Τοπικές Ειδήσεις

Παράταση του μέτρου της απαγόρευσης του κατάπλου πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων

Κατόπιν δημοσίευσης των υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17709 (ΦΕΚ 1077 Β’/20-03-2021), Δ1α./Γ.Π.οικ.18877
(ΦΕΚ 1194 Β’/27-03-2021) και της υπ’ αριθ. Πρωτ.: 2132.1/21140/24-03-2021 διαταγής από τη Διεύθυνση
Λιμενικής Αστυνομίας / Τμήμα Β’ του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες
υγειονομικές συνθήκες και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Ρόδου ενημερώνει το κοινό ότι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ. 1 της Κ.Υ.Α. υπ’ αρίθμ. Δ.1α
/Γ.Π.οικ. 17709/2021 (ΦΕΚ 1077 Β’/20-
03-2021) μεταξύ άλλων, απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια, ιδιωτικών πλοίων
αναψυχής, επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία
προέρχονται από την αλλοδαπή.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου της υπόψη Κ.Υ.Α., τα ιδιωτικά πλόία αναψυχής και
επαγγελματικά τουριστικά πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, μπορούν να καταπλεύσουν κατ’ εξαιρεση σε
ελληνικούς λιμένες και μαρίνες της ηπειρωτικής Χώρας, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι κενά επιβατών. Επίσης, μπορούν να καταπλεύσουν σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής
Χώρας για εργασίες, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά το
τέλος των εργασιών, μπορούν είτε να αποπλεύσουν κενά επιβατών για προορισμό της αλλοδαπής, είτε για
λιμένα ή μαρίνα της ηπειρωτικής Χώρας.
3. Ομοίως τα κρουαζιερόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας μπορούν να καταπλεύσουν κατ΄εξαίρεση σε
ελληνικούς λιμένες της ηπειρωτικής Χώρας, καθώς και στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας
κατόπιν άδειας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, υπο την προϋπόθεση ότι είναι κενά επιβατών. Επίσης,
μπορούν να καταπλέουν σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Χώρας για εργασίες, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με
κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά το τέλος των εργασιών, μπορούν είτε να αποπλεύσουν κενά
επιβατών για προορισμό της αλλοδαπής, είτε για λιμένα της ηπειρωτικής Χώρας, καθώς και των λιμένων
Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.
4. Κατά τον κατάπλου των ως άνω πλοίων στους ανωτέρω λιμένες, η Υπηρεσία μας θα ενημερώνει τις
αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, καθώς και τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για τις τυχόν δικές
τους ενέργειες.
5. Πλοίαρχοι, τα πληρώματα και οι επιβαίνοντες στα πλοία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις
οδηγίες των αρμόδιων Υγειονομικών Υπηρεσιών, ενώ άπαντες, πέραν των τυχόν επιπλέον οδηγιών, θα πρέπει
να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/), καθώς και του Ε.Ο.Δ.Υ.
(https:eody.gov.gr/).
6. Τα πληρώματα των πλοίων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, αμέσως μετά τον αρχικό
κατάπλου τους σε λιμάνι ή μαρίνα της χώρας, παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό επτά (07) ημερών
εντ΄ς του σκάφους/πλοίου και υπόκεινται με δικές τους δαπάνες σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονωϊού COVID19 στην ελληνική Επικράτεια.
7. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου εν λόγω Κ.Υ.Α. προβλέπεται ο προσωρινός
περιορισμός εν όλω των θαλασσίων συνδέσεων με την Τουρκία και την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν
καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
8. Απαγορεύεται εντός της ελληνική Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου
ερασιτεχνικού σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων
ανεξαρτήτως σημαίας, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων.
9. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,
ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό και έχουν προορισμό λιμένες ή μαρίνες της
ηπειρωτικής Χώρας, ή ναυπηγεία της ηπειρωτικής Χώρας, ή λιμένα του εξωτερικού (transit διέλευση),
μπορούν στο πλαίσιο της ασφάλειας του πλοίου και εν γένει της ναυσιπλοΐας, να προβαίνουν σε εφοδιασμό
με καύσιμα, νερό και τροφοεφόδια σε ελληνικό ηπειρωτικό ή νησιωτικό λιμένα, στο πλαίσιο transit
διέλευσης. Η χρονική διάρκεια της εν λόγω διέλευσης είναι η απολύτως αναγκαία για τη διενέργεια των
υπόψη διαδικασιών και πραγματοποιείται αυστηρά χωρίς διεπαφή των επιβαινόντων των σκαφών με
πρόσωπα που εμπλέκονται στον εφοδιασμό.
Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι επιβαίνοντες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς
παραμονής της ανωτέρω σχετικής. Επίσης, σε περίπτωση τέτοιας προσέγγισης, θα πρέπει να:
α) Ενημερώνεται η Υπηρεσία μας, η οποία και θα εγκρίνει σχετικά, για την ικανοποίηση του αιτήματος.
β) Ενημερώνονται οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, καθώς και οι Τελωνειακές
Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.
γ) Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας.
δ) Τηρούνται οι διατάξεις του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α’/20-12-2007), όπως ισχύει και ειδικά ως προς
τη διασύνδεση του πλοίου με τον λιμένα.
ε) Τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/2001 [Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ 265 Α’/22-11-
2001)] όπως ισχύει.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας με τη χρήση πλωτού μέσου εως οκτώ (08) μέτρων, υπο
την προϋπόθεση της τήρησης της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1.5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε
αυτό, καθώς και της χρήσης μάσκας.
Ομοίως επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από την ξηρά, καθώς και η υποβρύχια
ερασιτεχνικής αλιεία, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων (ωράριο
κυκλοφορίας, χρήση ιατρικής μάσκας, βεβαίωση μετακίνησης κ.λ.π.).
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 περ. (θ) της υπόψη Κ.Υ.Α. για τη μετάβαση των ατόμων από τον τόπο
κατοικίας τους, στο σημείο διενέργειας της ερασιτεχνικής αλιείας, ή στο σημείο που βρίσκεται ελλιμενισμένο
ή αγκυροβολημένο το πλωτό μέσο, θα πρέπει να γίνεται πεζή ή με ποδήλατο.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διενέργεια της υπόψη δραστηριότητας, τα άτομα που διενεργούν
ερασιτεχνική αλιεία, θα πρέπει να εφαρμόζουν και τις διατάξεις των κάτωθι:
• Του π.δ. 373/1985 (ΦΕΚ 131 Α’/22-07-1985) όπως ισχύει, αναφορικά με τις προϋποθέσεις διεξαγωγής
της αλιευτικής δραστηριότητας, την ποσότητα και το είδος των αλιευμάτων, καθώς και την εποχή που
διενεργείται η υπόψη αλιευτική δραστηριότητα.
• Των άρθρων 240 και 241 του κατά περίπτωση Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των άρθρων 9 και 10 του
υπ’ αρίθμ. 188 Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά.
• Του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρίθμ. 23 (ΦΕΚ 231 Β’ /01-03-2000) όπως ισχύει, αναφορικά με τη
χρήση του σκάφους (Α.Ε.Π., σωστικά μέσα, έκτααση πλόων κ.λ.π.).
Εκ του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου