Ειδήσεις

Ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω ΕΤΕΑΝ

Επιχειρηματικά δάνεια για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης με ευνοϊκούς όρους περιλαμβάνει η δράση του ΕΤΕΑΝ «Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η δράση είναι ενεργή από τον Φεβρουάριο 2013. Η προθεσμία υποβολής αίτησης από τις επιχειρήσεις προς τις τράπεζες θα ανακοινωθεί εγκαίρως από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στα πιστωτικά ιδρύματα, όταν τα διαθέσιμα ποσά που απομένουν για εκταμίευση θα προσεγγίζουν το 10% της περιφερειακής κατανομής.

Η δράση για την «Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας» αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Με την παροχή ευνοϊκών δανείων επιδιώκεται η:

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση της τουριστικής περιόδου και
εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για τον νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.
Ευνοϊκή χρηματοδότηση από την «Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας» μπορούν να λάβουν και επενδυτικά σχέδια που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα. Επομένως τα ευνοϊκά δάνεια ΕΤΕΑΝ μπορούν να συνδυαστούν με επιδοτήσεις από προγράμματα του ΕΣΠΑ ή ενισχύσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Χρηματοδοτούνται νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8%.

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων (πολύ μικρά νησιά) καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30%, τουλάχιστον, θα είναι η εισφορά της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την εκταμίευση.

Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, από τους κλάδους (ενδεικτικά):

ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια,
επιχειρήσεις εστίασης,
τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων,
επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα,
άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού,
λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης
επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, κ.ά.
Δείτε ποιες δραστηριότητες-επαγγέλματα (ΚΑΔ) χρηματοδοτούνται.

Για τη σύναψη δανείων κεφαλαίου κίνησης, η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί, ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνουν:

Δημιουργία – διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
Μηχανήματα και εξοπλισμό
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
Λογισμικό
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Προβολή – προώθηση
Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης, οικονομικά βιώσιμης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων,
λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια -μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).
Εμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.

Αιτήσεις στις τράπεζες – έγκριση από το ΕΤΕΑΝ
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στα υποκαταστήματα των τραπεζών που έχουν συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Πρόκειται για τις τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ,
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,
Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας,
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

Η τελική έγκριση ή απόρριψη των προτάσεων θα γίνεται ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους των επιχειρήσεως που καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κ.λπ.) καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής.

Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνονται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

02/04/2014
Πηγή: www.epidotiisimag.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου