Αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια και τιτλοφορείται «Διερεύνηση ευθυνών για ζημία εις βάρος του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/8556/2020» το πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2020 για την ανάθεση νέου διαχειριστικού ελέγχου στην υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση «ΡΟΔΩΝ ΑΕ».
Στην εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη αναφέρονται τα εξής:
«Κατόπιν του αρ. πρωτ. 20653/18.05.2020 εγγράφου (το οποίο έχει ως κατωτέρω) των εκκαθαριστών της ΡΟΔΩΝ Α.Ε και σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα προκύπτει ότι η διαχείριση της ΡΟΔΩΝ Α.Ε. ήταν νομικά, οικονομικά και πειθαρχικά τραγικά απαράδεκτη και παράνομη.

Εισηγούμαι την έναρξη της διαδικασίας εντοπισμού και διαπίστωσης, των προσώπων που ευθύνονται, με τη συμβολή του υπευθύνου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, του Νομικού συμβούλου της εκκαθάρισης και των τριών εκκαθαριστών».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
– Την αρ. πρωτ . 2/20764/2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Τηλέμαχου Καμπούρη,
– Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω της σοβαρότητας του και τυχόν παραγραφών
-Την κατάσταση ψηφοφορίας για τα θέματα, η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά και με τηλεφωνικά μηνύματα και επεστράφη συμπληρωμένη.
-Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019,
-Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020), καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.
-Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:
Παρόντες: είκοσι οκτώ (28)
«Υπέρ» ψήφισαν είκοσι επτά μέλη (27)
«Παρών» ψήφισε ένας (1), ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα, επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με την αρ. 122/18-05-2020 (Α.Δ.Α: Ω6ΛΚΩ1Ρ-ΓΟΘ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας εντοπισμού και διαπίστωσης, των προσώπων που ευθύνονται για τη διαχείριση της ΡΟΔΩΝ Α.Ε, με τη συμβολή του υπευθύνου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, του Νομικού συμβούλου της εκκαθάρισης και των τριών εκκαθαριστών».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ