Ειδήσεις

Υψηλό μίσθωμα απαιτεί η ΕΤΑΔ από το Δήμο για τη Ροδιακή Επαυλη!

Μηνιαίο μίσθωμα και μάλιστα υψηλό, απαιτεί από το Δήμο Ρόδου, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, προκειμένου να του παραχωρήσει κατά χρήση τη Ροδιακή Επαυλη.

Σχετικές ανακοινώσεις έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος κ. Στάθης Κουσουρνάς, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «απαράδεκτη και προσβλητική για τον ροδιακό λαό».

Το όλο θέμα, όπως αποφασίστηκε, θα έρθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο σε μια επόμενη συνεδρίαση.

Αναλυτικά η απόφαση του δ.σ. της ΕΤΑΔ, έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση, με αντάλλαγμα, της χρήσης «της Ροδιακής Έπαυλης», των με ΑΒΚ 9, 44, 125, 177, 180, 201, 203, 263, 265 και 269 δημοσίων ακινήτων, αρμοδιότητας Κ.Υ. Π.Ε. Δωδεκανήσου, στον δήμο Ρόδου
ΣΧΕΤ.: Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Α.Δ. θέματος της με αρ. 433/10,02.2014 συνεδρίασής του Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, κατά την με αρ. 433/10.02.2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Την απ’ ευθείας εκμίσθωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του νέου Κανονισμού Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών του άρθρου 2 παράγραφος 3.2 περίπτωση 3.2.2. της ΕΤΑΔ Α.Ε., (παραχώρηση με αντάλλαγμα), στον δήμο Ρόδου, των με ΑΒΚ 9, 44, 125, 177, 180, 201, 203, 263, 265 και 269 δημοσίων ακινήτων, αρμοδιότητας Κ.Υ. Π.Ε, Δωδεκανήσου.

Η σύναψη της σύμβασης εκμίσθωσης συνιστά προϋπόθεση για την εκ μέρους της ΕΤΑΔ ΑΕ συναίνεση στην υλοποίηση της μελέτης που έχει εκπονηθεί από τον δήμο Ρόδου και της πράξης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (αρ. πρωτ. 2719/06-07-12 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου),

2. Η εκμίσθωση άρχεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2033.
3. Για την σύναψη της σύμβασης εκμίσθωσης θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί της αποδοχής των όρων της ΕΤΑΔ Α.Ε.

4. Οι βασικοί όροι της εκμίσθωσης που θα συμπεριληφθούν στην σχετική σύμβαση είναι οι ακόλουθοι:

01.Το κτίριο Α, εμβαδού 126,16 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί από τα «Προσχολικά Κέντρα δήμου Ροδίων», ως γραφεία,
02.Το κτίριο Β, εμβαδού 974,62 τ.μ. (549,80 τ.μ. στο ισόγειο, 92,64 τ.μ. στον ημιόροφο και 332,18 τ.μ. στον όροφο) θα χρησιμοποιηθεί ως δημοτική βιβλιοθήκη και πολιτιστικό κέντρο.

03.Το κτίριο Γ, εμβαδού 10,50 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη κήπου.
04.Το κτίριο Δ, εμβαδού 12,00 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί ως τουαλέτες.

05.Το κτίριο Ε, εμβαδού 104,96 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί από «κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου». Ο/Οι χρήστες θα καθορισθούν επακριβώς στην σύμβαση εκμίσθωσης.
06. Το κτίριο ΣΤ, εμβαδού 127,80 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί από το «Κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής της υγείας «Δίοδος» (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ)», ως γραφεία.

07. Tο κτίριο Ζ, εμβαδού 45,30 τ.μ. (22,675 , τ.μ. στο ισόγειο, 22,675 τ.μ. στον όροφο) θα χρησιμοποιηθεί ως «χώρος εκπαίδευσης του δήμου». Ο/Οι χρήστες θα καθορισθούν επακριβώς στην σύμβαση εκμίσθωσης.
08.Το κτίριο Θ, εμβαδού 22,30 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη.

09.Το κτίριο Η, εμβαδού 429,70 τ.μ. (214,85 , τ.μ. στο ισόγειο, 214,85 τ.μ. στον όροφο) θα χρησιμοποιηθεί ως παιδικός δημοτικός σταθμός.
10.Το θερμοκήπιο, εμβαδού 88,00 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί ως θερμοκήπιο.

11.Ο ακάλυπτος χώρος της Κ.Μ. ΙΙ-473, η Κ.Μ. ΙΙ-530 και η Κ.Μ. ΙΙ-532 οικοδομών Ρόδου θα χρησιμοποιηθούν ως κήπος.
12.0ι Κ.Μ. ΙΙ-475Α, ΙΙ-476 και ΙΙ-477 οικοδομών Ρόδου θα χρησιμοποιηθούν ως γήπεδα.

13.Η Κ.Μ. ΙΙ-534Α οικοδομών Ρόδου θα χρησιμοποιηθεί ως παιδική χαρά παιδικού σταθμού.

14.Κ Κ.Μ. ΙΙ-535Α οικοδομών Ρόδου θα χρησιμοποιηθεί ως κήπος και για «περιβαλλοντική εκπαίδευση».

15.Ο ακάλυπτος χώρος της Κ.Μ. ΙΙ-537 οικοδομών Ρόδου θα χρησιμοποιηθεί ως κήπος και παιδική χαρά,

16.Ο ακάλυπτος χώρος της Κ.Μ. ΙΙ-538 οικοδομών Ρόδου θα χρησιμοποιηθεί ως κήπος και αύλειος χώρος παιδικού σταθμού.

17.Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως εκτελέσει αποκλειστικά με δικές του δαπάνες και έξοδα και μετά από την λήψη όλων των απαραίτητων αδειών, οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΤ.Α.Δ. αμέσως, όλες τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής και συντήρησης του ακινήτου. Υποχρεούται επίσης, κατά τη λήξη της μίσθωσης να αποδώσει το ακίνητο στην ΕΤ.Α.Δ. στην κατάσταση που αυτό θα βρίσκεται μετά την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης του ακινήτου.

18.To παραδοτέο της πράξης «Αποκατάσταση Ροδιακής Έπαυλης και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» θα παραδοθεί έως 31/12/15.

19.Αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο μισθωτής θα υποβάλει στην ΕΤ.Α.Δ. τοπογραφικό διάγραμμα και κατόψεις όλων των κτισμάτων, όπου θα περιγράφονται οι χρήσεις που θα προβλέπονται στην σύμβαση εκμίσθωσης. Η επίβλεψη και παραλαβή των σχεδίων θα γίνει από την αρμόδια διεύθυνση της ΕΤ.Α.Δ.

20.Το μίσθωμα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μήνα. Για την περίοδο υλοποίησης της πράξης «Αποκατάσταση Ροδιακής Έπαυλης και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» δεν θα καταβάλλεται μίσθωμα, ήτοι μέχρι 31.12.2015. Για το πρώτο έτος που ακολουθεί την περίοδο χάριτος (2016), το μίσθωμα καθορίζεται σε 8.780,00€ μηνιαίως.

Για τα επόμενα έτη, το προσδιορισθέν μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται και θα αυξάνει ετησίως και κάθε πρώτη του έτους, κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται επίσημα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και ανακοινώνεται αρμοδίως, προσαυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα (1,00%). Ρητά συμφωνείται ότι:

i. Για τα έτη 2017 και 2018, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 3,00% του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου έτους.

ii. Για τα έτη 2019, 2Ο20, 2021 και 2022, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα μετά προαναφερόμενα και κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 3,50% του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου έτους.

iii. Για τα έτη 2023 και εξής και μέχρι την λήξη της συμβατικής περιόδου μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 4,00% του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου έτους.

21.Η με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή αλλαγή της χρήσης του ακινήτου ή η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση από τον μισθωτή της χρήσης και εκμετάλλευσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΕΤ.Α.Δ., απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤ.Α.Δ. δύναται να καταγγείλει απροθέσμως την σύμβαση και ο προς ον η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση υποχρεούται να αποδώσει αμελητί το ακίνητο στην ΕΤ.Α.Δ.

22.Κάθε παύση της χρήσης του ακινήτου από τον μισθωτή πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην ΕΤ.Α.Δ..

23.Η ΕΤ.Α.Δ. και το ελληνικό δημόσιο δεν έχουν απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου, τα οποίο εκμισθώνεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.

24. 0 μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προστασία της δομικής ακεραιότητας των κτισμάτων από κάθε αιτία (ετοιμορροπία, πυρκαγιά κλπ), την μη προσβολή των χώρων των δημοσίων ακινήτων από τρίτο, την φύλαξη και την ασφάλιση, με δικά του έξοδα, των ακινήτων και του εξοπλισμού τους, κατά κατονομαζομένων κινδύνων, όπως σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, καθώς και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων κ.λ.π., και διατήρησή της σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι κίνδυνοι που θα συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και το ύψος της ασφαλιστέας αξίας, θα προσδιορίζονται από την ΕΤ.Α.Δ.

25.0 μισθωτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως την ΕΤ.Α.Δ. όταν παρίσταται ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε επισκευή, μετασκευή, βελτίωση ή άλλη επέμβαση στο ακίνητο να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες, οι οποίες πρέπει να τυγχάνουν σχετικής έγκρισης από την ΕΤ.Α.Δ. και να πραγματοποιεί αυτές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του και μετά από τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών, οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΤ.Α.Δ. αμέσως. Η ΕΤ.Α.Δ. απαλλάσσεται πλήρως και για οποιαδήποτε ανεξαίρετα αιτία της υποχρέωσης να ενεργήσει υλικές πράξεις ή να καλύψει οποιαδήποτε δαπάνη επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης του ακινήτου που παραχωρήθηκε και αν ακόμη η δαπάνη αυτή επιβλήθηκε και από λόγους τυχαίους ή ανωτέρας βίας.

26.Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή κάθε ποσού που σχετίζεται με την χρήση του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών κατανάλωσης ΟΚΩ, και γενικά οποιαδήποτε δαπάνη, που σύμφωνα με το νόμο βαρύνει τον κύριο του ακινήτου, από τώρα και στο εξής θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.
27.Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά αστικά και ποινικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στο ακίνητο ή σε τρίτους, από ενέργειες του ιδίου ή των προστηθέντων αυτού.

28.Ο μισθωτής υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στην ΕΤ.Α.Δ. τον απολογισμό δράσεων αυτού με τα αναγκαία ποιοτικό και ποσοτικά στοιχεία.

5. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤ.Α.Δ, για την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης, επ’ ονόματι και δια λογαριασμό του δημόσιου, στην οποία δύναται να περιλάβει και οποιονδήποτε άλλον ειδικότερο όρο, που διασφαλίζει τα δικαιώματα της ΕΤ.Α.Δ., καθώς και για την ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος.»

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως, εντός μηνός από την κοινοποίηση του παρόντος, μας αποστείλετε απόφαση του δημοτικού σας συμβουλίου περί αποδοχής των ως άνω βασικών όρων της εν λόγω σύμβασης μίσθωσης και ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του δήμου σας για την υπογραφή της.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΟΥΝΗΣ

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου