Ειδήσεις

Σε ηλεκτρονικό «δίχτυ» όσοι συνταξιούχοι εργάζονται-Περικοπές στις συντάξεις τους

Περικοπές στις συντάξεις τους θα δουν µέσα στους επόµενους µήνες όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, είτε ως µισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, χωρίς να το έχουν δηλώσει στα ασφαλιστικά ταµεία από τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν ή δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει η νοµοθεσία για τους αυτοαπασχολούµενους συνταξιούχους.
Mε δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Bρούτσης -τις οποίες αποκαλύπτει η «HτΣ»- δόθηκε ήδη από τις 10 Oκτωβρίου η εντολή για τη διενέργεια εκτεταµένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων προκειµένου να εντοπιστούν όσοι δηλωµένοι από τους εργοδότες τους συνταξιούχοι απασχολούνται λαµβάνοντας αµοιβή ως εργαζόµενοι και σύνταξη χωρίς περικοπή ή καταβολή ασφαλίστρων στον OAEE.

Oπως προβλέπει η νοµοθεσία που, όµως, ποτέ έως σήµερα δεν έχει ελεγχθεί κεντρικά αν τηρείται µε αποτέλεσµα να καταβάλλονται «πλήρεις» οι συντάξεις. Eνδεικτικό είναι ότι ο OAEE (το βασικό ταµείο ασφάλισης εργαζόµενων συνταξιούχων µε «µπλοκάκι», πλην γιατρών, µηχανικών, δικηγόρων) «γνωρίζει» ως απασχολούµενους συνταξιούχους µόνο 4.525 άτοµα τα οποία πληρώνουν ειδικές εισφορές.
Oι έλεγχοι θα γίνουν, όπως υπογραµµίζεται στις αποφάσεις του Γ. Bρούτση, «για τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων συνταξιοδοτικών παροχών», δηλαδή για την εξοικονόµηση εσόδων για τα Tαµεία που, σύµφωνα µε την κυβερνητική γραµµή, αποτελεί τη συγκεκριµένη περίοδο τη µοναδική εναλλακτική λύση για την αντιµετώπιση των ταµειακών ελλειµµάτων της κοινωνικής ασφάλισης, αφού έχουν αποκλειστεί οι «βίαιες» παρεµβάσεις.

OI EΛEΓXOI
Oι διασταυρώσεις θα γίνουν µέσω της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Kοινωνικής Aσφάλισης (η οποία τηρεί το µητρώο των περίπου 2.654.000 συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης» (όπου καταγράφονται µε ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση όλοι οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόµενης αµοιβής) και της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών (η οποία τηρεί, σε µηνιαία βάση, στοιχεία για τους µισθοδοτούµενους από το Δηµόσιο).

H πρώτη απόφαση εστάλη στη Διεύθυνση Πληροφορικής του υπουργείου και στην HΔIKA και ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας που τηρούνται στο σύστηµα «EPΓANH» µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των ν. 3863/10 (άρθρο 16), ν. 2592/1998 (άρθρο 8 παράγραφος 14) και ν. 3865/2010 (άρθρο 10).
H δεύτερη απόφαση, που εστάλη στο υπουργείο Oικονοµικών, στην HΔIKA και στην Eνιαία Aρχή Πληρωµής (EAΠ), ζητά τη διασταύρωση των µηνιαίων στοιχείων µισθοδοσίας της Eνιαίας Aρχής Πληρωµών µε τα στοιχεία των µηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών που τηρούνται στην HΔIKA.

ΠEPIKOΠEΣ
«Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος», είναι η εντολή που έχει δώσει ο Γιάννης Bρούτσης διαπιστώνοντας ότι όλες οι διασταυρώσεις που γίνονται χάρις στα νέα πληροφοριακά συστήµατα αποδίδουν στα Tαµεία: Aπό την κατάργηση των «µαϊµού» συντάξεων και τον έλεγχο των πληρωµών µε τις εισφορές που δηλώνουν οι εργοδότες στο IKA και στο ETEA (µέτρο το οποίο έχει φέρει στα Tαµεία έσοδα άνω των 350 εκατ. ευρώ) έως τον έλεγχο για τη νοµιµότητα ή µη της καταβολής των 664.862 οικογενειακών επιδοµάτων σε συνταξιούχους µε κόστος 462 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν ή και να καταβάλουν µαζεµένα τα ασφάλιστρα και τις προσαυξήσεις στον OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν ακέραια τα ποσά της σύνταξης και του µισθού (ως µισθωτοί) ή της αµοιβής (ως αυτοαπασχολούµενοι).

Στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης της ανάληψης εργασίας από τον συνταξιούχο, προβλέπεται επιπλέον ο καταλογισµός του ποσού των συντάξεων που έλαβε για όσο εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και πρόστιµο ίσο µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας επί του ποσού το οποίο καταλογίστηκε. Tο καταλογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από δύο µηνιαίες συντάξεις ακόµα και στην περίπτωση που το διάστηµα εργασίας ή απασχόλησης ήταν µικρότερο.

TI ΠPOBΛEΠEI O NOMOΣ
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων οι οποίοι αναλαµβάνουν µισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Mετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό µειωµένο κατά 70%. H επικουρική σύνταξη δεν λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ηµεροµισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ηµεροµίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Oι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης λαµβάνουν µόνο το οργανικό ποσό για όσο χρόνο απασχολούνται
Συνταξιούχοι λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαµείων που αυτοαπασχολούνται µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόµενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόµενες εισφορές προσαυξηµένες κατά 50%.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαµβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα µε τον βαθµό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούµενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους -κύριων και επικουρικών.

Εξαιρέσεις
Aπό όλους τους περιορισµούς εξαιρούνται συνταξιούχοι που συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στο Tαµείο τους, ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα), οι συνταξιούχοι του OΓA, οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαµβάνουν εξω-ιδρυµατικό επίδοµα, συνταξιούχοι µε βαρύτατες αναπηρίες, τυφλοί, παραπληγικοί – τετραπληγικοί κ.ά.

Ημερησία

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου