Ειδήσεις

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την απλή χρήση αιγαλού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και
πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες.

Η τροποποίηση έχει ως εξής:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/
15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης
περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θε-
μάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασ-
σας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων
ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/
29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020
(Β΄ 3072) όμοιες και συγκεκριμένα:
Α) Καταργείται η αναφερόμενη στην υπό στοιχεία
47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινή υπουργική
απόφαση περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 3, η οποία ανα-
φέρεται στην προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας.
Β) Τροποποιείται η τέταρτη παράγραφος του άρθρου
5 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864)
κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής: «Αν μεταξύ των
χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης
και των κοινόχρηστων χώρων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου
διατηρείται».
Γ) Η παρ. α’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ
2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφα-
σης τροποποιείται ως εξής: Οι Δήμοι στη χωρική τους
αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο
τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλί-
ας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την
30-06-2021. Από 01-07-2021 έως 31-08-2021 οι μισθώ-
σεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτημα-
τικές Υπηρεσίες.
Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρε-
μείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση
παραχώρησης, από τον Δήμο, μέχρι 30-06-2021, στις
αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05-
07-2021.
Δ) Η παρ. β’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ
2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφα-
σης τροποποιείται ως εξής: «β) Για το έτος 2021 το ύψος
του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος
ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 15 του ν. 2971/2001».
Ε) Η παρ. στ’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ
2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, της οποίας είχε επέλθει τροποποίηση με την παρ. 9
της υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια,
τροποποιείται ως εξής: «στ) Μέχρι τις 31.10.2021, στα
όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασ-
σα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλω-
μένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’
της παρ. 2 του άρθρου 1του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα
οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με
αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των
περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’,
6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001
(Α’ 285).».
ΣΤ) Ομοίως, η παρ. ζ’ του ιδίου ως άνω άρθρου τρο-
ποποιείται ως εξής: «ζ) Εξαιρετικά για το έτος 2021 το
αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και
13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7
Τεύχος B’ 1798/29.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21183
του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδο-
μήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα
τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο».
Ζ) Η παρ. η’ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ
2020/15-05-2020 (Β΄1864) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, η οποία προστέθηκε στο άρθρο με την υπό στοι-
χεία 66404ΕΞ2020/29-06-2020 όμοια, τροποποιείται ως
εξής: «η) Ειδικά για το έτος 2021, στην περίπτωση κατά
την οποία, είτε οι ίδιοι οι Δήμοι είτε οι υφιστάμενες δη-
μοτικές ανώνυμες εταιρείες τους, του άρθρου 266 του
ν. 3463/2006 (Α’ 11), στις οποίες έχουν μεταβιβάσει το εν
λόγω δικαίωμα παραχώρησης, χρησιμοποιούν τους πα-
ραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους, το αντάλλαγμα
υπέρ του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10 %) επί των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση
των δραστηριοτήτων του σκοπού της παραχώρησης,
όπως αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους και
απαγορεύεται η καταβολή οιουδήποτε ανταλλάγματος
προς τους Δήμους.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπό στοι-
χεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864), 56468ΕΞ2020/
5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697)
και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου

Πηγή: money-tourism.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου