Ειδήσεις

Euromedica: Στροφή σε ιατρικό τουρισμό και αναδιάρθρωση δανεισμού λόγω ζημιών

Μείωση του κύκλου εργασιών και αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα παρουσίασε η Euromedica το 2013, εξαιτίας του clawback και rebate, αλλά και της αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής του ΕΟΠΥΥ, που έστρεψε τους ασθενείς στο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 177,808 εκ. έναντι € 209,539 εκ. την αντίστοιχη περσινή χρήση, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 15,1%. Αυτή η σημαντική μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο: α) στο γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών του 2012 παρουσίασε σημαντική αύξηση που οφείλονταν στην υλοποίηση της σύμβασης που είχε συνάψει η εταιρεία, με το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης, για την ιατρική περίθαλψη Λίβυων τραυματιών του εμφυλίου πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικές καθώς και τα κέντρα αποκατάστασης του Ομίλου να εμφανίσουν σημαντικά αυξημένες πληρότητες και β) στο γεγονός ότι την 18/11/2012 ο ΕΟΠΥΥ αναθεώρησε περαιτέρω την τιμολογιακή του πολιτική, βάσει της οποίας υπήρξε σημαντική επιβάρυνση της συμμετοχής των ασφαλισμένων. Αποτέλεσμα της τροποποίησης, ήταν η μετατόπιση της ζήτησης από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα υγείας, το οποίο επέδρασε μειωτικά στις πληρότητες του Ομίλου και της εταιρείας αντίστοιχα, στη χρήση 2013.

Με το συνυπολογισμό του clawback και rebate, ο κύκλος εργασιών μειώνεται στα 136,996 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 27,946 εκ. έναντι € 26,839 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων της Διοίκησης για περικοπή των λειτουργικών δαπανών σε συνδυασμό με την επίτευξη διατήρησης του ισχυρού μεριδίου αγοράς της εταιρείας βασιζόμενη στην ευρεία γεωγραφική διασπορά καθώς και στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της.
Εντούτοις, μετά τον υπολογισμό των clawback και rebate, τα αποτελέσματα EBITDA μετατρέπονται σε ζημία ύψους 12,865 εκ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημίες 59,909 εκ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων σε ζημίες 55,613 εκ. ευρώ.
Επιπλέον, ο Όμιλος επιβαρύνθηκε και με έκτακτα έξοδα, ύψους 13,942 εκ. ευρώ, εξαιτίας απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία, επισφαλείς απαιτήσεις, απομειώσεις επενδύσεων κλπ.

Ενέργειες κατά αυτόματων επιστροφών

Η εταιρεία έχει ασκήσει δύο αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των Υπουργικών Αποφάσεων για την αυτόματη επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού (clawback) και εκπτώσεων (rebate), ενώ έχει επίσης ασκήσει δύο προσφυγές και δύο αιτήσεις αναστολής κατά των ατομικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Εντός της τρέχουσας χρήσεως, και συγκεκριμένα την 21/2/2014 και την 14/3/2014, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δυο αποφάσεις βάσει των οποίων αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης, τόσο της ειδοποίησης για το clawback όσο και του rebate, κατά ποσοστά που υπερβαίνουν το 51% περίπου των ποσών που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια του ΕΟΠΥΥ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2013.

Η Διοίκηση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη: α) τη βασιμότητα των νομικών επιχειρημάτων των κατατεθειμένων αιτήσεων ακύρωσης που καθιστούν το ενδεχόμενο πιθανής εκροής αμφίβολο, β) την ασάφεια και αδυναμία προσδιορισμού των παραμέτρων υπολογισμού όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και γ) τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, δεν είχε σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2013.

Ωστόσο, στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε τον σχηματισμό προβλέψεων στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνουμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει αυτών των συζητήσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών η Διοίκηση της Εταιρείας βασίμως αναμένει εντός της τρέχουσας χρήσεως την ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων η οποία δύναται να επιφέρει θετική διαφοροποίηση των συνημμένων οικονομικών αποτελεσμάτων.
Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι συνολικά διενεργηθείσες προβλέψεις ανήλθαν σε € 40.812 και € 20.475 σε επίπεδο Ομίλου και εταιρείας, αντίστοιχα.

Ενέργειες εξόδου από την επιτήρηση

Με αφορμή την υπαγωγή της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης η εταιρία επισήμανε πως οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2013, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξαγγελίας και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Στο πλαίσιο αυτού του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Αναδιάρθρωση δανεισμού

Επί του τελευταίου θέματος, ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στη σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της εταιρείας και στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας και του Ομίλου. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η διεκδίκηση και εξάντληση όλων των νόμιμων δυνατοτήτων για την είσπραξη των απαιτήσεων από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία. Σημειώνεται ότι εντός της χρήσεως, οι δεσμεύσεις των αρμοδίων φορέων καθώς και του ίδιου του πρωθυπουργού για πλήρη εξόφληση των παλαιών οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ δεν τηρήθηκε ενώ παρουσιάστηκαν και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στο μέρος αυτών που αποπληρώθηκαν. Επιπλέον, στην προσπάθεια της μονομερούς εφαρμογής των διατάξεων για clawback και rebate ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει εξοφλήσει τρέχουσες υποχρεώσεις του προς την εταιρεία για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσεως.

Πρόσθετες δράσεις – ιατρικός τουρισμός

Πέρα των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
1. Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αντιλαμβανόμενη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου, αποφάσισε να επανεξετάσει τη δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μελλοντικά, όταν οι συνθήκες δεν θα καθιστούν την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη.
2. Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις, καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή της.
3. Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς και β) τη σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμός των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.
5. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί ήδη σε ενέργειες για διασύνδεση των επιτυχημένων μονάδων του Ομίλου στην Ελλάδα με κατοίκους ξένων χωρών (ιατρικός τουρισμός), στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε ξένους υπηκόους. Πρόσφατο επιτυχημένο παράδειγμα υπήρξε η περίθαλψη τραυματιών από τη Λιβύη σε μονάδες υγείας του Ομίλου στην Ελλάδα εντός της προηγούμενης χρήσεως. Σε συνέχεια αυτού, έχουν συναφθεί εντός της χρήσεως νέες συμβάσεις με χώρες του εξωτερικού για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί με την άφιξη των πρώτων νέων περιστατικών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο ιατρικός τουρισμός θα συνεισφέρει κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης επιπλέον έσοδο ύψους € 23,0 εκ. περίπου, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων της Εταιρείας και των θυγατρικών της όσο και στη ρευστότητά της. Η εν λόγω θετική επίδραση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης.

Πηγή: Ιατρονετ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου