Τοπικές Ειδήσεις

Παράτυπη προεκλογική ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου

Θόρυβο στις τάξεις του ΤΕΕ Δωδεκανήσου αλλά και της ΕΜΔΥΔΑΣ έχει προκαλέσει η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία παρατύπως και χωρίς προφανή λόγο ανασυγκροτήθηκε προεκλογικά το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου).
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι:
– Να εισηγείται τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την προστασία του τοπίου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αιγαίου.
-Να γνωμοδοτεί επί θεμάτων του περιβάλλοντος αρχιτεκτονικής & δόμησης.
-Να αποφαίνεται επί ενστάσεων των ενδιαφερομένων κατά της νομιμότητας των αποφάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γ.Γ.Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για πράξεις των Τμημάτων ή των Γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.
Ο ρόλος του Συμβουλίου αναπτύσσεται βασικά σε δύο άξονες, αυτόν της χάραξης προτεραιοτήτων και στόχων σε θέματα προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και αυτόν της λειτουργίας του ως Β’βάθμιου οργάνου για την εξέταση ενστάσεων κατά των πράξεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Εν πάση περιπτώσει, η σύσταση του ΚΕΣΑΑ διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4495/2017. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4495/2017 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/3-11-2017), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4513/2018 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/23-2-2018) “Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των Αρθ-7, Αρθ-12, Αρθ-13, Αρθ-15, Αρθ-17, Αρθ-18, Αρθ-19, Αρθ-20, Αρθ-22 και Αρθ-24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος όργανα και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και αυτές που ορίζονται στον παρόντα.
Η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, έστω και αν αυτή είχε λήξει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται έως τις 30-12-2019, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.”
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/16-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΝ διευκρινίζεται ότι με την παρ.2 του άρθρου 26, “…αρμοδιότητες που ορίζονται στον νόμο και αποδόθηκαν σε νέα ή υφιστάμενα συλλογικά όργανα και επιτροπές, όπως προβλέπονται στα Αρθ-7, Αρθ-13, Αρθ-17, Αρθ-18, Αρθ-19, Αρθ-20, Αρθ-22 και Αρθ-24, μέχρι τη συγκρότηση αυτών, τις αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να τις ασκούν τα υφιστάμενα όργανα και οι επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν, όπως τις είχαν και τις ασκούσαν πριν τη δημοσίευση του νόμου.”
Σε αντίθεση με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4495/2017, ως ισχύει και κατά παράβαση αυτού, παρόλο που λαμβάνονται υπόψη, εκδόθηκε παράνομα η υπ’ αρ. 4151.11-80/1958/6-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. 364/ΥΟΔΔ/10-6-2019) περί ανασυγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου).
Η νέα σύνθεση του ΚΕΣΑ Αιγαίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι η ακόλουθη:
Ι. Γεώρνιος Κασσάρας του Ζαφειρίου, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρος.
II. Αναστάσιος Τσώνης του Δημητρίου Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μουκαζή Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΔΤ Σ 070740) Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, (άρθρο 38,παρ.5 του ν.3086/2002)
III. Κομίνη Όλγα του Αιμίλιου, (ΑΔΤ Ρ 132093), κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτων), με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Διατηρητέων Κτιρίων – Περιοχών Ιστορικού Ενδιαφέροντος και Φυσικού Κάλλους, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως μέλος Α με αναπληρώτρια της την Μανωλά Ευαγγελία του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α’, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος ΠΕΧΩΣΧ Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
IV. Βενέρης Παναγιώτης του Νικολάου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε διασμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Λουκά Καραδήμα του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτων), με βαθμό Α’, Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
V. Φράγκου Μερόπη του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της ΥΝΜΤΕ Βορείου Αιγαίου του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αναπληρώτρια της την Στεφάνου Ελένη του Ελευθερίου, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλο ΙΔΑΧ με βαθμό Α’ της Κ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
VI. Παναγιώτα Κουτρολίκου του Ευσταθίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτριο Ησαΐα του Πλάτωνα, Αρχιτέκτων Μηχανικό, καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
VII. Μωραΐτης Ραφαήλ του Σωτηρίου Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Κουκούλη Γεώργιο του Σταύρου Αρχιτέκτων Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
VIII. Μπακάλμπασης Νικόλαος του ΕδουάρδουΑρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Στεργιόπουλο Απόστολο του Κωνσταντίνου Αρχιτέκτων Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
IX. Τσουπής Παναγιώτης του Γεωργίου Αρχιτέκτονας Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με ειδίκευση – εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου, ως μέλος, με αναπληρωτή του την Πελέκου Ευαγγελία του Κων/νου Αρχιτέκτων Μηχανικό, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με ειδίκευση -εμπειρία στο σχεδιασμό τοπίου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου