Σε επιδημία που έχει χτυπήσει εδώ και καιρό τις ΔΟΥ της χώρας εξελίσσεται πλέον το φαινόμενο «Αρτέμη Σώρρα», με εκατοντάδες πολίτες να προσέρχονται σε Εφορίες υποβάλλοντας μια εξουσιοδότηση από τον εν λόγω κύριο, ο οποίος, αποδέχεται να τους πληρώσει τα χρέη στην εφορία από την «αμύθητη» περιουσία του.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής» στην ΔΟΥ Ρόδου έχουν υποβληθεί και έχουν απορριφθεί, 124 αιτήματα του είδους το έτος 2016, από οπαδούς του «κινήματος».
Με ανακοίνωσή της εξάλλου από τις αρχές του 2016 η «Ελλήνων Συνέλευσις Ροδίων 2» είχε απευθύνει πρόσκληση για «ολοσχερή αποπληρωμή και οριστική απαλλαγή από κάθε οφειλή προς τις τράπεζες, το δημόσιο (ΕΝΦΙΑ – Φόρο εισοδήματος- ΦΠΑ-Τέλη κυκλοφορίας κτλ) καθώς και εισφορές προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ)».
Η Ελλήνων Συνέλευσις κάλεσε ειδικότερα τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τα γραφεία της (Οδός Ιωάννη Μεταξά 2 – κάτω από το παλιό νοσοκομείο), ούτως ώστε «να ενημερωθούν «για τα δικαιώματά τους και τον κληρονομικό πλούτο που έχουμε ως Ελληνες πολίτες μέσω του οποίου θα αποπληρώσουμε το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος».
Η  «Ελλήνων Συνέλευσις Ροδίων 2», υπόσχεται, ότι θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν την εξώδικη δήλωση- εντολή – εξουσιοδότηση με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα για να μπορέσουν να καταθέσουν ορθά το φάκελο προς τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ουσιαστικα παροτρύνονται οι φορολογούμενοι και οι οφειλέτες να απέχουν από την αποπληρωμή των χρεών τους και παραπέμπουν στις αρχές για την εξόφλησή τους στις χρηματοοικονομικές προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Αρτέμη Σώρρα.
Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδοθεί από γραφεία της οργάνωσης σ’ όλη τη χώρα.
Η πορεία ωστόσο των αιτημάτων τους ήταν προδιαγεγραμμένη.
Αντιμέτωποι με τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των ακινήτων τους βρίσκονται οι «Ελληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς», δηλαδή όσοι πίστεψαν τον Αρτέμη Σώρρα και αντί να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, κατέθεσαν εντολή εξουσιοδότησης για την αποπληρωμή του προσωπικού τους χρέους από τα… 600 δισ. δολάρια που ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Ελλήνων Συνέλευσις» ισχυρίζεται ότι βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η απάντηση της ΔΟΥ Ρόδου σε σχετικά αιτήματα πολιτών είναι αποκαλυπτική:
«ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε εξώδικη δήλωση – εντολή – εξουσιοδότηση»
Τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο σας, οι διατυπούμενοι προβληματισμοί και οι προτεινόμενες ενέργειες δεν άπτονται των καθηκόντων μας.
Οι φορολογικές αρχές κατά την άσκηση της αρμοδιότητας τους εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, το κύρος δε και η νομιμότητα των πράξεων που εκδίδουν και των ενεργειών και των παραλείψεων τους ελέγχεται από τα αρμόδια δικαστήρια, με την άσκηση των προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχεται και η συνταγματικότητα των νόμων.
Οι υπάλληλοι των φορολογικών αρχών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται, επίσης, στο Σύνταγμα και στους νόμους του Κράτους και οι πράξεις ή παραλείψεις τους ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα και τα δικαστήρια.
Ενόψει των ανωτέρω, τυχόν αποχή των υπαλλήλων της φορολογικής αρχής από ενέργειες που υποχρεούνται να πράξουν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις θα είχαν τον χαρακτήρα πειθαρχικώς και ποινικώς κολάσιμης υπηρεσιακής ανυπακοής και μη υπηρεσιακών νομίμων ενεργειών ή παραλείψεων.
Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που θα αντιμετωπίσετε τις πράξεις της φορολογικής Αρχής, που αφορούν στις φορολογικές σας υποχρεώσεις ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα των επιλογών σας και της σταθμίσεως των συμφερόντων σας.
Υπενθυμίζουμε ότι η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1819/1951 «περί τρόπου διεξαγωγής πάσης φύσεως συναλλαγών του δημοσίου» (ΑΙ49), του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.», του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΑΊ70, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει), καθώς και των σχετικών με το θέμα κανονιστικών Αποφάσεων (ΠΟΛ 1056/2010, ΠΟΛ 1212/2012, ΠΟΛ 1110/2013, ΠΟΛ 276/2013) και διενεργείταν σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής και κατ’ εξαίρεση στις Δ.Ο.Υ., με άμεση πληρωμή από τους οφειλέτες, (μετρητά, επιταγές ή πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, ή με κατάθεση χρημάτων που εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες από άλλες υπηρεσίες, αρχές ή πρόσωπα (όπως π.χ. απόδοση παρακρατηθέντων ποσών από αποδεικτικό ενημερότητας, απόδοση προϊόντος κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, απόδοση πλείστηριάσματος κλπ).
Οι οφειλές σας μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/13 ( ΦΕΚ.107 Α79-5-13) και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ.1112/13). Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες τράπεζες), με πάγια εντολή πληρωμής δόσεων. Κατά περίπτωση οι οφειλές σας μπορούν επίσης να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170) και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ. 1189/2014)
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. και. η απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1278/13 (Β’3398), επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτηση του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας ακινήτου του και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 ν. 2961/2001, όπως ισχύουν, παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης φόρου κληρονομιάς με παραχώρηση ακινήτου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Ν.Δ. 356/1974, ως ισχύει, και του άρθρου 48§ 1 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α/2013), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του εν γένει εις χείρας τρίτου), ποινικά και λοιπά, κατά των οφειλετών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ