Προσφυγή τράπεζας κατά του Δήμου Ρόδου

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε η Τράπεζα Πειραιώς κατά του Δήμου Ρόδου, διεκδικώντας χρήματα που είχε δεσμεύσει με κατάσχεση εις χείρας τρίτου, από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας.
Από τις 10-09-2008 έως και τις 26-09-2008 ένας έμπορος, με έδρα την Δραπετσώνα Πειραιά, πούλησε με πίστωση στον τότε Δήμο Καλλιθέας Ρόδου διάφορα εμπορεύματα, συνολικής αξίας 114.071,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ. Π.Α..
Για τις ανωτέρω πωλήσεις εκδόθηκαν 6 δελτία αποστολής και ένα τιμολόγιο. Τα εμπορεύματα αυτά παρελάμβαναν ανεπιφύλακτα οι νόμιμοι εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι και οι προστηθέντες του τότε Δήμου.
Για την εξασφάλιση Σύμβασης Ανοίγματος Πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μεταξύ της τράπεζας και του εμπόρου δυνάμει συμβάσεως εκχώρησης απαίτησης η οποία συνήφθη στον Αγιο Δημήτριο, ο τελευταίος εκχώρησε τις απαιτήσεις του κατά του Δήμου Καλλιθέας που απέρρεαν από το τιμολόγιο.
Η ανωτέρω εκχώρηση απαίτησης κοινοποιήθηκε νόμιμα στον τότε Δήμο Καλλιθέας και στην ταμειακή υπηρεσία του, στις 16 Ιανουαρίου 2009 καθώς και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Εναντι της ανωτέρω οφειλής ο τότε Δήμος Καλλιθέας κατέβαλε στην τράπεζα την 24-11-2009 το ποσό των 35.236,69 ευρώ και ακολούθως ο Δήμος Ρόδου το ποσό των 47.092.82 ευρώ και παραμένει ανεξόφλητο υπόλοιπο 31.741,54 ευρώ
Η τράπεζα διατείνεται ότι ο Δήμος αρνείται παράνομα και αντισυμβατικά την καταβολή του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της και ιδίως παρά την από 23-10-2013 Εξώδικη Πρόσκληση Δήλωσή της που επιδόθηκε νόμιμα στις 30-11-2013 με την οποία του χορήγησε προθεσμία εξόφλησης μέχρι την 08-11-2013.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Σ. Παυλίδης.