Αισιόδοξη για την πορεία της ΑΝΔΩ το νέο έτος, δήλωσε η πρόεδρος της ΑΝΔΩ και αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Διοίκησης και Ληξιαρχείου του Δήμου Ρόδου, κα Βασιλική Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιήθηκε χτες στα γραφεία της επιχείρησης.
Παράλληλα έγινε ένας μίνι απολογισμός για το έτος που πέρασε και μία σύντομη παρουσίαση για το νέο πρόγραμμα, που ονομάζεται CLLD – LEADER: «Το 2017, ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ΑΝΔΩ, αφού δεν προχώρησαν έργα και δεν υλοποιήθηκαν δράσεις. Δυστυχώς δεν υπήρξε ανοιχτό πρόγραμμα. Βρικόμασταν σε μια διαδικασία υποβολής του φακέλου -τον οποίο, τελικά, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε επιτυχώς. Για την ΑΝΔΩ, εγκρίθηκε ένα κονδύλι ύψους 10.150.000 ευρώ για το νέο πρόγραμμα, που ονομάζεται CLLD – LEADER. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτεί αρχικά, μικρά δημόσια έργα. Δικαιούχοι θα μπορούν να είναι οι Δήμοι όλης της ενότητας Δωδεκανήσου, φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κάποιοι φορείς ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα (πολιτιστικοί, αθλητικοί κ.λπ.) Οι άξονες που αφορούν τους ιδιώτες επενδυτές θα αφορούν ίδιες δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα με έμφαση στην μεταποίηση, στην διασύνδεση πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα και διάφορες άλλες δράσεις που κινητοποιούν την αγορά και μπορούν να δώσουν μια αναπτυξιακή ώθηση στην περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές του Νομού Δωδεκανήσου», δήλωσε η πρόεδρος της ΑΝΔΩ.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΑΝΔΩ κα Ρένα Παυλάκη – Διακίδη, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ΑΝΔΩ να εξασφαλίσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία μέσω της στήριξης στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Σημείωσε ότι ένα τέτοιο εργαλείο είναι το πρόγραμμα CLLD, ύψους 10,15 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί στα νησιά της Δωδεκανήσου, σε δράσεις και επενδύσεις που συνάδουν με την φυσιογνωμία και την στόχευση του προγράμματος, το οποίο, η ΑΝΔΩ προσάρμοσε στον μέγιστο βαθμό στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των νησιών, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τέλος, ευχαρίστησε το προσωπικό για τη δουλειά που έκανε στη διάρκεια του 2017, ώστε η πρόταση που κατατέθηκε στο αρμόδιο υπουργείο, να εγκριθεί, αποφέροντας στα Δωδεκάνησα 10,15 εκατ. ευρώ.

Τι περιλαμβάνει
το CLLD-LEADER
Η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:
· Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές ο πληθυσμός των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 150.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης ο συγκεκριμένος περιορισμός αναφέρεται στη συνολική περιοχή εφαρμογής και όχι στην κάθε επιμέρους ανά ΕΔΕΤ περιοχή εφαρμογής.
· Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
· Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
· Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
· Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης με τη συμμετοχή των ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης των τοπικών προγραμμάτων μέσω της στενής συνέργειας των ταμείων.
· Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.
· Εφαρμογή έργων συνεργασίας.
· Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων.
· Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης γίνεται με επικέντρωση στις επενδυτικές προτεραιότητες ανά Διαρθρωτικό Ταμείο που εξυπηρετούν θεματικούς στόχους, όπου είχε σημειωθεί υστέρηση σε προηγούμενες περιόδους, με σύνδεση των παρεμβάσεων στις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες με αυτούς τους θεματικούς στόχους, με δόμηση των προαναφερθέντων εργαλείων ώστε να επιτυγχάνεται μόχλευση πόρων, ενώ ο γενικότερος σχεδιασμός τους θα πρέπει να συμβάλει απαραίτητα στην τόνωση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η σταδιακή εφαρμογή των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε κάθε χωρική ενότητα, ξεκινώντας με πιλοτικά σχέδια και προχωρώντας στις παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της συγκεκριμένης χωρικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο αυτό καθορίστηκαν οι βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες αφορούν στην:
· οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία
· προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
· εξωστρέφεια και
· απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.
Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος αφορούν:
Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ε. ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Βάσει των ανωτέρω το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη είναι: «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» με βασικό όχημα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και την ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών. Η επίτευξη του οράματος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου, συμβάλλει και στους τρείς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσω των τριών ενωσιακών στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, που στοχεύουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για την δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ