Τοπικές Ειδήσεις

Νέοι πυλώνες συνεργασίας χτίζονται μεταξύ Δήμου Ρόδου και Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδ/σου

-ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ

-ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΤΕΙ ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

-ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΚΟΙΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε πλαίσιο εντατικής και ουσιαστικής συνεργασίας βρίσκονται τους τελευταίους μήνες ο Δήμος Ρόδου με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, προετοιμάζοντας το πεδίο για ου-σιαστικές παρεμβάσεις ψηλής εμβέλειας και σημαντικού κοινωνικού όφελους για τη Ροδιακή κοινωνία.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν και δρομολογούνται:

Ø Α. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ.

Ø Β. Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ.

Ø Γ. Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

Ø Δ.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Α. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ.

Θα είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στη Ρόδο δημόσιο έργο βάσει Αρχιτε-κτονικού Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός προκηρύχτηκε το καλοκαίρι του 2016 από τον Δήμο Ρόδου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Το αντικείμενο αφορούσε την ανάπλαση της πλα-τείας Γαβριήλ Χαρίτου στη Ρόδο. Σκοπός του Διαγωνισμού ήταν η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας. H πρόταση όφειλε να συνάδει με τις απαιτή-σεις της τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού, περιβαλλοντικού σχεδια-σμού. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ανάπλαση της πλατείας, που με τον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα και τις χαρακτηριστικές χουρμαδιές της, θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης παλαιών και νέων μορφών και κτιρίων, λαμβάνοντας υ-πόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη γειτνίαση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», ξενοδο-χεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, Casino, αλλά και με το κτίριο του ενυδρείου στο βορά του νησιού.

Η πλατεία ως χώρος πράσινου περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, σε σύνδεση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν τα τέλη του φθινοπώρου 2016. Υπε-βλήθησαν 38 συμμετοχές, ενώ οι βραβευθείσες προτάσεις ήταν οι:

1ο βραβείο: Αρχιτέκτονες: Θωμίδου Άλκηστις-Αθανασία. Συνεργάτες: Gianmaria Socci, Giulia Domeniconi

2ο βραβείο: Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Βασιλόπουλος, Χαρίλαος Παπαευστρατίου

3ο βραβείο Αρχιτέκτονες: Ελένη Εμμανουλοπούλου, Ιωάννης Φραγκάκης. Συνεργάτες: Λαμπρινή Λύρου (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής), Παναγιώτης Χόνδρου (Φοιτητής Αρχιτεκτονικής)

3ο βραβείο: Αρχιτέκτονες: Ευάγγελος-Μάριος Λιάρος, Ευθυμία- Ειρήνη Τσιανάκα, Νικό-λαος-Ορφέας Χαιρέτης, Θωμάς Χολέβας. Σύμβουλος: Νικόλαος Γρυλλάκης Πολ.Μηχανικός

3ο βραβείο: Αρχιτέκτονες: Ξανθή Σωτηράκη, Έλλη Καρυάτη, Δανάη Μαυρίδου. Συνεργά-της: Χρυσή Σωτηράκη (Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής)

Στο τέλος Ιανουαρίου του 2017 στην παλαιά πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου πραγ-ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση της Πλατείας Χαρίτου με την παρουσίαση όλων των έγκυρων συμμετοχών. Την επιμέλεια της έκθεσης είχαν αναλάβει οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα οι Αρχιτέκτονες κ. Μίκα Μιχαλάκη και ο κ. Μάνος Γερακιός, αμφότεροι μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδε-κανήσου.

Το 2021 αποτελεί σταθμό, τόσο σε επιστημονικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, αναφο-ρικά με πρωτοβουλίες Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στο Νότιο Αιγαίο. Ο Δήμος Ρόδου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, καθίσταται ο πρώτος φορέας που θα εκτελέσει δημόσιο έργο, ως αποτέλεσμα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να υλοποιήσει το 2ο βραβείο του Διαγωνισμού, των κκ Βασίλειου Βασιλόπουλου και Χαρίλαου Παπαευστρατίου.

Ένας από τους κύριους άξονες της κατεύθυνσης του διαγωνισμού ήταν η πλατεία Γα-βριήλ Χαρίτου να αποκτήσει τον χαρακτήρα μίας «πλατείας πολιτισμού», η οποία θα φιλο-ξενεί μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις Δωδεκανήσιων -και μη- καλλιτεχνών. Η ευρύτερη ιστο-ρική, κοινωνική, αρχιτεκτονική, και περιβαλλοντική σημασία της πλατείας όπως και η θέση και η λειτουργία της έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και στην ευρύτερη εικόνα και λειτουργία του δημόσιου χώρου της πόλης της Ρόδου. Πρό-κειται για τη διαμόρφωση – ανάπλαση ιστορικά φορτισμένου κοινόχρηστου χώρου παραλιακής περιοχής υπερτοπικής σημασίας.

Β. Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ.

Σε εντατική και καθημερινή βάση βρίσκονται οι επαφές μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύ-θυνση Τεχνικών Έργων) και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Η συνεργασία μεταξύ του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ Τηλέμαχου Καμπούρη και του Προέδρου ΣΑΔ κ Γιώργου Σκιαδό-πουλου είναι καθημερινή. Η αποτύπωση της έκτασης βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, ενώ η αρμόδια επιστημονική επιτροπή σύνταξης του φακέλου του διαγωνισμού απότελείται από τους κκ Μίκα Μιχαλάκη (υπεύθυνη συντονισμού), Μάνο Γερακιό, Γιώργο Περνάρη και Ευαγγελία Μανωλά, εκλεκτά και δραστήρια μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Κοινή επιθυμία του Δήμου και του Συλλόγου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της ευρύ-τερης περιοχής της Μέγκαβλης, μία περιοχή με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, δημιουργώντας χώρους περιπάτου, πρασίνου, στάσης και πορείας για όλες τις ηλικίες, τις οικογένειες, τους νέους. Η διενέργεια του Διαγωνισμού βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την υλημμένη απόφαση για τη μεταφορά υπηρεσιών και δομών υγείας σε πλησίον χώρο από αυτόν της περιοχής μελέ-της του Διαγωνισμού.

Γ. Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

Όπως τόνισε ο κ Καμπουράκης, ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο ΥΔΟΜ κ Στέφανο Δράκο θα ανταποκριθεί άμεσα στην ουσιαστική ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Υ-πηρεσίας Δόμησης με περισσότερο προσωπικό.

Δ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Η φετινή διοργάνωση του 4ου Συνεδρίου αποτελεί οδηγό ότι ήρθε η ώρα να εξελιχθεί και να αλλάξει κεφάλαιο η διοργάνωση. Αφενός, η ιδιαίτερα μεγάλη θεσμική υπερτοπική και το-πική στήριξη, αφετέρου η εξαιρετικά σημαντική ανταπόκριση της αρχιτεκτονικής επιστημονικής κοινότητας από όλη τη χώρα με τις αυξημένες συμμετοχές στο συνέδριο, αξιολογούν δόκιμη τη μεταφορά των συνεδρίων σε μία νέα διάσταση.

Η ιδιαίτερη απήχηση που έλαβε φέτος το συνέδριο (1000 άτομα το παρακολούθησαν πα-νελλαδικά), αυξάνει τις κοινές ευθύνες των συνδιοργανωτών για την περαιτέρω αναβάθμισή του.

Ο Δήμαρχος Ρόδου                                  O Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Αντώνης Β. Καμπουράκης                         Γιώργος Σκιαδόπουλο

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου