Ειδήσεις

Εισηγείται την αρχειοθέτηση της δικογραφίας για Δήμο – ΔΕΥΑΡ

Την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ και του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εισηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, η αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Μαρία Σοφία Βαϊτση.

Πρόκειται για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν επιβαρυντικής εκθέσεως του ΑΣΕΠ με ταυτόσημο σχεδόν περιεχόμενο με εκείνη που προκάλεσε νέα έρευνα σχετικά με τους 57 συμβασιούχους της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού.

Η Εισαγγελική λειτουργός αφού μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι δεν υφίσταται δόλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ για την τέλεση της παράβασης καθήκοντος και ότι δεν διαπιστώνεται σκοπός τους να βλάψουν με τις ενέργειές τους αυτές την περιουσία του Δήμου Ρόδου ή να προσπορίσουν περιουσιακή ωφέλεια στους προσληφθέντες εργαζόμενους. Τονίζει συγκεκριμένα ότι πρόκειται για περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής του νόμου από μέρους τους.

Σύμφωνα με την έκθεση των επιθεωρητών η ΔΕΥΑΡ και ο Δήμος Ρόδου συνήψαν συμβάσεις μίσθωσης έργου και συμβάσεις εργασίας με 36 εργαζόμενους η ΔΕΥΑΡ και με 49 εργαζόμενους ο Δήμος Ροδίων σε διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις του.
Μετά τη λύση της ΑΔΕΚΤ ΑΕ, τόσο η ΔΕΥΑΡ, όσο και ο Δήμος Ρόδου, προέβησαν σε σύναψη συμβάσεων εργασίας και μίσθωσης έργου με εργαζόμενους που μετατάχθηκαν από την διαλυθείσα εταιρία.

Στη ΔΕΥΑΡ μεταφέρθηκαν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 4 εργαζόμενοι, με τη με αριθμό 220/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, η δε μεταφορά τους εγκρίθηκε με τη με αριθμό 6313/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης, προσελήφθησαν με τη με αριθμό 60/2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ 10 άτομα με σύμβαση έργου για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης με αυτεπιστασία και με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών εντός δύο ετών, και ειδικότερα, ένας εργοδηγός Τ.Ε.Ε. ειδικότητας κτηριακών έργων – τομέα κατασκευών, ένας οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και οκτώ εργάτες για τις ανάγκες των έργων μεταφοράς καταθλιπτικού αγωγού στην περιμετρική οδό, δικτύων αποχέτευσης, επέκτασης αγωγού διαφόρων οδών.

Επιπλέον, με τις με αριθμούς 8/2007, 19/2007, 84/2007, 97/2007 και 99/2007 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ αποφασίστηκε να εκτελεστούν τα προαναφερόμενα έργα μετά και από τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για την εκτέλεση των έργων αυτών, ο Ο.Α.Ε.Δ. με το 2824/2007 έγγραφό του έστειλε στη ΔΕΥΑΡ 22 ανέργους προκειμένου να αξιολογηθούν τα προσόντα τους και εξ αυτών επελέγησαν από ορισθείσα τριμελή επιτροπή δέκα άτομα, με τα οποία η ΔΕΥΑΡ υπέγραψε διετείς συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Επίσης, με τη με αριθμό 91/2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόσληψη 22 ατόμων και ειδικότερα, δώδεκα ατόμων για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού και δέκα ατόμων για τις ανάγκες των νέων έργων, επέκταση νέων δικτύων, αντικατάσταση παλαιών δικτύων-παροχών ύδρευσης και αντικατάσταση υδρομέτρων.

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη με αριθμό 9301/2007 απόφαση του και με τις με αριθμούς 9631/2007 και 9632/2007 αποφάσεις του εγκρίθηκε ονομαστικά η πρόσληψη των ανωτέρω είκοσι δύο ατόμων και συνήφθησαν αντιστοίχως οι είκοσι δύο συμβάσεις εργασίας.

Στο Δήμο Ρόδου, και ειδικότερα σε διάφορες δημοτικές επιχειρήσεις του, μεταφέρθηκαν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με τη με αριθμό 220/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» επτά εργαζόμενοι, στις Δημοτικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ρόδου Α.Ε. πέντε εργαζόμενοι, στη Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου, δέκα εργαζόμενοι, στη ΔΕΥΑΡ 16 εργαζόμενοι και στο Δήμο Ροδίων έντεκα εργαζόμενοι.

Οι προσλήψεις τους έγιναν με αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, οι οποίες και εγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ωστόσο, όλες οι ανωτέρω συναφθείσες συμβάσεις εργασίας και μίσθωσης έργου δεν ήταν νομότυπες. Πρόκειται αντιθέτως για απλές συμφωνίες μεταξύ αφενός των εργαζομένων της διαλυθείσας ΑΔΕΚΤ και αφετέρου του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ, καθώς δεν είχαν εκδοθεί οι απαραίτητες ανακοινώσεις και δεν είχαν αποσταλεί πίνακες στο ΑΣΕΠ, όπως ορίζει ο νόμος.

Ειδικότερα, δεν προηγήθηκε η νόμιμη απαιτούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ούτε και εκδόθηκε ανάλογη ανακοίνωση για ενημέρωση των πολιτών, ούτε καταρτίστηκαν πίνακες υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, των περισσοτέρων δε προσληφθέντων οι συμβάσεις εργασίας είχαν ήδη λήξει. Αναφορικό δε με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της ΔΕΥΑΡ, δεν πρόκειται για σύναψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων συμβάσεων, αλλά καλύπτουν πάγιες ανάγκες στους τομείς του βιολογικού καθαρισμού και στις επεκτάσεις παροχών ύδρευσης, δηλαδή πρόκειται για συμβάσεις που υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ.

Όλα τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν από το ΑΣΕΠ και διατυπώνονται σε έκθεση επιθεώρησης της Συμβούλου-Επιθεωρητή κ. Βασιλικής Κοσμά. Αμέσως το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, 15 ημέρες μετά την κοινοποίηση της έκθεσης επιθεώρησης του ΑΣΕΠ προς αυτό, με τη με αριθμό 144/2009 απόφαση του αποφάσισε την άμεση ανάκληση των αποφάσεων του με αριθμό 220/2007, 744/2007, 192/2008, 267/2008 και 273/2008 (οι οποίες είχαν εγκριθεί δυνάμει των με αριθμούς 7165/2007, 17471/2007, 5118/2008, 6409/2008 και 7039/2008 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), δυνάμει των οποίων είχε αποφασιστεί η μεταφορά του προσωπικού της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης ΑΔΕΚΤ Α.Ε., και την άμεση λύση των συμβάσεων για τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Εξάλλου, ήδη από το έτος 2008 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ροδίων, με τις με αριθμούς 192/11-4-2008 και 479/28-7-2008 αποφάσεις του αποφάσισε μεταξύ άλλων, να τεθεί όρος στις συμβάσεις μεταφοράς των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Εσωτερικών εκφέρει αρνητική άποψη ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς τους και δεν έχει επίσης εγκριθεί από το ΑΣΕΠ η αναγνώριση της σύμβασης εργασίας τους με την ΑΔΕΚΤ Α.Ε. ως αορίστου χρόνου, τότε η σύμβαση μεταφοράς λύεται αζημίως για τη Δημοτική Επιχείρηση.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. με τη με αρ,θμό 4/2009 απόφαση του ανακάλεσε τις με αριθμό 69/2007, 7/2008 και 45/2008 αποφάσεις του με τις οποίες είχε αποδεχθεί τη μεταφορά προσωπικού στη ΔΕΥΑΡ και έλυσε τη σύμβαση πρόσληψης του μεταφερθέντος προσωπικού απολύοντας από την ακριβώς επομένη ημέρα τους μεταφερθέντες υπαλλήλους.

Επιπλέον, με τη με αριθμό 4/2009 απόφαση του ανακάλεσε και τις με αριθμό 60/2007 και 91/2007 αποφάσεις του με τις οποίες είχε αποφασίσει τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, απολύοντας τους εργαζομένους ακριβώς την επόμενη ημέρα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου