Τέθηκαν την Πέμπτη επι τάπητος σε συνεδρίαση ειδικής προς τούτο επιτροπής, που συστάθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου με την συμμετοχή των κ.κ. Βασίλη Περίδη, Σάββα Λυριστή, Θεόδωρου Παπαγεωργίου, Δημήτρη Σαλαμαστράκη και Γιασεμώ Καραγιάννη, οι προτάσεις της “Εθνικό Κτηματολόγιο” για την μετάπτωση των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», θα ακολουθήσει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που θα προβλέπει την διαδικασία και θα περιλαμβάνει, ένα προς ένα τα βήματα για την νομική αλλά και την πολεοδομική μετάπτωση στο νέο καθεστώς.
Στο ΝΟΝ PAPER της “Εθνικό Κτηματολόγιο” περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βήματα – προτάσεις:

«• Η νομική πληροφορία για κάθε ακίνητο θα προέλθει από τα δικαιώματα που έχουν καταγραφεί στις κτηματολογικές μερίδες χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξουμε στα συμβόλαια παρά μόνο σε περιπτώσεις που προκύπτει κάποιo πρόβλημα. Ειδικά για την Κω, θα γίνει χρήση της πληροφορίας που ετηρείτο από την προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου και επικαιροποίηση αυτής με τις επιγενόμενες πράξεις.
• Θα δημιουργηθεί νέο ακίνητο για κάθε αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο (π.χ. για κάθε διηρημένη ιδιοκτησία) που αναφέρεται στις κτηματολογικές μερίδες.
• Παρόλο που δεν τηρούνται οι οδοί ως μερίδες, θα δημιουργηθούν ακίνητα για αυτές (ΚΑΕΚ ειδικών εκτάσεων), όπως και για άλλες κατηγορίες ακινήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στα Κτηματολογικά Βιβλία (υπάρχουν; Ποια είναι αυτά;).
• Για κάθε νέο ΚΑΕΚ που δημιουργείται κατά το έργο της μετάπτωσης θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στον αντίστοιχο αριθμό μερίδας του Κτηματολογικού Κανονισμού. Από την έναρξη τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου, αυτό πλέον δεν απαιτείται καθότι η ιστορικότητα θα τηρείται από το σημείο αυτό και στο εξής μέσω των ΚΑΕΚ. Βάσει της πρώτης χρονικά εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως αποτέλεσμα της μετάπτωσης. θα προκύπτει πάντα η προέλευση του κάθε ΚαΕΚ από την αντίστοιχη μερίδα του ΚΚΛ.
• Δεν θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων με το σύνολο της ιστορικής εξέλιξης των ακινήτων και των δικαιωμάτων, αλλά μόνο η τρέχουσα έκδοση με τα ακίνητα που υφίστανται σήμερα και με τα ενεργά δικαιώματα επί αυτών.
• Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δικηγόρους που θα κάνουν την επεξεργασία για να προκύψει το τρέχον δικαίωμα για κάθε ακίνητο.
• Η τρέχουσα έκδοση με τα ενεργά δικαιώματα κάθε ακινήτου δύναται να αμφισβητηθεί ως προς την ορθότητα επεξεργασίας για τη μεταφορά της νομικής πληροφορίας των μερίδων από τον ανάδοχο ή εφόσον μπορεί να αποδειχθεί εσφαλμένη καταχώριση στις κτηματολογικές μερίδες.
Στην τελευταία περίπτωση, θα απαιτηθεί η διόρθωσή της κατά την κείμενη νομοθεσία (Κτηματολογικός Κανονισμός) στην Κτηματολογική μερίδα, για να ακολουθήσει η διαδικασία της μετάπτωσης από τον ανάδοχο. Στο πλαίσιο της διόρθωσης, ο ανάδοχος θα συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής επεξεργαζόμενος τα δεδομένα και εισηγούμενος προς το Γραφείο.

• Το αρχείο του Κτηματολογικού γραφείου θα σαρωθεί (συμπληρώνοντας το έργο σάρωσης που είχε γίνει στο παρελθόν) και θα συσχετιστεί με τις μερίδες. Η ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων ενός ακινήτου του ΚΚΛ θα προκύπτει μόνο από τα σαρωμένα αντίτυπα των κτηματολογικών μερίδων.
• Ο ανάδοχος εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για να προκύψει ο τρέχων κύριος κάθε ακινήτου (π.χ. το Ιταλικό Δημόσιο θα αντικαθίσταται από το Ελληνικό Δημόσιο).
• Εφόσον κατά τη φάση της μετάπτωσης συνεχίζουν να υπάρχουν εκκρεμείς πράξεις, ο ανάδοχος οφείλει να τις επεξεργαστεί και να εισηγηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο για την καταχώρησή τους και εφόσον είναι αποδεκτές να τις καταχωρίσει.
• Η επεξεργασία της νομικής πληροφορίας των κτηματολογικών μερίδων σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων θα δημοσιοποιηθεί ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους vα επιβεβαιώσουν την ορθότητα της επεξεργασίας.
• Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος της επεξεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση αν αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου ή αίτηση διόρθωσης εφόσον πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα.
• Τα πρόδηλα σφάλματα διορθώνονται απευθείας από τον ανάδοχο.
• Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Κτηματολογικό Δικαστή και δύο εργαζόμενους του Κτηματολογικού Γραφείου.
• Η αναφορά στην έκταση των γεωτεμαχίων με βάση τη μερίδα θα παραμένει ως πληροφορία στην βάση μόνον εφόσον προκύπτει ότι δεν υπάρχει εμφανές σφάλμα και δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση από το αποτέλεσμα της επικαιροποίησης των κτηματολογικών διαγραμμάτων.
• Από την έναρξη του έργου της μετάπτωσης θα πρέπει αντίγραφο κάθε εισερχόμενης πράξης που διατάσσεται για εγγραφή να προωθείται και στον ανάδοχο του έργου της μετάπτωσης.
• Με την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου παύει και ο ρόλος του Κτηματολογικού Δικαστή που προβλέπει ο ΚΚΔ.
• Στην περίπτωση μερίδων που εμφανίζονται ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτές θα καταχωρούνται στη βάση του Εθνικού Κτηματολογίου με τον αναφερόμενο στις μερίδες του ΚΚΔ δικαιούχο. Αν υπάρχει ειδική νομοθεσία που προβλέπει μια διαιρετική διάδοχη κατάσταση, αυτή θα πρέπει να καταγραφεί για να μπορέσει να γίνει η ορθή μεταφορά των δικαιωμάτων στο νέο σύστημα.
• Για διοικητικές πράξεις (π.χ. αναδασμοί, πράξεις εφαρμογής) για τις οποίες έχει μεν διαταχθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση, αυτές καταχωρίζονται απευθείας από τον ανάδοχο του έργου της μετάπτωσης στην υπό κατάρτιση κτηματολογική βάση δεδομένων χωρίς να αναμένεται η ολοκλήρωση της καταχώριση της από το Γραφείο στις αντίστοιχη μερίδες.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ