλόγως και την εκ μέρους του υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Επειδή, οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας περί απόδειξης της χρηματοοικονομικής επάρκειας προβάλλονται αλυσιτελώς, ως και αυτές που αφορούν την εκ μέρους των μελών της προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας των ισολογισμών τους.
Επειδή, ωστόσο, από τα ως άνω αναφερόμενα συνάγεται ότι υφίσταται ασάφεια στην διατύπωση της εν θέματι υπεύθυνης δήλωσης. Στο αυτό συμπέρασμα οδηγεί και τα ακριβώς δηλούντα από τα μέλη της ένωσης «έχει δημοσιεύσει και αναρτήσει σύμφωνα με τον νόμο τους ισολογισμούς της στη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Επομένως, καθίσταται σαφές ότι η βούληση του συντάξαντος είναι να βεβαιώσει την εκπλήρωση των δικών του υποχρεώσεων. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται ζήτημα ψευδούς δήλωσης ενώ λόγω της ασάφειας του όρου, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι έχουν υποβληθεί οι εν θέματι υπεύθυνες δηλώσεις ανακριβώς και πλημμελώς.
Επειδή, από τα επικαλούμενα και προσκομισθέντα από την προσφεύγουσα μετά της προσφυγής της έγγραφα, προκύπτουν τα όσα επικαλείται, ήτοι η υποβολή των εγκρίσεων των επίμαχων ισολογισμών προς το ΓΕΜΗ για δημοσιότητα ως και η ανάρτηση (με ρητή αναφορά στο κατά περίπτωση προσκομισθέν εγγραφο) του ισολογισμού του έτους 2016 των δύο ανωνύμων εταιρειών της κοινοπραξίας και η δημοσίευση και ανάρτηση των ισολογισμών 2014, 2015 της εταιρείας-μέλους της κοινοπραξίας «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΝΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ».
Επειδή, περαιτέρω, η μη καταχώρηση των εν λόγω στοιχείων δεν προκύπτει άνευ αμφιβολίας ότι συνιστά απαίτηση της εν θέματι διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 79 παρ. 5 σε σχέση με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 ηδύνατο να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά απευθύνοντας σχετικό αίτημα προς την προσφεύγουσα.
Επειδή, με βάση τα άνω εκτεθέντα, λαμβάνοντας υπόψη την αμφισημία της δηλωθείσας υπεύθυνης δήλωσης και της μη απόδειξης της ψευδούς δήλωσης άλλως ανακριβούς δήλωσης της προσφεύγουσας, ο εν θέματι προβαλόμενος λόγος προσφυγής κρίνεται ως βάσιμος».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ