Τοπικές Ειδήσεις

Αντώνης Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου: Εξέδωσε 5 νέες αποφάσεις ανάθεσης και τροποποίησης αρμοδιοτήτων ως και αντιμισθίας αντιδημάρχων

5 νέες αποφάσεις ανάθεσης και τροποποίησης αρμοδιοτήτων ως και αντιμισθίας αντιδημάρχων εξέδωσε σήμερα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Πιο συγκεκριμένα:

-Τροποποίησε την Απόφαση 83/2/2244/10.01.2023 (ΑΔΑ: ΕΞΖΣΩ1Ρ-1ΑΦ), με την οποία ορίστηκε ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Ενεργειακών Επενδύσεων  της πλειοψηφίας ο κ. Τηλέμαχος Καμπούρης, ως προς την αντιμισθία, ορίζοντας τον ως άμισθο Αντιδήμαρχο.

-Ορισε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σπυρίδωνα Σπυρόπουλο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής και Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ακίνητης Περιουσίας, ως αρμόδιο με εξουσιοδότηση υπογραφής ως ακολούθως:

Α.Για την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Άρθρο 13, του ΟΕΥ), και ειδικότερα του Τμήματος Νέων Τεχνολογιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού Τ.Π.Ε. και Πληροφοριακών Συστημάτων, και του Τμήμα Γεωπληροφορικής – ΚΟ.Σ.Ε., καθώς επίσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαφάνειας–Διαύγειας (Άρθρο 07, του ΟΕΥ).

Β. Για την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία του Τμήματος Αξιοποίησης − Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή Διακηρύξεων μισθώσεων και εκμισθώσεων και των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων.

-Ορισε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Σταυρή του Σταύρου ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία του της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας  (άρθρο 15 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και της διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν στο Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας – ΑΠΕ και Βιομηχανίας, πλην του τομέα Ενεργειακών Επενδύσεων του Δήμου Ρόδου ως Φορέα, καθώς και την ευθύνη του Τμήματος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.

Α.2. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας ως ακολούθως:

·      μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·      παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

·      μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα

·      εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους συμβούλους

·      εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·      συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

-Ορισε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής ενότητας Καμείρου και της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου ως ακολούθως:

·      μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της κάθε δημοτικής ενότητας

·      παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην κάθε δημοτική ενότητα

·      μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην κάθε δημοτική ενότητα

·      εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·      εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην κάθε  δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·      συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της κάθε δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου και της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της κάθε ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

-Ορισε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανάσιο Βυρίνη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής θητείας στις 31.12.2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τουρισμού (άρθρο 16 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού, προβολής, προώθησης και πληροφόρησης για το σκοπό αυτό και προαγωγής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό των τουριστικών δράσεων του Δήμου Ρόδου με τους καθ’ύλην αρμόδιους φορείς του ελληνικού κράτους και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Α.3. την εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων για την προώθηση και ανάπτυξη των Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου Ρόδου καθώς και την εφαρμογή όλων των δράσεων αρμοδιότητας του Δήμου, ως φορέα, για τη δημόσια και διεθνή του προβολή.

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου