Ειδήσεις

«Σατραπική» διαταγή του ΙΚΑ προς το Δήμο Ρόδου!

«Του χάριζαν έναν γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια», λέει το παλιό γνωμικό, το οποίο ταιριάζει “γάντι” στην περίπτωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που ζητά από το Δήμο Ρόδου, με ύφος που δεν αρμόζει σε δημόσια υπηρεσία, να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη λειτουργία του παραρτήματος του ασφαλιστικού φορέα στον Αρχάγγελο μετά την αψυχολόγητη ενέργειά του, να αναστείλει τη λειτουργία του!

Ιθύνοντες του ΙΚΑ θεωρούν ότι θα πρέπει οι κατά τόπους δημοτικές αρχές να αναλάβουν τα κόστη λειτουργίας τους, αφού πρώτα απροειδοποίητα και σχεδόν εκβιαστικά προκάλεσαν μείζονα προβλήματα εξυπηρέτησης στους ασφαλισμένους που εξυπηρετούντο στον Αρχάγγελο.

Στο έγγραφο του ΙΚΑ που απεστάλη στο Δήμο Ρόδου αναφέρονται τα εξής απίθανα:

“ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χώρου από την Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου, για την στέγαση του μη αυτοτελούς Γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρχαγγέλου»

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την Υ00/14/14-02-2014 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συστάθηκε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αρχάγγελο, μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρόδου.

Ύστερα από τα πιο πάνω, παρακαλούμε όσο το δυνατόν συντομότερα, όπως προβείτε στις πιο κάτω ενέργειες:
Με απόφαση του Δ/ντή του Υποκ/τός σας θα πρέπει να συσταθεί Τριμελής Επιτροπή, η οποία θα επισκεφτεί τον χώρο που προτείνεται από την Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου και που παραχωρείται δωρεάν προς χρήση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την στέγαση του μη αυτοτελούς Γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρχαγγέλου και η οποία θα πρέπει να συντάξει Πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται:

• περιγραφή του προτεινόμενου χώρου, δηλαδή σε ποιον όροφο βρίσκεται (ισόγειο, 1ος όροφος κλπ), τα τετραγωνικά μέτρα που προσφέρονται, εάν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, η ταχυδρομική του διεύθυνση κλπ, αναλυτικά και αιτιολογημένα οι απόψεις της Επιτροπής ως προς την καταλληλότητα του προσφερόμενου χώρου, από άποψη θέσης, φωτεινότητας κλπ και γενικά την γνώμη της για τον εν λόγω χώρο, η χρονική διάρκεια που παραχωρείται ο χώρος από την εν λόγω Δημοτική Κοινότητα, χωρίς καταβολή μισθώματος, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, όποιες εργασίες απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρχαγγέλου, αυτές θα γίνουν από την Δημοτική Κοινότητα και με δαπάνες της, δεδομένου ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν προβαίνει σε εργασίες σε ακίνητο, που δεν είναι ιδιοκτησίας του, αφού θεωρείται επένδυση σε ξένο ακίνητο και ότι η Δημοτική Κοινότητα έχει την δυνατότητα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τηλεφωνική παροχή και σύνδεση με το διαδίκτυο), καθώς και ότι έχει τη δυνατότητα κάλυψης των πάγιων λειτουργικών δαπανών του Γραφείου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, καθαριότητα, συντήρηση, επισκευή κλπ).

Παρακαλούμε οι ενέργειεές σας να είναι άμεσες και να μας διαβιβάσετε:

το εν λόγω Πρακτικό, όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει σε ενέργειες της αρμοδιότητάς της και αρμόδιος μηχανικός της Δ/νσής μας να επισκεφτεί τον χώρο που παραχωρείται από τον Δήμο, καθώς και νέα απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου, σύμφωνα με την οποία θα αναφέρονται αναλυτικά:
α) περιγραφή του χώρου που παραχωρείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (χωρίς καταβολή μισθώματος), δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου που προσφέρεται, σε ποιον όροφο βρίσκεται (ισόγειο, 1ος όροφος κλπ),

β) εάν οι χώροι που παραχωρούνται διαθέτουν κατάλληλων διαστάσεων ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Ν. 2831/12-06-2000 (ΦΕΚ 140/Τ.Α713-06-2000), καθώς και σύμφωνα με την 52487/16-11-2001 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 18/Τ.Β715-01-2002), τα κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ πρέπει να διαθέτουν ανελκυστήρα που να εξυπηρετούν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες,

γ) η χρονική διάρκεια που παραχωρείται δωρεάν ο χώρος,
δ) θα διευκρινίζεται ότι η Δημοτική Κοινότητα θα αναλάβει το κόστος των εργασιών και διαρρυθμίσεων που τυχόν θα απαιτηθούν, για την εύρυθμη λειτουργία του μη αυτοτελούς Γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρχαγγέλου και

ε) θα διευκρινίζεται ότι η Δημοτική Κοινότητα θα παρέχει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλικοτεχνική υποδομή (τηλεφωνική παροχή και σύνδεση με το διαδίκτυο), καθώς και ότι θα καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες του Γραφείου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, καθαριότητα, συντήρηση, επισκευή κλπ). Δεδομένου ότι στο απόσπασμα από το πρακτικό 2/2014 της Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου αριθμός απόφασης 17/2014 που μας απέστειλε η Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου, δεν αναφέρονται αναλυτικά όλα τα ανωτέρω.

Τέλος, το τμήμα Συντήρησης Κτιρίων-Δομικά της Δ/νσής μας που κοινοποιείται το παρόν, σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών της Δ/νσής μας, παρακαλείται, όσο το δυνατόν συντομότερα, όπως αναθέσει το θέμα σε αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος σε συνεργασία με την Τριμελή Επιτροπή του Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρόδου, θα επισκεφτεί τον χώρο που παραχωρείται από την Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου και να συντάξει Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προτεινόμενου ακινήτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι σύμφωνα με το Υ.Σ 34/16-05-2013 του τμήματος Προγραμματισμού, τηςΔ/νσης Τεχνικής & Στέγασης της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ :
έπειτα από νεότερες πληροφορίες και από το ΦΕΚ Β 7780704-04-2013, σχετικά με τις αρμοδιότητες των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, προκύπτει η σύνταξη νέων προδιαγραφών για τους χώρους αυτούς, ενώ στα εν λόγω Γραφεία θα απασχολούνται ένας έως τρεις το πολύ υπάλληλοι,
για τη στέγαση και λειτουργία ενός «Μη Αυτοτελούς Γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» απαιτείται χώρος επιφάνειας 10 τμ έως 25 τμ περίπου, φωτιζόμενος, αεριζόμενος και αυτοτελής, δηλαδή να μπορεί να κλειδώνει για την φύλαξη γραφειακών υλικών, σφραγίδων κλπ,
σε περίπτωση ύπαρξης θέσεων σε γκισέ, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο που ασφαλίζει και απομονώνει με ελαφριά χωρίσματα, ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες (ΚΕΠ κλπ), ώστε να μην εμπλέκονται οι πολίτες με το ποιος εξυπηρετεί και σε τι εξυπηρετεί,στο χώρο αυτό θα πρέπει ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα παροχής υλικοτεχνικής υποδομής (τηλεφωνική παροχή και internet), καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης των παγίων λειτουργικών δαπανών του Γραφείου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, καθαριότητα, συντήρηση, επισκευή κλπ) και σύμφωνα με το Ν. 2831/12-06-2000 (ΦΕΚ 140/τ.Α’/13-06-2000), καθώς και σύμφωνα με την 52487/16-11-2001 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 18/τ.Β’ /15-01-2002), τα κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ πρέπει να διαθέτουν ράμπα στην είσοδο και ανελκυστήρα που να εξυπηρετούν τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου